ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Informacja dotycząca zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej

Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi
Ryckiej” informuje:
Zgodnie lokalnymi kryteriami wyboru, Rada przyznaje punkty za zatrudnienie osoby
należącej do grupy defaworyzowanej, zdefiniowanej w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Zatem złożona we wniosku deklaracja o zatrudnieniu osób należących do grupy
defaworyzowanej wiąże się z dopełnieniem tego obowiązku po podpisaniu umowy z
Samorządem Województwa Lubelskiego.

1) Zgodnie z zapisami umowy,   Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków
określonych w Programie, przepisach ustawy, rozporządzenia oraz realizacji operacji
zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności do:
a) zatrudnienia co najmniej zadeklarowanej we wniosku liczby osób z grupy
defaworyzowanej, najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową ( § 5 ust.
1 pkt 7 umowy )
2) W przypadku niezatrudnienia do dnia złożenia wniosku o płatność końcową osób z
grupy defaworyzowanej, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 7 – następuje odmowa
wypłaty pomocy, a w przypadku gdy część pomocy została wcześniej wypłacona –
również zwrot dotychczas wypłaconych kwot pomocy (§ 10 ust. 10 pkt 8 umowy )
3) Zarząd Województwa żąda od Beneficjenta zwrotu nienależnie lub nadmiernie
pobranej kwoty pomocy, z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku ustalenia niezgodności
realizacji operacji z przepisami ustawy, rozporządzenia oraz umową lub przepisami
odrębnymi, a w szczególności wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) niespełniania przez Beneficjenta co najmniej jednego ze zobowiązań określonych
umową, w tym dotyczących:
– utrzymania utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 3 lata od
dnia wypłaty płatności końcowej, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega 100%
wypłaconej kwoty pomocy (§ 13 ust. 1 pkt 2 lit d umowy )
– zatrudnienia osoby/osób1) z grupy defaworyzowanej, przy czym w takim
przypadku zwrotowi podlega 100% wypłaconej kwoty pomocy (§ 13 ust. 1 pkt
2 lit f umowy )
W związku z powyższym proponuje się przeanalizowanie sytuacji na rynku
pracy w powiecie ryckim w zakresie zatrudnienia osób z grupy defaworyzowane. Pod
ogłoszeniem o naborze wniosków znajduje się m.in. wzór umowy o przyznaniu
pomocy. Zaleca się szczegółową analizę zobowiązań wynikających z późniejszej
umowy.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 74
W sumie: 451276