ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Wsparcie przygotowawcze 19.1

LSR na lata 2023-2029 przyjęta i złożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni mieszkańcy,
07 czerwca 2023 r. LGD złożyła Wniosek o wybór LSR na lata 2023-2029.
LSR to dokument w oparciu, o który LGD w latach kolejnych będzie wdrażała swoje działania na rzecz lokalnej społeczności.
Działania te zostały wspólnie z Państwem (z mieszkańcami, sołtysami, radnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, w tym KGW, OSP, MDP, przedsiębiorcami) wypracowane i pozwoliły określić kierunek działania LGD – cele i wizję rozwoju.

Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w opracowaniu NOWEJ LSR.
Cieszymy się, że wspólnie udało nam się opracować dokument, który wytycza kierunek działania LGD na kolejne lata.

Lokalna Strategia Rozwoju do konsultacji

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo

Przedstawiamy Państwu projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029, planowana do realizacji przez LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. Jest to ostatni moment do złożenia wniosków, uwag i zastrzeżeń do projektu LSR w terminie do dnia 30.05.2023 r. Złożone wnioski i propozycje zmian LSR będą przedstawione Uczestnikom zebrania i będą podlegać dyskusji. Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzana będzie w dniu 31.05.2023 r. przez Walne Zebranie Członków. Zebranie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach godz. 15.30 – I termin, 15.45 – II termin. Jednocześnie informuję, iż Walne Zebranie Członków ma charakter otwarty i w charakterze uczestnika bez prawa głosowania nad Uchwałami mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu ryckiego oraz podmioty, których siedziba zarejestrowana jest na
obszarze objętym niniejszą strategią.

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1
„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Wąsowska Anna
Prezes Zarządu

Zaproszenie na konsultacje społeczne w dniu 25 maja 2023 r.

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” serdecznie zaprasza  do udziału w pracach nad  LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU na lata 2023-2027.

Do konsultacji społecznych zapraszamy mieszkańców, seniorów, ludzi młodych, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru gmin: Ryki, Dęblin, Stężyca, Kłoczew, Nowodwór i Ułęż.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. o godz.15.40 w kawiarni Park Cafe w Rykach  przy ul. Warszawskiej 11.

 

Tematyka spotkania:

Projekty Smart Willages

Projekty skierowane do osób z grup w niekorzystnej sytuacji

Podział budżetu na poszczególne cele

Zasady monitorowania i ewaluacji LSR

Plan Komunikacyjny  

 

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1  „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Budżet, cele, wskaźniki, przedsięwzięcia do konsultacji

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” poniżej przedkłada do konsultacji społecznych budżet, cele, wskaźniki, przedsięwzięcia planowane do realizacji. Dokument powstał w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych ze społecznością lokalną.

Mieszkańcy obszaru objętego LSR mogą  zgłaszać wnioski i postulaty w terminie nie później niż do dnia 22 maja 2023 r. osobiście lub za pomocą email: lgdryki@gmail.com , poprzez formularz kontaktowy www.lokalnagrupadzialania.pl zakładka Kontakt, osobiście w biurze LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8 lub telefonicznie Nr tel. 81 8652095.

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu na wybór LSR

Formularz zgłoszeń i wniosków

Plan Komunikacyjny do konsultacji

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” poniżej przedkłada Plan Komunikacji. Dokument powstał w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych ze społecznością lokalną. Celem strategii komunikacji jest wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną.

Mieszkańcy obszaru objętego LSR mogą  zgłaszać wnioski i postulaty w terminie nie później niż do dnia 22 maja 2023 r. osobiście lub za pomocą email: lgdryki@gmail.com , poprzez formularz kontaktowy www.lokalnagrupadzialania.pl zakładka Kontakt, osobiście w biurze LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8 lub telefonicznie Nr tel. 81 8652095.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Procedura Monitoringu i Ewaluacji do konsultacji

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” poniżej przedkłada Procedurę Monitoringu i Ewaluacji. Dokument powstał w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych ze społecznością lokalną. Celem opracowanego dokumentu jest pomiar efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Mieszkańcy obszaru objętego LSR mogą  zgłaszać wnioski i postulaty w terminie nie później niż do dnia 22 maja 2023 r. osobiście lub za pomocą email: lgdryki@gmail.com , poprzez formularz kontaktowy www.lokalnagrupadzialania.pl zakładka Kontakt, osobiście w biurze LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8 lub telefonicznie Nr tel. 81 8652095.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Print Friendly, PDF & Email


Zaproszenie na konsultacje społeczne w dniu 25 kwietnia 2023 r.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” serdecznie zaprasza do udziału w pracach nad  LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU na lata 2023-2027. Do konsultacji społecznych zapraszamy samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru gmin: Ryki, Dęblin, Stężyca, Kłoczew, Nowodwór i Ułęż.
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz. 13.00 w Rykach przy ul. Poniatowskiego 12 (dawna siedziba Policji).

Zakres działania punktu:
-Cele i wskaźniki
-Podział budżetu na poszczególne cele
-Zasady monitorowania i ewaluacji LSR
-Plan Komunikacyjny

 

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1  „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Konsultacje społeczne

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 01.03.2023 r. w Hotelu „OLIVIA” w Rykach Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” uczestniczyło w Konferencji „Nowa perspektywa – nowe możliwości dla przedsiębiorców” poprzez wystawienie stoiska informacyjno-promocyjnego na którym działał punkt konsultacyjny w ramach, którego przedsiębiorcy mogli wzięli udział w pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023 – 2029. W zakres działania punktu wchodziły:

  • konsultacje i uzgadnianie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowania planu działania,
  • konsultacje i uzgadnianie zasad wyboru operacji i ustalania ich kryteriów wyboru,
  • konsultacje i uzgadnianie zasad monitorowania i ewaluacji LSR,
  • konsultacje i uzgadnianie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR.

Zaproszenie przedsiębiorców na konsultacje społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” serdecznie zaprasza Przedsiębiorców z obszaru  LGD do udziału w pracach nad NOWĄ LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU na lata 2023-2027.

Do konsultacji społecznych zapraszamy przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, samorządowców, organizacji zajmujących się rynkiem pracy, przedsiębiorców z obszaru gmin: Ryki, Dęblin, Stężyca, Kłoczew, Nowodwór i Ułęż.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 1.03.2023 r. o godz. 11.00 w Hotelu Oliwia, ul. Warszawska 59E w Rykach

 

Zakres działania punktu:

konsultacje i uzgadnianie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowania planu działania

konsultacje i uzgadnianie zasad wyboru operacji i ustalania ich kryteriów wyboru

konsultacje i uzgadnianie zasad monitorowania i ewaluacji LSR

konsultacje i uzgadnianie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Punkt konsultacyjny

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” serdecznie zaprasza Wszystkich Mieszkańców Obszaru LGD do udziału w pracach nad NOWĄ LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU na lata 2023-2027.

Do konsultacji społecznych zapraszamy organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, samorządy, instytucje kultury oraz mieszkańców z obszaru gmin: Ryki, Dęblin, Stężyca, Kłoczew, Nowodwór i Ułęż.

Aby umożliwić mieszkańcom zapoznanie się z zakresem wsparcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

 

w siedzibie biura LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8  funkcjonuje  

Punkt Konsultacyjny, który  jest czynny

w każdy wtorek i czwartek w godz. 9.00-14.00.

 

Mieszkańcy obszaru objętego LSR mogą  zgłaszać wnioski i postulaty osobiście lub za pomocą email: lgdryki@gmail.com w formie ankiety dostępnej poniżej.

Informacje można uzyskać również pod Nr tel. 81 8652095.

Swoje postulaty można zgłaszać również w gminach członkowskich.

 

Przeprowadzenie konsultacji pozwoli nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii aktywnych mieszkańców na temat tego, jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał regionu może być szczególnie wykorzystywany.

Zakres działania punktu:

konsultacje i uzgadnianie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowania planu działania

konsultacje i uzgadnianie zasad wyboru operacji i ustalania ich kryteriów wyboru

konsultacje i uzgadnianie zasad monitorowania i ewaluacji LSR

konsultacje i uzgadnianie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Szanowni Państwo

Print Friendly, PDF & Email
W ramach spotkań konsultacyjnych określone zostały potrzeby rozwojowe dla obszaru LSR. Zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych. Wnioski, uwagi, zastrzeżenia można zgłaszać telefonicznie 81 8652095, email: lgdryki@gmai.com, osobiście w Biurze Stowarzyszenia LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod linkiem  https://www.lokalnagrupadzialania.pl/tematy/kontakt/

a także w siedzibach gmin: 
Urząd Miasta w Dęblinie przy ul. Rynek 12
Urząd Miejski w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29
Urząd Gminy w Stężycy, Pl. Senatorski 1
Urząd Gminy w Kłoczewie przy ul. Długiej 
Urząd Gminy w Nowodworze
Urząd Gminy w Ułężu w godzinach pracy urzędów od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00. 

Zapraszamy na konsultacje społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Na kolejne konsultacje społeczne zapraszamy w dniu 12.09.2022 r., które odbędą się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29 podczas Walnego Zebrania Członków o godzinie 15.30 – I termin,  II termin godzina 15.45 .

Program konsultacji społecznych

  1. Grupy defaworyzowane
  2. Beneficjenci.
  3. Grupy docelowe.
  4. Słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia.
  5. Potrzeby rozwojowe

6.Kwoty dofinansowania: Zgodnie z obowiązującymi przepisami granty od 5.000 do 50.000, konkurs od 50.000 do 300.000 zł.

  1. Lokalne Kryteria wyboru.

 

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1  „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 25
W sumie: 448500