ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Informacja

Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w IV kwartale br. planuje nabór wniosków zgodnie z Harmonogramem zatwierdzonym przez Samorząd Województwa Lubelskiego. W  okresie naboru wniosków Biuro LGD świadczyć będzie nieodpłatnie usługi doradztwa  w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie na operacje realizujące cele LSR.

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

W zależności od zakresu operacji do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć  pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję środowiskową, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

  • Osoby fizyczne – pełnoletni obywatele państwa członkowskiego UE, mający miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) albo miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do CEIDG, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).
    • Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe.
    • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

Operacja zostaje wybrana do finansowana po spełnieniu łącznie trzech warunków:

Operacja została uznana za zgodną z LSR.

Operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów, tj.  60% maksymalnej liczby punktów

Operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w informacji podanej do publicznej wiadomości. 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 41
W sumie: 433128