ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Dzienne archiwum: 3 stycznia 2018

Konferencja pt. „Kongres Kobiet Lubelszczyzny z obszarów wiejskich” Tradycja i nowoczesność w Kołach Gospodyń Wiejskich.

Konferencja odbyła się w dniu 9.12.2017 r. w Sali błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W konferencji udział wzięło ok. 400 osób z obszaru województwa lubelskiego.  Konferencję otworzyła Pani Dorota Wesołek – Wiceprezes Wojewódzkiego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych w Lublinie – organizator.

Nasza Lokalna Grupa Działania uczestniczyła w wydarzeniu o zasięgu wojewódzkim w roli Partnera.  Na stoisku z Ryk można było skosztować potraw regionalnych przygotowanych przez Panie z KGW Rososz, Leopoldów Moszczanka, Lasocin, Ownia, Sierskowola, Swaty oraz zapoznać się z działalnością Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Czytaj dalej

Informacja o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuje o terminie spotkania  informacyjno-konsultacyjnego w zakresie wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie konsultacyjno-konsultacyjne odbędzie się w dniu 11.01.2018 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29 od godz. 16.00.

Plan spotkania informacyjno-konsultacyjnego:

 • Omówienie jak prawidłowo wypełnić wniosek o powierzenie grantów
 • Niezbędne dokumenty
 • Plan działania
 • Limity środków dla poszczególnych przedsięwzięć oraz Grantobiorcy
 • Przewidziane w LSR wskaźniki
 • Zakres projektów grantowych
 • Koszty kwalifikowane
 • Podmioty uprawnione do uzyskania pomocy o powierzenie grantu
 • Ocena wniosków przez Biuro LGD oraz Radę
 • Zawarcie umowy z Grantobiorcą
 • Przyczyny rozwiązania umowy z Grantobiorcą
 • Sprawozdawczość, monitoring i kontrola z realizacji projektu.

Informacja o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym

Realizacja operacji własnej

Realizacja operacji własnej

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuje, iż w dniu 2.01.2018 r. upłynął termin składania wniosków o zamiarze realizacji operacji własnej. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 30.11.2017 r. na okres 30 dni od daty publikacji.

Żaden podmiot działający na obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  na lata 2016-2022 nie złożył w terminie wskazanym w ogłoszeniu chęci realizacji operacji. Zatem operacja własna realizowana będzie przez LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcie oraz planowane do osiągnięcia wskaźniki:

Cel ogólny I.

Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego potencjału

Cel szczegółowy 2

Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej

Wskaźnik rezultatu

Liczba osób, która skorzysta z inkubatora wsparcia

60
Przedsięwzięcie 2.1.

Inkubator wsparcia przedsiębiorców lokalnych

Wskaźnik produktu

Liczba działań w ramach tej operacji

4

 

Cel operacji:

 • Wsparcie podmiotów gospodarczych z obszaru objętego LSR poprzez stworzenie platformy internetowej dla biznesu
 • Promocja produktów i usług lokalnych
 • Przygotowanie uczestników szkoleń do podjęcia działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia działalności w zakresie usług turystycznych
 • Wsparcie podmiotów należących do grupy defaworyzowanej
 • Rozwój gospodarczy obszaru objętego LSR
 • Przygotowanie osób biorących udział w szkoleniach do świadczenia usług i rozwoju przedsiębiorczości.

 

Realizacja operacji będzie obejmować:

 • Stworzenie platformy internetowej dla biznesu
 • Organizacja szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości
 • Organizacja szkoleń dla przewodników turystycznych dla obszaru objętego LSR tj. miasto Dęblin, miasto i Gmina Ryki, gmina Stężyca, Ułęż, Kłoczew i Nowodwór
 • Szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Realizacja operacji własnej przewidywana jest w 2018 roku.

Podpisana umowa na realizację projektu współpracy

Podpisana umowa na realizację projektu współpracy

 

W ramach zawartego partnerstwa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach z lokalnymi grupami działania:

 1. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z siedzibą w Lubartowie,
 2. Lokalną Grupą Działania ,,Zielony Pierścień” z siedzibą w Kośminie
 3. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu
 4. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw PLUS” z siedzibą w Krasnymstawie
 5. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Giełczwi” z siedzibą w Piaskach,
 6. Lokalną Grupą Działania ,,Polesie” z siedzibą w Cycowie

 

Będzie realizowany projekt współpracy pod nazwą ,,Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz” akronim ,,RozTurKaj”.   Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 19.3. ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego PROW 2014-2020.

 

Celami projektu współpracy są:

 1. Cel główny – Wzrost znaczenia turystyki aktywnej w rozwoju gospodarczym Lubelszczyzny poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i promocję turystyki kajakowej na rzece Wieprz.

Cel główny  odpowiada  celowi szczegółowemu określonemu w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 –Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe oraz  przedsięwzięciu   – Promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaru.

 

Projekt współpracy skierowany jest do następujących grup:

 1. Turyści- kajakarze,
 2. Przedsiębiorcy z obszarów LSR Partnerów projektu współpracy,
 3. Rolnicy z obszarów LSR Partnerów projektu współpracy,
 4. Właściciele agrokwater z obszarów LSR Partnerów projektu współpracy,
 5. Lokalna społeczność w tym grupy defaworyzowane
 6. Samorządy,
 7. Operatorzy turystyki.

 

W ramach projektu współpracy, Stowarzyszenie LGD ,,Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” realizować będzie zadania:

a) utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowościach Dęblin i Bobrowniki,

b) przygotowanie materiałów z obszaru LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” do przewodnika turystycznego w języku polskim

c) przygotowanie i przekazanie materiałów do przewodnika turystycznego w języku angielskim

d) przekazanie materiałów do aktualizowanej i poszerzanej strony internetowej www. kajakiempowieprzu.pl.

 

Realizacja projektu przewidziana jest w 2018 roku.

 

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 14
W sumie: 144847