ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: maj 2023

Lokalna Strategia Rozwoju do konsultacji

Szanowni Państwo

Przedstawiamy Państwu projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029, planowana do realizacji przez LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. Jest to ostatni moment do złożenia wniosków, uwag i zastrzeżeń do projektu LSR w terminie do dnia 30.05.2023 r. Złożone wnioski i propozycje zmian LSR będą przedstawione Uczestnikom zebrania i będą podlegać dyskusji. Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzana będzie w dniu 31.05.2023 r. przez Walne Zebranie Członków. Zebranie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach godz. 15.30 – I termin, 15.45 – II termin. Jednocześnie informuję, iż Walne Zebranie Członków ma charakter otwarty i w charakterze uczestnika bez prawa głosowania nad Uchwałami mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu ryckiego oraz podmioty, których siedziba zarejestrowana jest na
obszarze objętym niniejszą strategią.

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1
„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Wąsowska Anna
Prezes Zarządu

Materiały na WZC w dniu 31.05.2023 r.

 

Podpisana umowa na realizację projektu w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

9 maja 2023 r.   w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy ul. M. C. Skłodowskiej 3,  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w imieniu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”   podpisaliśmy  umowę  na realizację projektu pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i historycznych dla rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego w oparciu o dobre praktyki”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Ryckim.

Planowana do realizacji operacja polegać będzie na organizacji:

1)  wizyty studyjnej, w której  udział weźmie 40 osób zamieszkałych na obszarach wiejskich

2) spotkania mającego na celu upowszechnianie rezultatów wizyty studyjnej.

Celem operacji jest wspieranie rozwoju lokalnego na obszarze województwa lubelskiego.

Operacja zostanie zrealizowana w formie wyjazdu studyjnego oraz spotkania mającego na celu przekazanie zdobytej wiedzy innym i dyskusja dotycząca rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej mającej wpływ na rozwój przedsiębiorczości przez rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Pozyskana wiedza wykorzystana zostanie na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju gospodarczego  obszaru wiejskiego. Przyczyni się do włączenia społecznego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy a w konsekwencji ograniczenia ubóstwa i wzrost poziomu i jakości życia poprzez pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu w gospodarstwach.

Projekt ma na celu pobudzenie do podjęcia własnych inicjatyw i zwiększenia dochodów oraz zmniejszenia bezrobocia i poprawę warunków życia na wsi.

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zawiadamia, że postępowanie ofertowe do ZP Nr 2/2023 na dostawę zasobników z tonerem zostało anulowane.

Informacja- formularz do złożenia protestu

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR.

Protest przysługuje wnioskodawcy, którego operacja:

 1. uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR albo
 2. nie uzyskała minimalnej liczby punktów albo
 3.  nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji
 4. ustalona kwota wsparcia niższa niż wnioskowana

Przy czym okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Protest od decyzji Rady

Zaproszenie na konsultacje społeczne w dniu 25 maja 2023 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” serdecznie zaprasza  do udziału w pracach nad  LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU na lata 2023-2027.

Do konsultacji społecznych zapraszamy mieszkańców, seniorów, ludzi młodych, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru gmin: Ryki, Dęblin, Stężyca, Kłoczew, Nowodwór i Ułęż.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. o godz.15.40 w kawiarni Park Cafe w Rykach  przy ul. Warszawskiej 11.

 

Tematyka spotkania:

Projekty Smart Willages

Projekty skierowane do osób z grup w niekorzystnej sytuacji

Podział budżetu na poszczególne cele

Zasady monitorowania i ewaluacji LSR

Plan Komunikacyjny  

 

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1  „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 31 maja 2023 r.

Ryki, dnia 11 maja 2023

 

Członkowie Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

/wszyscy/

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki w  dniu  31.05.2023 r. o godzinie 15.30 – I termin , 15.45 – II termin.

Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej  www.lokalnagrupadzialania.pl

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 1. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego przez Zarząd LGD.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 2. Podjęcie Uchwał:

a) Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2022r.

b) Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

c) Uchwała w sprawie zatwierdzenia Bilansu oraz zysków i strat za rok rozrachunkowy 2022 r.

d) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2022 r.

10. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

 1. Zmiany statutowe.
 2. Uzupełnienie składu Zarządu.
 3. Uzupełnienie składu Rady.
 4. Zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
 5. Sprawy różne i dyskusja.
 6. Zamknięcie zebrania.

Z poważaniem:

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Szkolenie z zakresu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 8 maja 2023 r. pracownicy biura Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” wzięły udział w szkoleniu zorganizowanym przez Porozumienie Na Rzecz Rozwoju i Współpracy Lokalnych Grup Działania Województwa Lubelskiego w zakresie „Opracowania nowych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027” zgodnie z wymaganiami konkursowymi. Szkolenie przeprowadziła pani Marzena Cieślak – ekspertka w zakresie wdrażania Podejścia Leader w Polsce. W szkoleniu udział wzięło 20 przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego.

Budżet, cele, wskaźniki, przedsięwzięcia do konsultacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” poniżej przedkłada do konsultacji społecznych budżet, cele, wskaźniki, przedsięwzięcia planowane do realizacji. Dokument powstał w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych ze społecznością lokalną.

Mieszkańcy obszaru objętego LSR mogą  zgłaszać wnioski i postulaty w terminie nie później niż do dnia 22 maja 2023 r. osobiście lub za pomocą email: lgdryki@gmail.com , poprzez formularz kontaktowy www.lokalnagrupadzialania.pl zakładka Kontakt, osobiście w biurze LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8 lub telefonicznie Nr tel. 81 8652095.

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu na wybór LSR

Formularz zgłoszeń i wniosków

Plan Komunikacyjny do konsultacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” poniżej przedkłada Plan Komunikacji. Dokument powstał w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych ze społecznością lokalną. Celem strategii komunikacji jest wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną.

Mieszkańcy obszaru objętego LSR mogą  zgłaszać wnioski i postulaty w terminie nie później niż do dnia 22 maja 2023 r. osobiście lub za pomocą email: lgdryki@gmail.com , poprzez formularz kontaktowy www.lokalnagrupadzialania.pl zakładka Kontakt, osobiście w biurze LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8 lub telefonicznie Nr tel. 81 8652095.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 32
W sumie: 448507