ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie na warsztaty pszczelarskie „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki”

Print Friendly, PDF & Email

image001

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty pszczelarskie pt. „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki”

Data i miejsce warsztatów: 6 sierpień 2021 r. oraz 3 wrzesień 2021 r. –  Pasieka Hodowlana „Pożóg” LODR w Końskowoli ul. Pożowska 45

Przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem operacji jest wspieranie i rozwój pszczelarstwa z powodu coraz częściej pojawiających się informacji o ginięciu owadów zapylających, w tym pszczoły miodnej. Chcąc zatrzymać proces wymierania populacji pszczół, zadbać o przyszłość ludzkości, warto propagować tradycję pszczelarską wśród społeczeństwa, należy podnieść poziom wiedzy i świadomość osób zainteresowanych tematyką pszczelarską w zakresie aktualnych szans i problemów w pszczelarstwie.

Do udziału w warsztatach zapraszamy początkujących pszczelarzy oraz osoby zainteresowane założeniem własnej pasieki.

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 28 lipca 2021r. na adres e-mail:  mtarkowska@lodr.konskowola.pl

lub mseroka@lodr.konskowola.pl

 

Kontakt w sprawie udziału w warsztatach:

Małgorzata Seroka tel: 603 555 418

Małgorzata Tarkowska tel: 697 308 333

Do pobrania:

Karta zgłoszenia warsztaty

Program warsztatów

INFORMACJA

Print Friendly, PDF & Email

W związku z wejściem w życie w dniu 29 czerwca 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 60/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 uprzejmie informujemy, że ww. formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 01.07.2021 r.

Print Friendly, PDF & Email

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 1 lipca 2021 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 17.05.2021r. – 31.05.2021r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne
 • 3.2 Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne
 1. Ocena wniosków.
 2. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 3. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 4. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 5. Zamkniecie posiedzenia.

 

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

 

Informacja o Posiedzeniu Rady

Print Friendly, PDF & Email

Sz. P.

                           Członkowie Rady LGD

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w dniu 24 czerwca 2021  r. posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków w ramach naborów nr 2/2021 oraz 3/2021 nie odbyło się ze względu na brak quorum.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 01.07.2021 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

Informacja o Posiedzeniu Rady

Print Friendly, PDF & Email

Sz. P.

                           Członkowie Rady LGD

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w dniu 18 czerwca 2021  r. posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków w ramach naborów nr 2/2021 oraz 3/2021 nie odbyło się ze względu na brak quorum.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 24.06.2021 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” będzie ubiegać się o dodatkowe środki na rozwój obszaru powiatu ryckiego

Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” będzie ubiegać się o dodatkowe środki na rozwój obszaru powiatu ryckiego

Po raz kolejny Lokalna Strategia Rozwoju aktualizowana jest w związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację projektów związanych z rozwojem obszaru powiatu ryckiego.  Zwiększenie budżetu LSR dotyczy Poddziałań:

1) 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w kwocie 472 000 euro, przy czym LGD zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.  Zatem dla osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu ryckiego, pragnących realizować swoje pomysły w zakresie przedsiębiorczości  dodatkowo trafi 165200, 00 Euro. Pozostałe środki finansowe trafią na rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, która będzie służyć aktywizacji społeczności lokalnej.

2) 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w kwocie 56 640 euro.

Należy podkreślić, że od podpisania umowy na realizację LSR w 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa  Lubelskiego a Stowarzyszeniem LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” budżet LSR wzrósł o 552.700,00 Euro, co przy obecnym kursie 4,55 zł/Euro wynosi 2 514 785,00 zł. czyli o 28% w stosunku do pierwotnego budżetu. Kolejne dodatkowe środki, o które LGD może się ubiegać to kwota 528640,00 Euro, co w przeliczeniu na PLN daje kwotę  2 405 312,00 zł. Każda aktualizacja LSR poprzedzona jest konsultacjami społecznymi. W ich trakcie każdy mieszkaniec obszaru powiatu ryckiego oraz osoba prawna posiadająca siedzibę na obszarze objętym LSR może uczestniczyć w konsultacjach społecznych.

 Wąsowska Anna

  Prezes Zarządu

Głosowanie WZC w trybie obiegowym

Print Friendly, PDF & Email

 Szanowni Państwo

Na podstawie § 17 ust. 10 i ust. 11 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” /tekst jednolity z dnia 27.07.2020 r./  w związku z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późniejszymi zmianami/ art. 10 ust. 1a i ust. 10f ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2261/     w związku z nadal istniejącym zagrożeniem zakażenia chorobą zakaźną COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2  na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021r.  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” podjął decyzję w sprawie obiegowego głosowania. Decyzja została podjęta jednogłośnie przy obecności 6 Członków Zarządu na ogólna liczbę 7.

Przedmiotem obiegowego głosowania i podjęcia Uchwały jest:  

 1. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian LSR.

Zgodnie z decyzją Zarządu zebranie sprawozdawczo-wyborcze planowane jest w terminie po 15 września br. Decyzja ta podyktowana jest  nadal trwającym zagrożeniem epidemicznym i nakazem przestrzegania zasad sanitarnych, polegających m.in. na zachowaniu limitu udziału w konferencjach i spotkaniach 1 osoba na 15m2.  Nasze Stowarzyszenie liczy  108 Członków.

Natomiast zmiany w LSR  dokonywane są w związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki finansowe. Wniosek o zwiększenie budżetu w LSR należy złożyć do Samorządu Województwa Lubelskiego w terminie nie później niż 30 czerwca 2021 r.  Zarząd Stowarzyszenia LGD w dniu 30 kwietnia 2021 r. podjął Uchwałę Nr 2/2021 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje społeczne ogłoszone zostały w dniu  7 maja 2021 r. Zmian w LSR dokonano w oparciu o wnioski z konsultacji społecznych.

Zwiększenie budżetu LSR dotyczy Poddziałań:

1) 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w kwocie 472 000 euro (1 888 000 zł – przy kursie 4,00 zł/euro), przy czym LGD zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

2) 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w kwocie 56 640 euro (226 560 zł – przy kursie 4,00 zł/euro).

Zatem zwracam się do Państwa z prośbą  o udział w głosowaniu w trybie obiegowym poprzez wypełnienie załączonej karty do głosowania.  Kartę do głosowania należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w karcie do głosowania. Wypełnione karty do głosowania należy przesłać drogą elektroniczną na adres lgdryki@gmail.com  lub złożyć w Biurze Stowarzyszenia osobiście bądź pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki.

Bardzo proszę o wzięcie udziału w głosowaniu poprzez wypełnienie karty do głosowania w trybie obiegowym w terminie do dnia  25.06.2021 r. godz. 12.00.

Informacja i materiały będące przedmiotem głosowania zostały podane do publicznej wiadomości na stronie www.lokalnagrupadzialania.pl oraz przesłane drogą elektroniczną do Członków Stowarzyszenia. Materiały są również dostępne każdego dnia w Biurze Stowarzyszenia w godzinach od 8.00-16.00

Bliższe informacje uzyskać można w biurze Stowarzyszenia pod Nr tel. 81/8652095 lub 606835659.

Z poważaniem:

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

1.Karta do głosowania w trybie obiegowym

2.Uchwała Nr 1/2021

3.Projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Print Friendly, PDF & Email

Data zamieszczenia ogłoszenia: 14.06.2021 r.

Konsultacje Społeczne

Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” przedkłada projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju po przeprowadzonych konsultacjach społecznych w związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki finansowe. Środki finansowe będą dostępne po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską projektowanych zmian w PROW 2014-2020.

Wnioski wraz z uzasadnieniem do proponowanych zmian należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 18 czerwca 2021 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com.

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 21
W sumie: 311388