ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Aktualności

Informacja o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w dniu 29.09.2022 r.

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuje o terminie spotkania informacyjno-konsultacyjnego w ramach naboru wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbędzie się w dniu 29.09.2022 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29  o godz. 15:30.

Program spotkania:

 1. Zasady przyznawania pomocy finansowej na realizację operacji.
 2. Ocena i lokalne kryteria wyboru operacji.
 3. Wniosek i biznesplan.
 4. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

 

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie nr 3/2022/P – Założona i zarejestrowana nowa firma

 

Załączniki:

 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 

Podręcznik procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR 

Regulamin Pracy Rady

Podręcznik kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Ankieta monitorująca

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów

Warsztaty kulinarne

Print Friendly, PDF & Email

Warsztaty kulinarne

Lokalna Grupa Działania ”Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” realizuje
projekt pt. „My i Nasze Dziedzictwo – twórczość ludowa”. W ramach
projektu realizowane są warsztaty wikliniarskie, sztuki, ludowej, kulinarne,
konkurs kulinarny oraz spot promujący powiat rycki.
Warsztaty kulinarne zostały przeprowadzone w dniu 3.09.2022 r.
Uczestnicy warsztatów kulinarnych w miłej atmosferze poznawali zasady
kuchni regionalnej, techniki gotowania. Następnie przystąpili do
przygotowania miejsc pracy. Produktem końcowym były pierogi z farszem
w różnych smakach takich jak ser, mięso, kapusta z grzybami, śliwki z
jagodami. Warsztaty odbyły się na świeżym powietrzu. Wydarzeniu
towarzyszyła miła atmosfera, dobra zabawa.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zaradzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Wąsowska Anna
Prezes LGD

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Print Friendly, PDF & Email

                            Ogłoszenie w sprawie konsultacji
społecznych

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 25.08.2022 r.

Uchwałą Nr 12/2022 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 11 sierpnia 2022 r. przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

W terminie od dnia 25 sierpnia 2022 r. do dnia 2 września 2022 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski zawierające propozycje planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 2 września 2022 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com.

Poniżej projekt zmian LSR zaproponowany przez Zarząd LGD.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia LGD prosi o zgłaszanie propozycji zmian LSR.

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 19.08.2022 r. godz. 15:30

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ryki, dnia 10 lipca 2022 r.

 

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 19.08.2022 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01566-6935-UM0313068/21 zawartej w dniu 13 sierpnia 2021 r. na realizację operacji pt. „Otworzenie działalności MaxGarden w miejscowości Kłoczew” w zakresie zatrudnienia dodatkowej osoby z określonej grupy defaworyzowanej.
 1. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

 

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Zaproszenie na WZC w dniu 12 września 2022 r.

Print Friendly, PDF & Email

 

Członkowie Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

/wszyscy/

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia  12.09.2022 r. o godzinie 15.30 – I termin w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, II termin godzina 15.45 . Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej  www.lokalnagrupadzialania.pl

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego przez Zarząd LGD.
 6. Przedstawienie sprawozdania w sprawie poziomu realizacji wskaźników określonych w LSR.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie Uchwał:
  1. Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2021 r.
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
  3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Bilansu oraz zysków i strat za rok rozrachunkowy 2021 r.
  4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2021 r.

11. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

12. Zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

13. Konsultacje społeczne

14. Sprawy różne i dyskusja.

15. Zamknięcie zebrania.

Projekty Uchwał:

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 14
W sumie: 334767