ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Projekty współpracy

Zawarta umowa na realizację projektu współpracy

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 25 października 2023 r. została podpisana umowa na realizacje projektu  współpracy pn. „Turystyka-Przedsiębiorczość-Promocja ” o akronimie TPP. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Leśny Krąg” z Janowa Lubelskiego oraz Lokalną Grupą Działania DEL DUCATO z Włoch.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne.

Projekt realizuje cele Lokalnej Strategii Rozwoju: Cel ogólny 2: Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Cel szczegółowy 2: Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej, Cel szczegółowy 4: Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe, Przedsięwzięcie 4.5 : Rozwój turystyczny obszaru.

W ramach projektu LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” będzie realizować działania:

 • Wyjazd studyjny do Włoch na obszar LGD DEL DUCATO
 • Szkolenie z zakresu produkcji, certyfikacji i sprzedaży produktów lokalnych
 • Wydanie publikacji promującej produkty i zasoby lokalne

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisana umowa na realizację projektu współpracy

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 6 września 2023 r. została podpisana umowa na realizacje projektu  współpracy pn. „Promocja walorów turystycznych obszaru ” o akronimie PWTO. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Leśny Krąg” z Janowa Lubelskiego.

Celem projektu jest promocja obszaru LGD i jego walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych oraz stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w tym turystyki poprzez wzrost oferty turystycznej i rekreacyjnej na obszarze wiejskim.

Projekt realizuje cele Lokalnej Strategii Rozwoju: Cel ogólny 2: Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Cel szczegółowy 1 : Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia, Cel szczegółowy 2: Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej, Cel szczegółowy 4: Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe, Przedsięwzięcie 4.5 : Rozwój turystyczny obszaru.

W ramach projektu LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” będzie realizować działania:

 • Utworzenie Regionalnego Muzeum Ceglarstwa,
 • Produkcja i emisja przez TVP Lublin 7 spotów promujących walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru LGD,
 • Wyznaczenie ścieżki rowerowej w gminie Ułęż na odcinku ok. 27 km,
 • Przygotowanie dokumentacji oraz wyznaczenie ścieżek rowerowych na obszarze gminy Stężyca, Dęblin, Ryki, Nowodwór, Kłoczew na odcinku ok. 120 km,
 • Wydanie publikacji promującej zasoby lokalne obszaru powiatu ryckiego,
 • Wydanie publikacji zawierającej najciekawsze przepisy kulinarne wraz ze zdjęciami z wykorzystaniem produktu lokalnego,
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych,
 • Zakup materiałów promocyjnych.

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Konferencja „Podsumowanie projektu współpracy „Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby”

Print Friendly, PDF & Email

W dniach 25-26 sierpnia 2023 r. podsumowano projekt współpracy, którego celem jest:

1)  rozwój infrastruktury turystycznej i promocja turystyki w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe

2) wzrost atrakcyjności regionów objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju partnerskich LGD,

3) wzrost aktywności mieszkańców w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw społecznych oraz przedsiębiorczych.

Projekt realizowany jest przez LGD „Owocowy Szlak” z/s w Opolu Lubelskim, który jest liderem projektu. Partnerami projektu jest LGD „Zielony Pierścień” z/s w Kośminie, LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach, LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z/s w Lubartowie, LGD „Jagiellońska Przystań” z/s w Parczewie, LGD „Trygon- Rozwój i Innowacja” z/s w Boguchwale woj. Podkarpackie.

Zakres rzeczowo-finansowy  projektu, realizowanego w części przez LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”:

1) Wydanie wspólnego z innymi LGD, przewodnika dla rowerzystów obejmującego trasy rowerowe na obszarze objętym LSR   szt. 500 kwota 3502,06 zł

2) Tłumaczenie przewodnika dla rowerzystów obejmującego trasy rowerowe na  język angielski   441,66zł

3) Mapa turystyczna obszaru LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” szt. 1000 –  5.890,50 zł

4) Publikacja promująca walory obszaru   szt. 2000  – 44.100,00

5) Opracowanie i wyznaczenie szlaku turystycznego na terenie Gminy Ułęż  ok.28 km  – 19.600,00

6) Wyjazd studyjny dla 2 osób do LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”  –  1.098,00

7) Konferencja prezentująca działania LGD  –  734,18

Koncepcja szlaku rowerowego w gminie Ułęż obejmuje szlaki o długości ok. 28 km, na który składa się szlak niebieski o długości ok. 26,9 km i szlak zielony o długości ok. 1,2 km.

Zadanie obejmuje:

1) uzgodnienie przebiegu trasy szlaków po drogach publicznych (Starostwo Powiatowe w Rykach oraz Puławach),

2) wykonano w ramach uzgodnień projekt stałej organizacji ruchu,

3) zawarto w ramach projektów, oprócz oznaczenia przebiegu tras, także drogowskazy (znaki R-3) oraz znaki kierujące do obiektów atrakcyjnych turystycznie, zlokalizowanych w niewielkiej odległości od szlaku (znaki z grupy „E”),

4) wykonano projekty graficzne drogowskazów oraz znaków z grupy „E”.

Projekt wpisuje się w LSR i realizuje cel ogólny 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców oraz cel szczegółowy 3. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej, Cel 4. Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe. Projekt jest zgodny z przedsięwzięciem 4.4 Promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaru. Celem projektu współpracy jest rozwój i promocja turystyki aktywnej w oparciu o zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru.

Wąsowska Anna

Prezes LGD

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014-2020.

Wizyta studyjna u Partnera projektu współpracy na obszarze działania LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Boguchwale

Print Friendly, PDF & Email

W ramach realizowanego projektu współpracy pn. „Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu  w oparciu o lokalne zasoby”, przedstawiciele naszej LGD uczestniczyli w dniach 20-21 maja 2023 r. w wizycie studyjnej na obszarze LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” z/s w Boguchwale.  Liderem projektu jest LGD „Owocowy Szlak” z/s w Opolu Lubelskim. Partnerami projektu jest LGD „Zielony Pierścień” z/s w Kośminie, LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach, LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z/s w Lubartowie, LGD „Jagiellońska Przystań” z/s w Parczewie, LGD „Trygon- Rozwój i Innowacja” z/s w Boguchwale woj. Podkarpackie. Partner projektu LGD „Trygon- Rozwój i Innowacja” z/s w Boguchwale zaprezentował 30 kilometrową trasę rowerową biegnącą drogami asfaltowymi oraz polnymi i leśnymi. Była to trasa bardzo wymagająca ciągnąca się przez malownicze tereny. Uczestnicy rajdu mogli podziwiać niezwykle piękne walory przyrodnicze i kulturowe obszaru.

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

 

 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014-2020.

Projekt ścieżek rowerowych w gminie Ułęż

Print Friendly, PDF & Email

W ramach realizowanego projektu współpracy   pn. „Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby” została opracowana koncepcja szlaku rowerowego w gminie Ułęż.  Projekt obejmuje szlaki o długości ok. 28 km, zgodnie z „Koncepcją szlaków rowerowych” wykonaną przez mgr. inż. S. Juraszewskiego w roku 2019. W szczególności są to szlak niebieski o długości ok. 26,9 km i szlak zielony o długości ok. 1,2 km.

W ramach realizacji umowy na opracowanie dokumentacji zrealizowano zadania:

1) dokonano uzgodnienia przebiegu trasy szlaków po drogach publicznych (Starostwo Powiatowe w Rykach oraz Puławach),

2) wykonano w ramach uzgodnień projekt stałej organizacji ruchu,

3) zawarto w ramach projektów, oprócz oznaczenia przebiegu tras, także drogowskazy (znaki R-3) oraz znaki kierujące do obiektów atrakcyjnych turystycznie, zlokalizowanych w niewielkiej odległości od szlaku (znaki z grupy „E”),

4) wykonano projekty graficzne drogowskazów oraz znaków z grupy „E”.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014-2020.

Zawarta umowa na realizację projektu współpracy

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 11 lipca 2022 r. została podpisana umowa na realizacje projektu  pn. „Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby ” o akronimie TUR.

Celem projektu współpracy Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby realizowanym przez Partnerskie LGD rozwój infrastruktury turystycznej i promocja turystyki w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz wzrost atrakcyjności regionów objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju partnerskich LGD, a także wzrost aktywności mieszkańców w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw społecznych oraz przedsiębiorczych.

Projekt realizowany jest we współpracy z: Lokalną Grupą Działania „Owocowy Szlak”, Lokalną Grupą Działania  „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”.

Projekt realizuje cele Lokalnej Strategii Rozwoju: Cel ogólny 2: Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Cel szczegółowy 4 : Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe, Cel szczegółowy 3:  Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej, Przedsięwzięcie 4.4 : Promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaru.

W ramach projektu LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” będzie realizować działania:

 • Opracowanie i wydanie mapy turystycznej obszaru LGD
 • Opracowanie i wydanie publikacji promującej walory obszaru
 • Opracowanie i oznakowanie szlaku rowerowego na terenie Gminy Ułęż ok. 28 km;

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wizyta studyjna

Print Friendly, PDF & Email

Wizyta studyjna

Jednym z elementów projektu współpracy pn. „Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” była organizacja wizyty studyjnej do regionu Bela Krajina (Słowenia). Partnerem zagranicznym projektu była  LAS Dolenjska in Bela Krajina. Partnerami krajowymi projektu współpracy są: LGD „Jagiellońska Przystań”, LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem”.

Celem wyjazdu studyjnego było poznanie dobrych praktyk  w zakresie dystrybucji, promocji i produkcji produktów lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem roli współpracy w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności. Uczestnicy wyjazdu mogli zobaczyć gospodarstwa o różnym profilu działalności, które  zajmują się produkcją produktu lokalnego i jego sprzedaż bezpośrednią.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

„Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” o akronimie „LokMar”

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w partnerstwie z lokalnymi grupami działania:

– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz

– Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”,

realizuje projekt współpracy pod nazwą „Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” o akronimie „LokMar”. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020.

Celami projektu współpracy są:

– Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby i produkty poprzez opracowanie i wdrożenie mechanizmu certyfikacji produktów lokalnych i promocję marki lokalnej na obszarze LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,

– Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy Partnerami w procesie promocji i rozwoju produktów lokalnych poprzez organizację wizyt studyjnych,

– Stworzenie bazy informacji na temat produktów lokalnych na terenie partnerstwa poprzez wydanie katalogu, folderu, ulotki, stworzenie serwisu internetowego,

– Zakup infrastruktury służącej do prowadzenia szkoleń, prezentacji i promocji produktów lokalnych na terenie LGD „Jagiellońska Przystań”,

– Budowa 7 altan wraz z infrastrukturą towarzyszącą służących ekspozycji sprzedaży i promocji produktów lokalnych z terenu LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”,

– Utworzenie jednej wioski tematycznej na terenie LGD „Jagiellońska Przystań”.

 

Projekt współpracy skierowany jest do następujących grup:

– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

– osoby powyżej 50 roku życia,

– przedsiębiorcy,

– turyści,

– osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy,

– osoby młode – w wieku od 18 do ukończenia 25 lat,

– kobiety,

– młodzież,

– organizacje pozarządowe,

– rolnicy.

 

W ramach projektu współpracy realizowane są następujące zadania:

 1. Wizyta studyjna na terenie LGD Dolensjska in Bela Kraina – przeprowadzona w okresie 22 – 28 sierpień 2021
 2. Przygotowanie dokumentacji i budowa altan na terenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” – umowa na budowę 7 drewnianych altan zawarta 10 sierpnia 2021 roku, przewidziany termin wykonania umowy – 31 listopad 2021 r.

 

Rozliczenie projektu przewidziane jest w grudniu 2021 roku.

Wizyta studyjna na terenie Słowenii

Print Friendly, PDF & Email

Wizyta studyjna na terenie Słowenii –

przyjmujemy zgłoszenia!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ogłasza nabór kandydatów na wizytę studyjną do regionu Bela Krajina (Słowenia) w terminie od 22 sierpnia do   28 sierpnia 2021.

Wizyta studyjna odbędzie się u Partnera zagranicznego projektu współpracy, tj. LAS Dolenjska in Bela Krajina ( region Bela Krajina/Słowenia), której celem jest poznanie dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych oraz podniesienie motywacji uczestników wyjazdu studyjnego do działań związanych  z produkcją, sprzedażą i promocją lokalnych produktów na terenie LGD.

 W ramach wizyty przewidziano zwiedzanie obiektów oraz spotkania z osobami zajmującymi się produkcją i sprzedażą produktów lokalnych na terenie Słowenii.

Więcej informacji o programie wyjazdu studyjnego i zasadach uczestnictwa w pełnym ogłoszeniu o naborze kandydatów oraz karcie zgłoszeniowej poniżej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 sierpnia 2021 r. Zapraszamy!

 

Kampania promocyjna efektów wdrażania LSR

Print Friendly, PDF & Email

Zakończenie projektu współpracy

 

W ramach realizacji Przedsięwzięcia 4.4 Promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaru zrealizowany został projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”. Projekt został zrealizowany na terenie powiatów  lubartowskiego, puławskiego, zamojskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, ryckiego. 

Celem operacji jest wzrost znaczenia turystyki aktywnej w rozwoju gospodarczym Lubelszczyzny poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i promocję turystyki kajakowej na rzece Wieprz.

W wyniku realizacji operacji  na terenie powiatu ryckiego  powstały dwa nowe obiekty infrastruktury turystycznej w miejscowości Dęblin i Bobrowniki oraz wydane publikacje w języku polskim i angielskim  promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru objętego LSR.

Podpisana umowa na realizację projektu współpracy

Print Friendly, PDF & Email

Podpisana umowa na realizację projektu współpracy

 

W ramach zawartego partnerstwa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach z lokalnymi grupami działania:

 1. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z siedzibą w Lubartowie,
 2. Lokalną Grupą Działania ,,Zielony Pierścień” z siedzibą w Kośminie
 3. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu
 4. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw PLUS” z siedzibą w Krasnymstawie
 5. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Giełczwi” z siedzibą w Piaskach,
 6. Lokalną Grupą Działania ,,Polesie” z siedzibą w Cycowie

 

Będzie realizowany projekt współpracy pod nazwą ,,Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz” akronim ,,RozTurKaj”.   Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 19.3. ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego PROW 2014-2020.

 

Celami projektu współpracy są:

 1. Cel główny – Wzrost znaczenia turystyki aktywnej w rozwoju gospodarczym Lubelszczyzny poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i promocję turystyki kajakowej na rzece Wieprz.

Cel główny  odpowiada  celowi szczegółowemu określonemu w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 –Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe oraz  przedsięwzięciu   – Promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaru.

 

Projekt współpracy skierowany jest do następujących grup:

 1. Turyści- kajakarze,
 2. Przedsiębiorcy z obszarów LSR Partnerów projektu współpracy,
 3. Rolnicy z obszarów LSR Partnerów projektu współpracy,
 4. Właściciele agrokwater z obszarów LSR Partnerów projektu współpracy,
 5. Lokalna społeczność w tym grupy defaworyzowane
 6. Samorządy,
 7. Operatorzy turystyki.

 

W ramach projektu współpracy, Stowarzyszenie LGD ,,Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” realizować będzie zadania:

a) utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowościach Dęblin i Bobrowniki,

b) przygotowanie materiałów z obszaru LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” do przewodnika turystycznego w języku polskim

c) przygotowanie i przekazanie materiałów do przewodnika turystycznego w języku angielskim

d) przekazanie materiałów do aktualizowanej i poszerzanej strony internetowej www. kajakiempowieprzu.pl.

 

Realizacja projektu przewidziana jest w 2018 roku.

 

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 39
W sumie: 433126