ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zasady przyznawania pomocy

Wyjaśnienie do kryterium Wnioskowany udział środków własnych

Print Friendly, PDF & Email

Wyjaśnia się, iż w ramach kryterium Wnioskowany udział środków własnych – wkład własny liczony będzie jako stosunek kosztów całkowitych związanych z realizacją operacji do wnioskowanej kwoty pomocy.

Koszty niezwiązane z planowaną do realizacji operacją nie będą liczone w ramach tego kryterium jako udział własny.

Zmiana załączników dla poddziałania 19.2 i 19.3

Print Friendly, PDF & Email

W ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” zaktualizowane zostały następujące załączniki:

1. Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 • opublikowano zaktualizowane „Klauzule RODO”
 • opublikowano zaktualizowany „Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ informacji po realizacji operacji”

2. Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

 • opublikowano zaktualizowane „Klauzule RODO”

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI W PROW NA LATA 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

W celu zapewnienia Wnioskodawcy/ Beneficjentowi PROW 2014 – 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia pod adresem:

 

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

 

Portal Ogłoszeń ARiMR, na którym Wnioskodawca/Beneficjent działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020, jest zobowiązany do zamieszczania zapytań ofertowych na wykonanie usługi lub zakup maszyn, urządzeń, czy innych towarów niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Od dnia 18 marca 2017 r. zamieszczenie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest jedynym sposobem pozyskania wykonawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców/dostawców, został zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy Wnioskodawców oraz Beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

Wnioskodawców/ Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;

Wnioskodawców/ Beneficjentów/podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych. str. 2

Wyżej wymieniony obowiązek wprowadzono na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60), które weszły w życie 18 stycznia 2017 r. W związku z tym, dla umów o przyznanie pomocy zawartych (tzn. podpisanych) od 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny, wynikający z art. 43a przedmiotowej ustawy.

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA WYNIKAJĄCE Z UMOWY

Print Friendly, PDF & Email

Przystępując do realizacji projektu/operacji Beneficjent powinien zapoznać się z zapisami:

 •  warunków określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz w aktach prawnych (przejdź do strony – regulacje prawne);
 •  warunków określonych w Umowie o przyznaniu pomocy, w tym zobowiązaniami Beneficjenta, m.in. do:
 •  osiągnięcia celu operacji, a w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych wramach operacji – również jego zachowania przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy;
 •  realizacji operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym,
 •  informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014 – 2020 (poniżej do pobrania);
 •  ponoszenia kosztów w formie bezgotówkowej (jedynie w przypadku transakcji o wartości poniżej 1 tys. zł możliwe są rozliczenia pieniężne),
 •  udokumentowania wykonania operacji w zakresie rzeczowym i finansowym,
 •  prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości w ramach zrealizowanej operacji,
 •  uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń, lub decyzji związanych z realizacją tej operacji,
 •  nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem w okresie trwałości operacji,
 •  niezmieniania sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą,
 •  umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa wizytacji w miejscu zamieszkania lub siedzibie Beneficjenta, innych miejscach przechowywania dokumentów, oraz miejscach realizacji operacji,
 •  umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa, Agencji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organom kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentacji związanej zrealizacją operacji oraz zastosowania zaleceń pokontrolnych i poaudytowych lub audytów i kontroli w miejscu zamieszkania lub siedzibie Beneficjenta, innych miejscach przechowywania dokumentów oraz miejscach realizacji operacji,
 • niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach, w tym związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy.

Zasady promowania projektu:

Beneficjent, który otrzymał wsparcie z Funduszy Europejskich ma obowiązek o tym informować, ponieważ wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wykorzystywane są jej zasoby finansowe.

Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Na podstawie ww. przepisów została opracowana „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, za pośrednictwem LGD w ramach realizacji LSR, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (dostępna poniżej do pobrania) np. na stronie tytułowej publikacji (np. broszur, ulotek i biuletynów) oraz na plakatach na temat środków i działań współfinansowanych przez EFRROW należy zamieścić wyraźne wskazanie na udział UE: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, a także logotyp (emblemat) UE, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu LEADER. Należy również zamieścić logotyp LGD, za pośrednictwem której została przyznana pomoc.

Beneficjenci operacji, dla których wsparcie przekracza 10 tys. euro, mają obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, takim jak np. wejście do budynku, przynajmniej jeden plakat z informacjami na temat operacji (minimalny rozmiar: A3 – znormalizowany format arkusza o wymiarach 297 x 420 mm). Beneficjent plakat umieszcza w miejscu łatwo widocznym i dostępnym dla odbiorców.

DO POBRANIA:

 1. Umowa o przyznaniu pomocy – dot. rozwijania działalności gospodarczej
 2. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.)
 3. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)
 4. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.)
 5. Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

Wnioski o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Print Friendly, PDF & Email

Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek  na operacje związane z podejmowaniem działalności gospodarczej

 

WAŻNE!!!

Ponownie przypominamy, że zgodnie z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA WNIOSKU
O PŁATNOŚĆ na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na pierwszej transzy pomocy – należy złożyć pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją. Katalog wymaganych dokumentów w ramach pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji jest katalogiem otwartym z uwagi na rodzaj i specyfikę inwestycji objętych operacją. SW może żądać innych niż wymienione poniżej, pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją – w przypadku, gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje.

Czytaj dalej

Informacje dodatkowe dla Wnioskodawców

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

W celu usprawnienia przyjmowania wniosków w ramach ogłoszonych naborów wniosków poniżej podajemy informacje:

1. W przypadku wniosków składanych przez Pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji prosimy o przedłożenie pełnomocnictwa notarialnego.

2. Załączniki, które muszą być złożone w oryginale (np. zaświadczenie z ewidencji ludności, zaświadczenie z KRUS lub ZUS) należy załączyć do jednego egzemplarza wniosku, a do drugiego – kopie. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do biura LGD w celu potwierdzenia kopii dokumentów, którego może dokonać pracownik LGD.

Czytaj dalej

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 61
W sumie: 454567