ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: grudzień 2021

Informacja – 24 grudnia 2021 r. biuro Stowarzyszenia LGD będzie nieczynne

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że w dniu 24.12.2021 r. Biuro Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” będzie nieczynne.
Dzień wolny został przyznany za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 25 grudnia  2021 r.
Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 – 1.2.  Założona i zarejestrowana nowa firma

Ogłoszenie nr 1/2022/P  – Założona i zarejestrowana nowa firma

Dokumenty w ramach podejmowania działalności gospodarczej:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

3) Biznesplan (wersja 4z)

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Podręcznik procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Regulamin Pracy Rady

Podręcznik kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Ankieta monitorująca

 

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność wersja 4z

6) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów

Głosowanie WZC w trybie obiegowym

Szanowni Państwo

 

Na podstawie § 17 ust. 10 i ust. 11 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” /tekst jednolity z dnia 27.07.2020 r./  w związku z nadal istniejącym zagrożeniem zakażenia chorobą zakaźną COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” podjął decyzję w sprawie obiegowego głosowania.

Przedmiotem obiegowego głosowania i podjęcia Uchwał jest wprowadzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Proponowane zmiany w LSR zaznaczone są kolorem czerwonym.

Zatem zwracam się do Państwa z prośbą  o udział w głosowaniu w trybie obiegowym poprzez wypełnienie załączonej karty do głosowania.  Kartę do głosowania należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w karcie do głosowania. Wypełnione karty do głosowania należy przesłać drogą elektroniczną na adres lgdryki@gmail.com  lub złożyć w Biurze Stowarzyszenia osobiście bądź pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki.

Bardzo proszę o wzięcie udziału w głosowaniu poprzez wypełnienie karty do głosowania w trybie obiegowym w terminie do dnia  30 grudnia 2021 r. godz. 12.00.

Informacja i materiały będące przedmiotem głosowania zostały podane do publicznej wiadomości na stronie www.lokalnagrupadzialania.pl oraz przesłane drogą elektroniczną do Członków Stowarzyszenia. Materiały są również dostępne każdego dnia w Biurze Stowarzyszenia w godzinach od 8.00-16.00

Bliższe informacje uzyskać można w biurze Stowarzyszenia pod Nr tel. 81/8652095.

 

Z poważaniem:

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Karta do głosowania

Projekt Uchwały nr 21/2021

Projekt LSR

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

                                 Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.12.2021 r.

Uchwałą Nr 20/2021 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 10 grudnia 2021 r. przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

W terminie od dnia 13 grudnia 2021 r. do dnia 20 grudnia 2021 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski zawierające propozycje planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 20 grudnia 2021 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia LGD prosi o zgłaszanie propozycji zmian LSR.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W rejestrze są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi. Obowiązek ten dotyczy organizacji pozarządowych zarejestrowanych w KRS.

Rejestr jest jawny, ma formę elektroniczną, a wszystkie zawarte w nim informacje są udostępniane bezpłatnie.

CRBR został utworzony, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – rejestr ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności podmiotów gospodarczych.

Od 31 października 2021 roku do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych mają obowiązek zgłosić się podmioty:

 • spółki partnerskie
 • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
 • mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
 • spółki europejskie
 • spółdzielnie, w tym spółdzielnie mieszkaniowe
 • spółdzielnie europejskie
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • fundacje.

Kim jest beneficjent rzeczywisty

 • Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna(osoby fizyczne), która dzięki posiadanym uprawnieniom, wynikającym z uwarunkowań prawnych lub faktycznych, sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem gospodarczym zobowiązanym do wpisu w CRBR.
 • Uprawnienia beneficjenta rzeczywistego umożliwiają mu wywieranie decydującego wpływuna czynności albo działania podejmowane przez spółkę.

Nie tylko członkowie zarządu mogą zostać uznani na beneficjentów rzeczywistych. Należy również przeanalizować zakres uprawnień np. członków komisji rewizyjnej jako organu nadzorczego. Wszystko zależy od zakresu uprawnień, jakie przyznaje im statut.

Informacje podlegające zgłoszeniu:

Dane identyfikacyjne:

 • nazwa organizacji,
 • forma organizacyjna,
 • siedziba,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • NIP, o ile został nadany.

Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego jako osoby fizycznej:

 • imię i nazwisko,
 • każde posiadane obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej pod niżej podanym adresem:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Zgłoszenie jest bezpłatne. Pierwszego zgłoszenia należy dokonać w terminie 31 października 2021 r. – 31 stycznia 2022 r.

Niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 1 000 000 zł. Taką samą karą jest zagrożone zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

W przypadku dokonania zmian np. składu osobowego zarządu (zmieniają się beneficjenci rzeczywiści), dane zgłoszone do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych należy zaktualizować w terminie 7 dni od ich zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia ich dokonania.

Kto zgłasza beneficjenta rzeczywistego do CRBR

Zgłoszenia do CRBR dokonuje wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji.Kto zgłasza beneficjenta rzeczywistego do CRBR

Osoby, które dokonują zgłoszenia, odpowiadają za poprawne podanie danych, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Uwaga! Zgłoszenia danych do CRBR nie można dokonać przez pełnomocnika.

POZNAJ ZIEMIĘ RYCKĄ

W dniu 8 listopada 2021 r. odbyło się podsumowanie Powiatowych Konkursów plastycznego oraz fotograficznego  pn.  „POZNAJ ZIEMIĘ RYCKĄ” – Kształtowanie postaw proekologicznych w powiecie ryckim”. Projekt zrealizowany został przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach w partnerstwie z Powiatem Ryckim. Do siedziby Starostwa Powiatowego w Rykach przybyły dzieci i młodzież wraz z opiekunami. Otwarcia uroczystości oraz powitania przybyłych gości dokonał Pan Dariusz Szczygielski Starosta Rycki, który pogratulował zwycięzcom.  O zrealizowanym projekcie i źródłach dofinansowania opowiedziała Anna Wąsowska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Podziękowała wszystkim biorącym udział w konkursach oraz ich wychowawcom, nauczycielom, rodzicom oraz Dyrekcji szkół. Przedstawiciele Komisji Konkursowej Pani Monika Żmuda oraz Pani Hanna Jończyk  odczytały protokół z oceny prac.

Czytaj dalej

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 89
W sumie: 328778