ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA WYNIKAJĄCE Z UMOWY

Print Friendly, PDF & Email

Przystępując do realizacji projektu/operacji Beneficjent powinien zapoznać się z zapisami:

 •  warunków określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz w aktach prawnych (przejdź do strony – regulacje prawne);
 •  warunków określonych w Umowie o przyznaniu pomocy, w tym zobowiązaniami Beneficjenta, m.in. do:
 •  osiągnięcia celu operacji, a w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych wramach operacji – również jego zachowania przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy;
 •  realizacji operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym,
 •  informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014 – 2020 (poniżej do pobrania);
 •  ponoszenia kosztów w formie bezgotówkowej (jedynie w przypadku transakcji o wartości poniżej 1 tys. zł możliwe są rozliczenia pieniężne),
 •  udokumentowania wykonania operacji w zakresie rzeczowym i finansowym,
 •  prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości w ramach zrealizowanej operacji,
 •  uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń, lub decyzji związanych z realizacją tej operacji,
 •  nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem w okresie trwałości operacji,
 •  niezmieniania sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą,
 •  umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa wizytacji w miejscu zamieszkania lub siedzibie Beneficjenta, innych miejscach przechowywania dokumentów, oraz miejscach realizacji operacji,
 •  umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa, Agencji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organom kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentacji związanej zrealizacją operacji oraz zastosowania zaleceń pokontrolnych i poaudytowych lub audytów i kontroli w miejscu zamieszkania lub siedzibie Beneficjenta, innych miejscach przechowywania dokumentów oraz miejscach realizacji operacji,
 • niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach, w tym związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy.

Zasady promowania projektu:

Beneficjent, który otrzymał wsparcie z Funduszy Europejskich ma obowiązek o tym informować, ponieważ wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wykorzystywane są jej zasoby finansowe.

Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Na podstawie ww. przepisów została opracowana „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, za pośrednictwem LGD w ramach realizacji LSR, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (dostępna poniżej do pobrania) np. na stronie tytułowej publikacji (np. broszur, ulotek i biuletynów) oraz na plakatach na temat środków i działań współfinansowanych przez EFRROW należy zamieścić wyraźne wskazanie na udział UE: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, a także logotyp (emblemat) UE, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu LEADER. Należy również zamieścić logotyp LGD, za pośrednictwem której została przyznana pomoc.

Beneficjenci operacji, dla których wsparcie przekracza 10 tys. euro, mają obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, takim jak np. wejście do budynku, przynajmniej jeden plakat z informacjami na temat operacji (minimalny rozmiar: A3 – znormalizowany format arkusza o wymiarach 297 x 420 mm). Beneficjent plakat umieszcza w miejscu łatwo widocznym i dostępnym dla odbiorców.

DO POBRANIA:

 1. Umowa o przyznaniu pomocy – dot. rozwijania działalności gospodarczej
 2. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.)
 3. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)
 4. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.)
 5. Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych
Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 74
W sumie: 451276