ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: sierpień 2023

Informacja o wyborze oferty do zapytania Nr 3/2023/KSOW

Informacja o wyborze oferty

 

W związku z zapytaniem Nr 3/2023/KSOW na moderatora spotkania upowszechniającego rezultaty wizyty studyjnej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż została wybrana oferta spełniająca kryterium najniższej ceny złożona przez oferenta:

Małgorzata Ganczar, Szerokie 36 s/1, 20- 050 Lublin

Oferent zaproponował najniższą cenę w kwocie 1000 zł brutto.

Dożynki powiatowo-gminne w Starym Zadybiu

Rolnicy z powiatu ryckiego obchodzili swoje święto 20 sierpnia 2023 r.  w Zadybiu Starym.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą dziękczynną Panu Bogu  za plony oraz w intencji rolników i członków ich rodzin. W homilii ksiądz Proboszcz nawiązał do ciężkiej pracy i poświęceniu rolników w produkcji żywności.

Następnym ważnym elementem uroczystości był konkurs wieńców dożynkowych. Oprócz tradycyjnych zbóż, owoców, kwiatów, wieńce zawierały elementy nawiązujące do wiary katolickiej. Konkurs jest  stałym elementem zwyczajów dożynkowych nawiązujących do kultury ludowej.

Konkurs powiatowy wieńców dożynkowych odbył się w dwóch kategoriach: w kategorii wieńców tradycyjnych oraz nowoczesnych.

W kategorii wieńców tradycyjnych zwyciężył wieniec wykonany przez KGW Kłoczew, II miejsce zajął wieniec uwity przez KGW Bazanów, III miejsce zajął wieniec wykonany przez KGW Korzeniów.

W kategorii wieńców nowoczesnych, oceną objęto 3 wieńce. W tej kategorii I miejsce zdobył wieniec z Lenda Wielkiego, II miejsce z Kolonii Swaty, III miejsce z Dęblina.

Organizacja dożynek to świadectwo naszego dziedzictwa kulturowego, tożsamości narodowej. Jest okazją  do przekazywania wartości i dziedzictwa młodemu pokoleniu.  Stanowią okazję do zabaw z powodu zakończenia zbiorów i ciężkiej pracy. Toteż zabawa trwała do późnych godzin nocnych przy dźwiękach muzyki.

 

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Dożynki Gminne w Rykach

W niedzielę 13.08.2023 r. rolnicy z gminy Ryki świętowali zakończenie żniw. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. dziękczynną w intencji rolników i członków ich rodzin.  Mszę Św. Celebrował ks. Kanonik Stanisław Chodźko – kapelan rolników, który wyraził szacunek do ich ciężkiej pracy.   Dożynki dla rolników to jest święto, które wpisane jest  w polską kulturę i tradycję narodową. Ta piękna tradycja, której symbolem jest chleb – ma jeden przekaz- sprawiedliwe dzielenie się chlebem. Bochen chleba i wieńce dożynkowe są darem symbolizującym mozolną i wielomiesięczną pracę rolników.

Nieodłącznym elementem wydarzenia jest konkurs wieńców dożynkowych. Komisja oceniła przygotowane prace i postanowiła przyznać następujące miejsca:

W kategorii wieniec tradycyjny:

I miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich z Bazanowa – 73 pkt.

II miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich z Moszczanki – 70 pkt.

III miejsce- Koło Gospodyń z Sierskowoli II – 69 pkt

oraz w kategorii wieniec nowoczesny:

I miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich z Kolonii Swaty – 52 pkt.

II miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich z Zalesia – 51 pkt.

III miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich z Owni- 48 pkt.

Konferencja „Podsumowanie projektu współpracy „Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby”

W dniach 25-26 sierpnia 2023 r. podsumowano projekt współpracy, którego celem jest:

1)  rozwój infrastruktury turystycznej i promocja turystyki w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe

2) wzrost atrakcyjności regionów objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju partnerskich LGD,

3) wzrost aktywności mieszkańców w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw społecznych oraz przedsiębiorczych.

Projekt realizowany jest przez LGD „Owocowy Szlak” z/s w Opolu Lubelskim, który jest liderem projektu. Partnerami projektu jest LGD „Zielony Pierścień” z/s w Kośminie, LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach, LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z/s w Lubartowie, LGD „Jagiellońska Przystań” z/s w Parczewie, LGD „Trygon- Rozwój i Innowacja” z/s w Boguchwale woj. Podkarpackie.

Zakres rzeczowo-finansowy  projektu, realizowanego w części przez LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”:

1) Wydanie wspólnego z innymi LGD, przewodnika dla rowerzystów obejmującego trasy rowerowe na obszarze objętym LSR   szt. 500 kwota 3502,06 zł

2) Tłumaczenie przewodnika dla rowerzystów obejmującego trasy rowerowe na  język angielski   441,66zł

3) Mapa turystyczna obszaru LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” szt. 1000 –  5.890,50 zł

4) Publikacja promująca walory obszaru   szt. 2000  – 44.100,00

5) Opracowanie i wyznaczenie szlaku turystycznego na terenie Gminy Ułęż  ok.28 km  – 19.600,00

6) Wyjazd studyjny dla 2 osób do LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”  –  1.098,00

7) Konferencja prezentująca działania LGD  –  734,18

Koncepcja szlaku rowerowego w gminie Ułęż obejmuje szlaki o długości ok. 28 km, na który składa się szlak niebieski o długości ok. 26,9 km i szlak zielony o długości ok. 1,2 km.

Zadanie obejmuje:

1) uzgodnienie przebiegu trasy szlaków po drogach publicznych (Starostwo Powiatowe w Rykach oraz Puławach),

2) wykonano w ramach uzgodnień projekt stałej organizacji ruchu,

3) zawarto w ramach projektów, oprócz oznaczenia przebiegu tras, także drogowskazy (znaki R-3) oraz znaki kierujące do obiektów atrakcyjnych turystycznie, zlokalizowanych w niewielkiej odległości od szlaku (znaki z grupy „E”),

4) wykonano projekty graficzne drogowskazów oraz znaków z grupy „E”.

Projekt wpisuje się w LSR i realizuje cel ogólny 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców oraz cel szczegółowy 3. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej, Cel 4. Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe. Projekt jest zgodny z przedsięwzięciem 4.4 Promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaru. Celem projektu współpracy jest rozwój i promocja turystyki aktywnej w oparciu o zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru.

Wąsowska Anna

Prezes LGD

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014-2020.

Wizyta studyjna u Partnera projektu współpracy na obszarze działania LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Boguchwale

W ramach realizowanego projektu współpracy pn. „Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu  w oparciu o lokalne zasoby”, przedstawiciele naszej LGD uczestniczyli w dniach 20-21 maja 2023 r. w wizycie studyjnej na obszarze LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” z/s w Boguchwale.  Liderem projektu jest LGD „Owocowy Szlak” z/s w Opolu Lubelskim. Partnerami projektu jest LGD „Zielony Pierścień” z/s w Kośminie, LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach, LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z/s w Lubartowie, LGD „Jagiellońska Przystań” z/s w Parczewie, LGD „Trygon- Rozwój i Innowacja” z/s w Boguchwale woj. Podkarpackie. Partner projektu LGD „Trygon- Rozwój i Innowacja” z/s w Boguchwale zaprezentował 30 kilometrową trasę rowerową biegnącą drogami asfaltowymi oraz polnymi i leśnymi. Była to trasa bardzo wymagająca ciągnąca się przez malownicze tereny. Uczestnicy rajdu mogli podziwiać niezwykle piękne walory przyrodnicze i kulturowe obszaru.

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

 

 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014-2020.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług.

Numer umowy:  01651-6935-UM0313077/21

Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług.

Czas realizacji: 03.11.2021 r.- 02.09.2022 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 1 miejsce pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 135 484,50 zł

Opis operacji:  Utworzenie działalności gospodarczej związanej z ogólnorozumianym czyszczeniem – parowe pranie dywanów, parowe pranie tapicerek samochodowych, parowe pranie tapicerek meblowych oraz parowa dezynfekcja pomieszczeń. W ramach otrzymanej premii zakupiony został : samochód osobowy, myjnia parowa, odkurzacz oraz pianownica.

Nowa firma nowe możliwości usługi monterskie

Numer umowy:  01657-6935-UM0313078/21

Tytuł operacji: Nowa firma nowe możliwości usługi monterskie

Czas realizacji: 29.11.2021 r. – 29.07.2022 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 1 miejsce pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 106 889,13 zł

Opis operacji:  Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach, której będą wykonywane instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne.

Uruchomienie działalności gospodarczej o specjalizacji fryzjerstwa męskiego i zabiegów pielęgnacyjnych o nazwie : Graczyk Barber Shop & Beautician

Numer umowy:  01829-6935-UM0313473/22

Tytuł operacji: Uruchomienie działalności gospodarczej o specjalizacji fryzjerstwa męskiego i zabiegów pielęgnacyjnych o nazwie : Graczyk Barber Shop & Beautician

Czas realizacji: 28.06.2022 r. – 09.03.2023 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1,5 etatu
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 1,5 etatu

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 104 952,52 zł

Opis operacji:  Utworzenie zakładu fryzjerskiego, specjalizującego się we fryzjerstwie męskim i zabiegach pielęgnacyjnych dla mężczyzn – barberstwie. W ramach realizacji operacji zostało zakupione wyposażenie i niezbędne narzędzia, a także specjalistyczne akcesoria związane z branżą barberską.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług

Numer umowy:  01623-6935-UM0313071/21

Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług

Czas realizacji: 20.10.2021 r. – 23.11.2022 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 1 miejsce pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 177 100 zł

Opis operacji:  Utworzenie działalności gospodarczej związanej z wynajmowaniem maszyn i urządzeń budowlanych, rolniczych oraz ogrodniczych. W ramach operacji zostały zakupione maszyny i urządzenia które będą przeznaczone pod wynajem.

Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji usług tworzenia filmów, nagrań oraz fotografii promocyjnych.

Numer umowy:  01927-6935-UM313474/22

Tytuł operacji: Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji usług tworzenia filmów, nagrań oraz fotografii promocyjnych.

Czas realizacji: 19..09.2022 r – 16.05.2023 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 2 miejsca pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach :  2 miejsca pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 102 599 zł

Opis operacji:  W ramach realizacji operacji została utworzona firma Simple Art Adrianna Cieloch zajmująca się fotografią ślubną, okolicznościową, plenerową, jak również produktową i promocyjną oraz  tworzeniem nagrań wideo. W ramach operacji został zakupiony sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności: MacBook Pro; Apple iPad Pro; Apple Pencil; Aparat cyfrowy Nikon Z6 II ; obiektyw NIKKOR Z 85 mm f/1.8 S; obiektyw NIKKOR Z 35 mm f/1.8 S; NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S;  lampa błyskowa Nikon SB-5000; Nikon pojemnik na baterie MB-N11; bateria NIKON EN – EL 15C; karta pamięci; przejściówka.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 24
W sumie: 413705