ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: Listopad 2017

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej – Ogłoszenie Nr 3/2017

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD

.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

Czytaj dalej

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI W PROW NA LATA 2014-2020

W celu zapewnienia Wnioskodawcy/ Beneficjentowi PROW 2014 – 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia pod adresem:

 

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

 

Portal Ogłoszeń ARiMR, na którym Wnioskodawca/Beneficjent działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020, jest zobowiązany do zamieszczania zapytań ofertowych na wykonanie usługi lub zakup maszyn, urządzeń, czy innych towarów niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Od dnia 18 marca 2017 r. zamieszczenie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest jedynym sposobem pozyskania wykonawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców/dostawców, został zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy Wnioskodawców oraz Beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

Wnioskodawców/ Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;

Wnioskodawców/ Beneficjentów/podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych. str. 2

Wyżej wymieniony obowiązek wprowadzono na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60), które weszły w życie 18 stycznia 2017 r. W związku z tym, dla umów o przyznanie pomocy zawartych (tzn. podpisanych) od 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny, wynikający z art. 43a przedmiotowej ustawy.

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA WYNIKAJĄCE Z UMOWY

Przystępując do realizacji projektu/operacji Beneficjent powinien zapoznać się z zapisami:

 •  warunków określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz w aktach prawnych (przejdź do strony – regulacje prawne);
 •  warunków określonych w Umowie o przyznaniu pomocy, w tym zobowiązaniami Beneficjenta, m.in. do:
 •  osiągnięcia celu operacji, a w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych wramach operacji – również jego zachowania przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy;
 •  realizacji operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym,
 •  informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014 – 2020 (poniżej do pobrania);
 •  ponoszenia kosztów w formie bezgotówkowej (jedynie w przypadku transakcji o wartości poniżej 1 tys. zł możliwe są rozliczenia pieniężne),
 •  udokumentowania wykonania operacji w zakresie rzeczowym i finansowym,
 •  prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości w ramach zrealizowanej operacji,
 •  uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń, lub decyzji związanych z realizacją tej operacji,
 •  nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem w okresie trwałości operacji,
 •  niezmieniania sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą,
 •  umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa wizytacji w miejscu zamieszkania lub siedzibie Beneficjenta, innych miejscach przechowywania dokumentów, oraz miejscach realizacji operacji,
 •  umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa, Agencji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organom kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentacji związanej zrealizacją operacji oraz zastosowania zaleceń pokontrolnych i poaudytowych lub audytów i kontroli w miejscu zamieszkania lub siedzibie Beneficjenta, innych miejscach przechowywania dokumentów oraz miejscach realizacji operacji,
 • niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach, w tym związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy.

Zasady promowania projektu:

Beneficjent, który otrzymał wsparcie z Funduszy Europejskich ma obowiązek o tym informować, ponieważ wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wykorzystywane są jej zasoby finansowe.

Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Na podstawie ww. przepisów została opracowana „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, za pośrednictwem LGD w ramach realizacji LSR, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (dostępna poniżej do pobrania) np. na stronie tytułowej publikacji (np. broszur, ulotek i biuletynów) oraz na plakatach na temat środków i działań współfinansowanych przez EFRROW należy zamieścić wyraźne wskazanie na udział UE: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, a także logotyp (emblemat) UE, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu LEADER. Należy również zamieścić logotyp LGD, za pośrednictwem której została przyznana pomoc.

Beneficjenci operacji, dla których wsparcie przekracza 10 tys. euro, mają obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, takim jak np. wejście do budynku, przynajmniej jeden plakat z informacjami na temat operacji (minimalny rozmiar: A3 – znormalizowany format arkusza o wymiarach 297 x 420 mm). Beneficjent plakat umieszcza w miejscu łatwo widocznym i dostępnym dla odbiorców.

DO POBRANIA:

 1. Umowa o przyznaniu pomocy – dot. rozwijania działalności gospodarczej
 2. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.)
 3. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)
 4. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.)
 5. Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

Podręcznik procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Podręcznik procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR – zgodnie ze zmianami w oparciu o Uchwałę Nr 16/2017 Zarządu Stowarzyszenia – docx

Podręcznik procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR – pdf

Załącznik nr 1 – Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Załącznik nr 2 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 – Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie pracownika o zachowaniu tajemnicy

Załącznik nr 5 – Wzór karty indywidualnego doradztwa

Załącznik nr 6 – Rejestr udzielonego doradztwa

Załącznik nr 7 – Wzór ogłoszenia o naborze

Załącznik nr 8 – Wzór pisma potwierdzającego osobiste złożenie wniosku o dofinansowanie operacji

Załącznik nr 9 – Rejestr złożonych wniosków

Załącznik nr 10 – Karta wstępnej oceny

Załącznik nr 11 – Wzór protokołu z przeprowadzonej oceny formalnej 

Załącznik nr 12 – Wzór pisma informującego o odrzuceniu wniosku z powodu niespełnienia kryteriów na etapie wstępnej oceny

Załącznik nr 13 – Wzór protokołu przekazującego wnioski na II część oceny

Załącznik nr 14 – Deklaracja bezstronności i poufności Członka Rady

Załącznik nr 15 – Karta oceny zgodności operacji z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru (dla operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, aktywizacji społeczności lokalnej)

Załącznik nr 15 – Karta oceny zgodności operacji z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru (dla operacji w zakresie operacji własnej)

Załącznik nr 15 – Karta oceny zgodności operacji z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru (dla operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości)

Załącznik nr 15 – Karta oceny zgodności operacji z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru (dla operacji w zakresie utworzenia nowego podmiotu gospodarczego)

Załącznik nr 16 – Wzór informacji o wyłączeniu Członka Rady z głosowania

Załącznik nr 17 – Lista Członków Rady wyłączonych z oceny wniosków o dofinansowanie operacji

Załącznik nr 18 – Lista operacji zgodnych z LSR

Załącznik nr 19 – Lista operacji wybranych do dofinansowania

Załącznik nr 20 – Protokół z posiedzenia Rady LGD

Załącznik nr 21 – Pismo o wynikach oceny

Załącznik nr 22 – Wykaz dokumentów przekazywanych przez LGD do Samorządu Województwa

Załącznik nr 23 – Rejestr interesów Członków Rady LGD

Załącznik nr 24 – Procedura obsługi protestu

Załącznik nr 25 – Pismo potwierdzające złożenie protestu

Załącznik nr 26 – Wzór pisma informującego o wyniku ponownej oceny wniosku o dofinansowanie operacji

Załącznik nr 27 – Karta weryfikacji podmiotu ubiegającego się o pomoc w ramach realizacji operacji własnej

Załącznik nr 28 – Wzór pisma informującego o wynikach weryfikacji podmiotu ubiegającego się o pomoc w ramach realizacji operacji własnej

Załącznik nr 29 – Lista wprowadzonych zmian do podręcznika

Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 22.11.2017 r.

Uchwałą Nr 19/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 20 listopada 2017 r. przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

W terminie 2 tygodni od daty podania do publicznej wiadomości licząc od dnia 22 listopada 2017 r. do dnia 5 grudnia 2017 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 5 grudnia 2017 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 253
W sumie: 130169