ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Nabór wniosków o dotację do 5 tyś. zł dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (na podst. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.02.2021r. – Dz. U. Poz. 371)

Print Friendly, PDF & Email

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach informuje, że
od dnia 28.02.2021r. do dnia 31.05.2021r. prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji w wys. do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.
(przyznawanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 371) – obowiązującego od 28 lutego 2021r.).

 

Wniosek można składać  wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl do urzędu właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Warunki otrzymania dotacji:

I. O dotację udzielaną na podstawie rozporządzenia mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności,  kodami wymienionymi poniżej:

  1. 71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,
  2. 39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń
    w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa wart.2pkt1 ustawy z dnia 28lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

–  których   przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020r.,

– którzy na podstawie Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców  nie    mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.,

– których działalność gospodarcza nie była zawieszona w dniu składania wniosku
o udzielenie dotacji.

II.  Dotacja może być udzielona:

  1. dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy,  o którym mowa
    w pkt. I  ppkt. 1,
  2. trzykrotnie –mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa
    w pkt I ppkt. 2naboru wniosków.

III. Oceny spełnienia warunku, w zakresie oznaczenia rodzaju przeważającej prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej  Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020r

Wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku.

Zasady udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia.

Szczegółowe informacje tutaj link: https://ryki.praca.gov.pl/-/14608036-nabor-wnioskow-o-dotacje-do-5-tys-zl-dla-mikroprzedsiebiorcow-i-malych-przedsiebiorcow-na-podst-rozporzadzenia-rady-ministrow-z-dnia-26-02-20

Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: 0818653348, 518744907.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 25
W sumie: 448500