ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD

Print Friendly, PDF & Email

Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD – zgodnie ze zmianami w oparciu o Uchwałę Nr 11/2016 Zarządu Stowarzyszenia – docx

Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego – pdf

Załącznik nr 1 – Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Załącznik nr 2 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 – Wzór rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie pracownika o zachowaniu tajemnicy

Załącznik nr 5 – Wzór ogłoszenia o naborze

Załącznik nr 6 – Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru

Załącznik nr 7 – Wzór wniosku o powierzenie grantu

Załącznik nr 8 – Potwierdzenie złożenia wniosku o powierzenie grantu

Załącznik nr 9 – Zestawienie złożonych wniosków o powierzenie grantu

Załącznik nr 10 – Wzór karty indywidualnego doradztwa

Załącznik nr 11 – Rejestr udzielonego doradztwa

Załącznik nr 12 – Karta wstępnej oceny wniosku

Załącznik nr 13 – Wzór pisma wzywającego do uzupełnienia braków formalnych we wniosku

Załącznik nr 14 – Wzór pisma o odrzuceniu wniosku z powodu niespełniania kryteriów wstępnej oceny

Załącznik nr 15 – Wzór protokołu z wstępnej oceny wniosków

Załącznik nr 16 – Protokół z przekazania wniosków do kolejnego etapu oceny

Załącznik nr 17 – Deklaracja bezstronności i poufności Członka Rady

Załącznik nr 18 – Karta oceny merytorycznej i zgodności z LSR

Załącznik nr 19 – Lista Członków Rady wyłączonych z oceny wniosków

Załącznik nr 20 – Lista wniosków zgodnych z LSR

Załącznik nr 21 – Lista wniosków wybranych do dofinansowania

Załącznik nr 22 – Protokół z posiedzenia Rady

Załącznik nr 23 – Wzór pisma o wynikach oceny

Załącznik nr 24 – Wykaz dokumentów przekazanych przez LGD do Samorządu Województwa

Załącznik nr 25 – Rejestr interesów Członków Organu decyzyjnego

Załącznik nr 26 – Wzór pisma potwierdzającego złożenie protestu

Załącznik nr 27 – Wzór pisma informującego o wyniku ponownej oceny

Załącznik nr 28 – Wzór umowy z grantobiorcą o powierzenie grantu

Załącznik nr 29 – Wzór weksla in blanco

Załącznik nr 29 – Wzór deklaracji wekslowej

Załącznik nr 29 – Wzór deklaracji wekslowej – podmioty inne_os. fizyczne

Załącznik nr 30 – Wzór oświadczenia poręczyciela

Załącznik nr 31 – Wniosek o rozliczenie grantu

Załącznik nr 32 – Wzór pisma o uzupełnienie wniosku o rozliczenie grantu

Załącznik nr 33 – Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli na miejscu

Załącznik nr 34 – Rejestr upoważnień do przeprowadzenia kontroli na miejscu

Załącznik nr 35 – Zawiadomienie o planowanej kontroli na miejscu

Załącznik nr 36 – Wzór informacji pokontrolnej

Załącznik nr 37 – Wzór pisma przewodniego do informacji pokontrolnej

Załącznik nr 38 – Wzór pisma zatwierdzającego wniosek o rozliczenie grantu

Załącznik nr 39 – Lista wprowadzonych zmian do procedury

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 25
W sumie: 448500