ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Print Friendly, PDF & Email

W rejestrze są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi. Obowiązek ten dotyczy organizacji pozarządowych zarejestrowanych w KRS.

Rejestr jest jawny, ma formę elektroniczną, a wszystkie zawarte w nim informacje są udostępniane bezpłatnie.

CRBR został utworzony, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – rejestr ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności podmiotów gospodarczych.

Od 31 października 2021 roku do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych mają obowiązek zgłosić się podmioty:

 • spółki partnerskie
 • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
 • mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
 • spółki europejskie
 • spółdzielnie, w tym spółdzielnie mieszkaniowe
 • spółdzielnie europejskie
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • fundacje.

Kim jest beneficjent rzeczywisty

 • Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna(osoby fizyczne), która dzięki posiadanym uprawnieniom, wynikającym z uwarunkowań prawnych lub faktycznych, sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem gospodarczym zobowiązanym do wpisu w CRBR.
 • Uprawnienia beneficjenta rzeczywistego umożliwiają mu wywieranie decydującego wpływuna czynności albo działania podejmowane przez spółkę.

Nie tylko członkowie zarządu mogą zostać uznani na beneficjentów rzeczywistych. Należy również przeanalizować zakres uprawnień np. członków komisji rewizyjnej jako organu nadzorczego. Wszystko zależy od zakresu uprawnień, jakie przyznaje im statut.

Informacje podlegające zgłoszeniu:

Dane identyfikacyjne:

 • nazwa organizacji,
 • forma organizacyjna,
 • siedziba,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • NIP, o ile został nadany.

Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego jako osoby fizycznej:

 • imię i nazwisko,
 • każde posiadane obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej pod niżej podanym adresem:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Zgłoszenie jest bezpłatne. Pierwszego zgłoszenia należy dokonać w terminie 31 października 2021 r. – 31 stycznia 2022 r.

Niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 1 000 000 zł. Taką samą karą jest zagrożone zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

W przypadku dokonania zmian np. składu osobowego zarządu (zmieniają się beneficjenci rzeczywiści), dane zgłoszone do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych należy zaktualizować w terminie 7 dni od ich zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia ich dokonania.

Kto zgłasza beneficjenta rzeczywistego do CRBR

Zgłoszenia do CRBR dokonuje wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji.Kto zgłasza beneficjenta rzeczywistego do CRBR

Osoby, które dokonują zgłoszenia, odpowiadają za poprawne podanie danych, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Uwaga! Zgłoszenia danych do CRBR nie można dokonać przez pełnomocnika.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 16
W sumie: 448955