ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD

Print Friendly, PDF & Email

Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD – docx

Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego – pdf

.

Zał. nr 1 – Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Zał. nr 2 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Zał. nr 3 – Wzór ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Zał. nr 4 – Oświadczenie pracownika o zachowaniu tajemnicy

Zał. nr 5 – Wzór ogłoszenia o naborze

Zał. nr 6 – Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru

Zał. nr 7 – Wzór wniosku o powierzenie grantu

Zał. nr 8 – Potwierdzenie złożenia wniosku o powierzenie grantu

Zał. nr 9 – Zestawienie złożonych wniosków o powierzenie grantu

Zał. nr 10 – Wzór karty indywidualnego doradztwa

Zał. nr 11 – Rejestr udzielonego doradztwa

Zał. nr 12 – Karta wstępnej oceny wniosku

Zał. nr 13 – Wzór pisma wzywającego do uzupełnienia braków formalnych we wniosku

Zał. nr 14 – Wzór pisma o odrzuceniu wniosku z powodu niespełniania kryteriów formalnych

Zał. nr 15 – Wzór protokołu z wstępnej oceny wniosków o powierzenie grantu

Zał. nr 16 – Protokół przekazania wniosków do kolejnego etapu oceny

Zał. nr 17 – Deklaracja bezstronności i poufności Członka Rady

Zał. nr 18 – Karta oceny merytorycznej i zgodności z LSR

Zał. nr 19 – Lista Członków Rady wyłączonych z oceny wniosków

Zał. nr 20 – Lista wniosków zgodnych z LSR

Zał. nr 21 – Lista wniosków wybranych do dofinansowania

Zał. nr 22 – Protokół z posiedzenia Rady LGD

Zał. nr 23 – Wzór pisma o wynikach oceny

Zał. nr 24 – Wykaz dokumentów przekazanych przez LGD do Samorządu Województwa

Zał. nr 25 – Rejestr interesów członków organu decyzyjnego

Zał. nr 26 – Wzór pisma potwierdzającego złożenie protestu

Zał. nr 27 – Wzór pisma informującego o wyniku ponownej oceny

Zał. nr 28 – Wzór umowy z grantobiorcą o powierzenie grantu

Zał. nr 29 – Wzór weksla in blanco

Zał. nr 29 – Wzór deklaracji wekslowej

Zał. nr 29 – Wzór deklaracji wekslowej -_podmioty inne_os.-fizyczne

Zał. nr 30 – Wzór oświadczenia poręczyciela weksla

Zał. nr 31 – Wniosek o rozliczenie grantu

Zał. nr 32 – Wzór pisma o uzupełnienie wniosku o rozliczenie grantu

Zał. nr 33 – Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli na miejscu

Zał. nr 34 – Rejestr upoważnień do przeprowadzenia kontroli

Zał. nr 35 – Zawiadomienie o planowanej kontroli na miejscu

Zał. nr 36 – Wzór informacji pokontrolnej

Zał. nr 37 – Wzór pisma przewodniego do informacji pokontrolnej

Zał. nr 38 – Wzór pisma zatwierdzającego wniosek o rozliczenie grantu

Zał. nr 39 – Lista wprowadzonych zmian do procedury

 

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania w ramach projektu grantowego

Klauzule RODO 19.2

RODO Klauzule do karty wkładu rzeczowego-19.2 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 53
W sumie: 441575