ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców z powiatu ryckiego

Print Friendly, PDF & Email

W celu złagodzenia negatywnych skutków gospodarczych oraz utrzymania dotychczasowych miejsc pracy na terenie powiatu ryckiego, Powiatowy Urząd Pracy w Rykach na bieżąco realizuje działania na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich pracodawców, podmiotów ekonomii społecznej oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Polegają one na prowadzeniu stałej polityki informacyjnej w zakresie wsparcia w ramach „Tarczy Antykryzysowej” dla pracodawców i organizacji, które ich bezpośrednio zrzeszają oraz realizacji wszystkich form wymienionych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, czyli:

  1. udzielenie mikroprzedsiębiorcom niskooprocentowanej pożyczki jednorazowo do wysokości 5000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzd ww. ustawy),
  2. udzielenie mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom dofinansowania na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15zzb ww. ustawy),
  3. udzielenie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników dofinansowania na pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzc ww. ustawy)
  4. udzielenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowania na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia

Pożyczka lub dofinansowanie może zostać przyznane na wniosek przedsiębiorcy, organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powiatowy Urząd Pracy w Rykach przyjmuje wnioski zainteresowanych w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego poprzez platformę praca.gov.pl, w terminach naborów ogłaszanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach na stronie internetowej Urzędu: https://ryki.praca.gov.pl/

Informacje o udzielanej pomocy można znaleźć pod linkiem:

https://ryki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Pomocy i wyjaśnień do składanych wniosków, udzielają pracownicy tutejszego urzędu pod dodatkowymi numerami telefonów:

  • pożyczki dla mikro przedsiębiorców (art. 15 zzd specustawy COVID-19) –  518 744 907
  • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15 zzc specustawy COVID-19) – 517 012 105
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro przedsiębiorców, małych i średnich  przedsiębiorców (art. 15 zzb specustawy COVID-19) – 533 242 009

Piotr Gałkowski

Dyrektor Powiatowego

Urzędu Pracy w Rykach

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 74
W sumie: 451276