ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Galeria

Modernizacja świetlico – strażnicy w Woli Zadybskiej

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa instytucji: Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zadybskiej

Nr umowy: 01311-6935-UM0312645/20

Kwota dofinansowania: 69 259,00 zł

Co zostało zrealizowane: 

 1. Wymiana pokrycia dachowego i więźby dachowej:
 2. a) rozebranie rynien spustowych z blachy,
 3. b) rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, gzymsów itp.,
 4. c)  rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenia dachu, rozebranie desek okapowych,
 5. d) folie wstępnego krycia
 6. e) ołacenie połaci dachowych łatami,
 7. f) obróbki blacharskie z blachy,
 8. g) pokrycie dachów blachą,
 9. h) montaż wiatrownic, spustów przy rynnach, orynnowania.

2.Ocieplenie na stropie w poddaszu nieużytkowym:

 1. a) izolacja paroszczelna,
 2. b) izolacja z wełny mineralnej 10 i 20 cm,
 3. c) wiatroizolacja.

 

Cel projektu: Modernizacja świetlico – strażnicy w Woli Zadybskiej w celu udostępnienia mieszkańcom tej miejscowości infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Modernizacja Świetlicy w Przykwie

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa instytucji: Ochotnicza Straż Pożarna w Przykwie

Nr umowy: 01304-6935-UM0312646/20

Kwota dofinansowania: 129 874,00 zł

Co zostało zrealizowane: 

1.Roboty rozbiórkowe i demontażowe w tym:

 1. a)       demontaż umywalek i zlewów,
 2. b)      demontaż baterii ściennej,
 3. c)       demontaż bojlera i jego wspornika,
 4. d)      rozbiórka pieców, trzonów kuchennych, stołówkowych i kotłowych,
 5. e)      rozebranie ścianek z cegły.
 6. f)        wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych, podokienników,
 7. g)       rozebranie posadzek z płytek ceramicznych.
 8. Obudowa ścianki działowej z płyt G-K.
 9. Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wraz z ościeżnicami.
 10. Instalacje wodno – kanalizacyjne w tym:
 11. a)       przebicie otworów w ścianach,
 12. b)      wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianach dla rur kanalizacyjnych,
 13. c)       rurociągi z PVC kanalizacyjne,
 14. d)      rurociągi z polipropylenowych,
 15. e)      montaż baterii i zlewozmywaków,
 16. f)        montaż termy elektrycznej,
 17. g)       montaż okapu kuchennego.
 18. Instalacje elektryczne.
 19. Oblicowania ścienne.
 20. Posadzki i okładziny posadzkowe.
 21. Sufity podwieszone GK z ociepleniem.
 22. Malowanie ścian i sufitów.

 Cel projektu: Modernizacja świetlicy w Przykwie w celu udostępnienia mieszkańcom miejscowości Przykwa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Modernizacja świetlico – strażnicy w Kłoczewie

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa instytucji: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłoczewie

Nr umowy: 01310-6935-UM0312130/19

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

Co zostało zrealizowane: 

 1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe pokrycia dachowego.
 2. Demontaż stolarki okiennej zewnętrznej i wewnętrznej.
 3. Pokrycie dachowe w tym: przemurowanie kominów, obróbki blacharskie, wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie krokwi, łacenie połaci dachowej, montaż orynnowania.

4.Izolacja stropów i połaci dachowej w tym izolacja przeciwwilgociowa, przeciwwodna, przeciwdźwiękowa z płyt z wełny mineralnej.

 1. Montaż sufitów z płyt gipsowo – kartonowych.
 2. Montaż stolarki okiennej.
 3. Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej.

8.Roboty malarskie, malowanie płyt gipsowych, ścian, elementów metalowych

 1. Docieplenie ścian budynku – elewacja w tym roboty zabezpieczające i przygotowawcze, docieplenie płytami styropianowymi o gr. 15 cm, klejenie, osiatkowanie, elewacja cienkowarstwowa z tynków akrylowych i silikonowych.
 2. Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku.
 3. Roboty elektryczne instalacji wewnętrznej w tym wymiana opraw oświetleniowych, położenie linii zasilających, wymiana gniazd wtykowych, puszek podtynkowych, pomiary instalacji.
 4. Wykonanie instalacji odgromowej.

 Cel projektu:  Modernizacja świetlico-strażnicy w Kłoczewie w celu udostępnienia mieszkańcom miejscowości Kłoczew infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Warto być Polakiem

Print Friendly, PDF & Email

„Warto być Polakiem” pod takim hasłem tegoroczny Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej odbył się dnia 4 listopada br.  zespole pałacowo-parkowym w Dęblinie znany jako Pałac Mniszchów lub Jabłonowskich. W przeglądzie udział wzięły zespoły dziecięce i młodzieżowe reprezentujące placówki oświatowe oraz drużyny harcerskie z terenu powiatu ryckiego. Ideą przeglądu było kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz przypomnienie pieśni i piosenek,  które śpiewano niegdyś
w polskich domach. Pieśni, które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych.

Uroczystość otworzyła Pani Anna Żaczek – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie. Pan Dariusz Szczygielski Starosta Rycki powitał występujących oraz gości.

Wydarzenie rozpoczęło się pokazem tańców w wykonaniu młodzieży z MDK Dęblin.

 

Występy młodych artystów oceniało Jury w składzie:

Grzegorz Pośpiech –   z Ogniska Muzycznego w Rykach Przewodniczący

Ewa Rząsa – instruktor MDK w Dęblinie

Anna Wąsowska – Prezes Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

 Laureatami Przeglądu zostali:

I miejsce – Duet „Barburka” ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Dęblinie

II miejsce – Stężyca Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Urwipołcie”

II miejsce – Zespół „Pszczółki” z Miejskiego Przedszkola nr 1 „Bajka” w Dęblinie

III miejsce – Duet Emilia i Tomasz Kujawscy ze Szkoły Podstawowej w Jakubówce

III miejsce – Zespół „Śmigłosy” ze Szkoły Podstawowej w Stężycy.

Partnerami przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Starostwo Powiatowe w Rykach, Urząd Miasta w Dęblinie, Miejski Dom Kultury w Dęblinie, Hufiec ZHP Ryki, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Podpisana umowa na realizację projektu w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

9 maja 2023 r.   w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy ul. M. C. Skłodowskiej 3,  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w imieniu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”   podpisaliśmy  umowę  na realizację projektu pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i historycznych dla rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego w oparciu o dobre praktyki”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Ryckim.

Planowana do realizacji operacja polegać będzie na organizacji:

1)  wizyty studyjnej, w której  udział weźmie 40 osób zamieszkałych na obszarach wiejskich

2) spotkania mającego na celu upowszechnianie rezultatów wizyty studyjnej.

Celem operacji jest wspieranie rozwoju lokalnego na obszarze województwa lubelskiego.

Operacja zostanie zrealizowana w formie wyjazdu studyjnego oraz spotkania mającego na celu przekazanie zdobytej wiedzy innym i dyskusja dotycząca rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej mającej wpływ na rozwój przedsiębiorczości przez rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Pozyskana wiedza wykorzystana zostanie na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju gospodarczego  obszaru wiejskiego. Przyczyni się do włączenia społecznego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy a w konsekwencji ograniczenia ubóstwa i wzrost poziomu i jakości życia poprzez pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu w gospodarstwach.

Projekt ma na celu pobudzenie do podjęcia własnych inicjatyw i zwiększenia dochodów oraz zmniejszenia bezrobocia i poprawę warunków życia na wsi.

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

Wyjazd studyjny

Print Friendly, PDF & Email

W ramach działań związanych z aktywizacją społeczności lokalnej, w sobotę 25 marca 2023 r. zorganizowana została wizyta studyjna do Muzeum X Pawilonu w Warszawie, usytuowanego w Cytadeli Warszawskiej. Cytadela jest najważniejszym miejscem pamięci Powstania Styczniowego, upamiętniającym powstańców walczących o niepodległość.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie  uczestników z historią Powstania Styczniowego i jego wpływu na ziemie powiatu ryckiego.  Cytadela pełniła głównie funkcje więzienne,  nabrała szczególnego znaczenia dla historii  Polski.  Siedzibą więzienia był budynek Nr X, wcześniej pełnił funkcję magazynu mundurowego wojsk carskich.  Z biegiem lat nazwa więzienia, z początku czysto porządkowa, w świadomości zniewolonego społeczeństwa stała się symbolem walk kolejnych polskich pokoleń o wyzwolenie narodowe i przemiany społeczne. Osadzano w nim bowiem tysiące wybitnych Polaków, patriotów i rewolucjonistów. Wśród  osadzonych były osoby związane z  powiatem ryckim. Jednym z aresztowanych przez policję rosyjską  był Romuald Traugutt, który zamieszkiwał wraz z rodziną w miejscowości Dęblin. Warto dodać, że córka dyktatora Anna Innocenta urodziła się w Dęblinie a ochrzczona w kościele rzymsko-katolickim w Stężycy.

Powstanie Styczniowe wywarło ogromny wpływ na obszar powiatu ryckiego. Po zakończeniu powstania, Polaków dotknęły liczne represje m.in. konfiskata mienia, likwidacja klasztorów, wysokie kontrybucje i aktywna rusyfikacja. Za aktywność mieszkańców powiatu ryckiego w walce z zaborcą rosyjskim, Stężyca traci prawa miejskie oraz skasowany został klasztor Franciszkanów.
Wzrost świadomości historycznej wpływa na formułowanie pozytywnych wniosków na przyszłość. Dzięki świadomości historycznej i narodowej kształtuje się tożsamość narodowa, kultura.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

Podsumowanie Konkursów plastycznego i literackiego zorganizowanych z okazji XXI Dnia Papieskiego obchodzonego pod hasłem „Nie lękajcie się”

Print Friendly, PDF & Email

I kategoria – dzieci przedszkolne

II kategoria – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

III kategoria – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

IV kategoria – uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej

V kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych

VI kategoria – uczestnicy ze szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

„POZNAJ ZIEMIĘ RYCKĄ”

Print Friendly, PDF & Email

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 19.06.2020 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w partnerstwie z Powiatem Ryckim zorganizowała wyjazd dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu ryckiego na szkolenie z zakresu działalności KSOW. Omówiono i wskazano źródła finansowania oraz zasady przyznawania pomocy z KSOW a także z ARiMR.

Uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu.

Życzymy aby zamierzone działania i pomysły z sukcesem były realizowane i przynosiły wiele satysfakcji.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 17
W sumie: 448956