ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Ogłoszenie o naborze do pracy w Biurze Stowarzyszenia

Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie o naborze do pracy w Biurze Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY ds. DORADZTWA, ANIMACJI LOKALNEJ I WSPÓŁPRACY
Umowa o pracę na zastępstwo

Stosunek pracy oparty na podstawie umowy o pracę na zastępstwo pełen etat
Data publikacji ogłoszenia 9 maja 2016r.
Rozpoczęcie przyjmowania ofert  10 maja 2016

pobranepobrane (1)pobrane (2)pobrane (3)

Ogłoszenie o naborze do pracy w Biurze Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY ds. DORADZTWA, ANIMACJI LOKALNEJ I WSPÓŁPRACY

Umowa o pracę na zastępstwo

Stosunek pracy oparty na podstawie umowy o pracę na zastępstwo pełen etat

Data publikacji ogłoszenia 9 maja 2016r.

Rozpoczęcie przyjmowania ofert  10 maja 2016 r.

Termin składania ofert upływa z dniem 25 maja 2016 r. godz. 15.00.

jednostka Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Wyczółkowskiego 10a
08-500 Ryki
/81/ 8652095 606 835 659

oferowane stanowisko

Stanowisko pracy

ds. doradztwa, animacji lokalnej i współpracy

data ogłoszenia naboru 9 maja 2016 r.
termin składania dokumentów 25 maja 2016 r.
wymagane wykształcenie Określenie wykształcenia niezbędnego do wykonywania zadań
wymagania związane ze stanowiskiem
  1. 1. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne, prawnicze, administracyjne

a)znajomość zagadnień z zakresu PROW 2014-2020

Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

b) znajomość ustawy o finansach publicznych

c) znajomość przepisów prawa z zakresu prawa o stowarzyszeniach,
d) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia,
e) obywatelstwo polskie.

2. Wymagania pożądane:
a) biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych MS Office i/lub Open Office,
b) rzetelność, komunikatywność, zdolności negocjacyjne, odporność na stres, wysoka kultura osobista,
c) dyspozycyjność

d) znajomość języka roboczego Unii Europejskiej w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się

e) doświadczenie w realizacji projektów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich lub projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

zakres wykonywanych zadań na stanowisku Wyszczególnienie zadań:

prowadzenie spraw bieżących Biura, promocję i informacje na temat LSR, realizowanych projektów oraz Stowarzyszenia, a także za współpracę międzynarodową i międzyregionalną.

wymagane dokumenty 4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach itp. (jeżeli kandydat takie posiada);

e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) kwestionariusz osobowy

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135/.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A,   w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracy ds. DORADZTWA, ANIMACJI LOKALNEJ I WSPÓŁPRACY.

Aplikacje, które wpłyną po terminie wyżej określonym nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej WWW.lokalnagrupadzialania.pl

Załącznik 1 – kwestionariusz osobowy

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 120
W sumie: 442897