ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Projekty współpracy

Wizyta studyjna

Print Friendly, PDF & Email

Wizyta studyjna

Jednym z elementów projektu współpracy pn. „Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” była organizacja wizyty studyjnej do regionu Bela Krajina (Słowenia). Partnerem zagranicznym projektu była  LAS Dolenjska in Bela Krajina. Partnerami krajowymi projektu współpracy są: LGD „Jagiellońska Przystań”, LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem”.

Celem wyjazdu studyjnego było poznanie dobrych praktyk  w zakresie dystrybucji, promocji i produkcji produktów lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem roli współpracy w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności. Uczestnicy wyjazdu mogli zobaczyć gospodarstwa o różnym profilu działalności, które  zajmują się produkcją produktu lokalnego i jego sprzedaż bezpośrednią.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

„Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” o akronimie „LokMar”

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w partnerstwie z lokalnymi grupami działania:

– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz

– Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”,

realizuje projekt współpracy pod nazwą „Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” o akronimie „LokMar”. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020.

Celami projektu współpracy są:

– Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby i produkty poprzez opracowanie i wdrożenie mechanizmu certyfikacji produktów lokalnych i promocję marki lokalnej na obszarze LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,

– Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy Partnerami w procesie promocji i rozwoju produktów lokalnych poprzez organizację wizyt studyjnych,

– Stworzenie bazy informacji na temat produktów lokalnych na terenie partnerstwa poprzez wydanie katalogu, folderu, ulotki, stworzenie serwisu internetowego,

– Zakup infrastruktury służącej do prowadzenia szkoleń, prezentacji i promocji produktów lokalnych na terenie LGD „Jagiellońska Przystań”,

– Budowa 7 altan wraz z infrastrukturą towarzyszącą służących ekspozycji sprzedaży i promocji produktów lokalnych z terenu LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”,

– Utworzenie jednej wioski tematycznej na terenie LGD „Jagiellońska Przystań”.

 

Projekt współpracy skierowany jest do następujących grup:

– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

– osoby powyżej 50 roku życia,

– przedsiębiorcy,

– turyści,

– osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy,

– osoby młode – w wieku od 18 do ukończenia 25 lat,

– kobiety,

– młodzież,

– organizacje pozarządowe,

– rolnicy.

 

W ramach projektu współpracy realizowane są następujące zadania:

 1. Wizyta studyjna na terenie LGD Dolensjska in Bela Kraina – przeprowadzona w okresie 22 – 28 sierpień 2021
 2. Przygotowanie dokumentacji i budowa altan na terenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” – umowa na budowę 7 drewnianych altan zawarta 10 sierpnia 2021 roku, przewidziany termin wykonania umowy – 31 listopad 2021 r.

 

Rozliczenie projektu przewidziane jest w grudniu 2021 roku.

Wizyta studyjna na terenie Słowenii

Print Friendly, PDF & Email

Wizyta studyjna na terenie Słowenii –

przyjmujemy zgłoszenia!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ogłasza nabór kandydatów na wizytę studyjną do regionu Bela Krajina (Słowenia) w terminie od 22 sierpnia do   28 sierpnia 2021.

Wizyta studyjna odbędzie się u Partnera zagranicznego projektu współpracy, tj. LAS Dolenjska in Bela Krajina ( region Bela Krajina/Słowenia), której celem jest poznanie dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych oraz podniesienie motywacji uczestników wyjazdu studyjnego do działań związanych  z produkcją, sprzedażą i promocją lokalnych produktów na terenie LGD.

 W ramach wizyty przewidziano zwiedzanie obiektów oraz spotkania z osobami zajmującymi się produkcją i sprzedażą produktów lokalnych na terenie Słowenii.

Więcej informacji o programie wyjazdu studyjnego i zasadach uczestnictwa w pełnym ogłoszeniu o naborze kandydatów oraz karcie zgłoszeniowej poniżej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 sierpnia 2021 r. Zapraszamy!

 

Kampania promocyjna efektów wdrażania LSR

Print Friendly, PDF & Email

Zakończenie projektu współpracy

 

W ramach realizacji Przedsięwzięcia 4.4 Promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaru zrealizowany został projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”. Projekt został zrealizowany na terenie powiatów  lubartowskiego, puławskiego, zamojskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, ryckiego. 

Celem operacji jest wzrost znaczenia turystyki aktywnej w rozwoju gospodarczym Lubelszczyzny poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i promocję turystyki kajakowej na rzece Wieprz.

W wyniku realizacji operacji  na terenie powiatu ryckiego  powstały dwa nowe obiekty infrastruktury turystycznej w miejscowości Dęblin i Bobrowniki oraz wydane publikacje w języku polskim i angielskim  promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru objętego LSR.

Podpisana umowa na realizację projektu współpracy

Print Friendly, PDF & Email

Podpisana umowa na realizację projektu współpracy

 

W ramach zawartego partnerstwa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach z lokalnymi grupami działania:

 1. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z siedzibą w Lubartowie,
 2. Lokalną Grupą Działania ,,Zielony Pierścień” z siedzibą w Kośminie
 3. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu
 4. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw PLUS” z siedzibą w Krasnymstawie
 5. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Giełczwi” z siedzibą w Piaskach,
 6. Lokalną Grupą Działania ,,Polesie” z siedzibą w Cycowie

 

Będzie realizowany projekt współpracy pod nazwą ,,Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz” akronim ,,RozTurKaj”.   Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 19.3. ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego PROW 2014-2020.

 

Celami projektu współpracy są:

 1. Cel główny – Wzrost znaczenia turystyki aktywnej w rozwoju gospodarczym Lubelszczyzny poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i promocję turystyki kajakowej na rzece Wieprz.

Cel główny  odpowiada  celowi szczegółowemu określonemu w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 –Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe oraz  przedsięwzięciu   – Promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaru.

 

Projekt współpracy skierowany jest do następujących grup:

 1. Turyści- kajakarze,
 2. Przedsiębiorcy z obszarów LSR Partnerów projektu współpracy,
 3. Rolnicy z obszarów LSR Partnerów projektu współpracy,
 4. Właściciele agrokwater z obszarów LSR Partnerów projektu współpracy,
 5. Lokalna społeczność w tym grupy defaworyzowane
 6. Samorządy,
 7. Operatorzy turystyki.

 

W ramach projektu współpracy, Stowarzyszenie LGD ,,Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” realizować będzie zadania:

a) utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowościach Dęblin i Bobrowniki,

b) przygotowanie materiałów z obszaru LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” do przewodnika turystycznego w języku polskim

c) przygotowanie i przekazanie materiałów do przewodnika turystycznego w języku angielskim

d) przekazanie materiałów do aktualizowanej i poszerzanej strony internetowej www. kajakiempowieprzu.pl.

 

Realizacja projektu przewidziana jest w 2018 roku.

 

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 134
W sumie: 336956