ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Wybór projektów

Protokół z Posiedzenia Rady Członków Stowarzyszenia z dnia 2 marca 2020 r.

Protokół z Posiedzenia Rady Członków Stowarzyszenia z dnia 2 marca 2020 r.

LISTA operacji zgodnych z LSR i PROW 2014-2020 – przedsięwzięcie 1.1

LISTA operacji wybranych do finansowania – przedsięwzięcie 1.1

 

LISTA operacji zgodnych z LSR i PROW 2014-2020 – przedsięwzięcie 1.2

LISTA operacji wybranych do finansowania – przedsięwzięcie 1.2

 

Informacja- formularz do złożenia protestu

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR.

Protest przysługuje wnioskodawcy, którego operacja:

 1. uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR albo
 2. nie uzyskała minimalnej liczby punktów albo
 3.  nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

Protest od decyzji Rady

Podpisane umowy z Grantobiorcami

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach podpisał umowy z Grantobiorcami na realizację grantów w kwocie 79 853,00 zł. Projekty Grantowe dotyczą wniosków na dofinansowanie operacji w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisane umowy realizują Cel szczegółowy 4  Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe, Przedsięwzięcie 4.3 Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru, określone  w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022. W ramach projektu grantowego wydanych zostanie 8 publikacji (w wersji papierowej lub multimedialnej) promujących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru. Uroczystego wręczenia umów dokonała Pani Wójt Gminy Ułęż Barbara Pawlak – Członek Rady Stowarzyszenia oraz Prezes Zarządu Pani Anna Wąsowska.

W ramach ogłoszonego konkursu Nr 12/2018/G wybrano do finansowania projekty grantowe złożone przez:

 1. Stowarzyszenie – Grupa Rekonstrukcji Historycznych 3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego – Borki
 2. Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Rozwoju Gminy Kłoczew
 3. Stowarzyszenie Kobiet „Liderki Wiejskie” z/s w Prażmowie
 4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kawęczyn
 5. Gmina Ułęż
 6. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rykach
 7. Stowarzyszenie Eko-Reset z/s w Dęblinie.

Projekt realizowany będzie w okresie do dnia 31.10.2019 r.

Umowa na realizację operacji własnej

W dniu 21 grudnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 50 000,00 zł.

 

Realizacja operacji obejmuje:

 1. Stworzenie platformy internetowej dla biznesu i jej utrzymanie przez okres min. trwałości projektu
 2. Organizacja szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie sprzedaży bezpośredniej z wizytą studyjną w inkubatorze przedsiębiorczości
 3. Organizacja szkoleń dla przewodników turystycznych dla obszaru objętego LSR tj. miasto Dęblin, miasto i Gmina Ryki, gmina Stężyca, Ułęż, Kłoczew i Nowodwór
 4. Szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz ich wypoczynku
 5. Szkolenie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości wraz z organizacją wizyty studyjnej w gospodarstwach edukacyjnych
 6. Szkolenie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości wraz z wizytą studyjną u producentów wina

 

Cele operacji:

 1. Wsparcie podmiotów gospodarczych z obszaru objętego LSR poprzez stworzenie platformy internetowej dla biznesu
 2. Promocja produktów i usług lokalnych
 3. Przygotowanie uczestników szkoleń do podjęcia działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR
 4. Przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia działalności w zakresie usług turystycznych
 5. Wsparcie podmiotów należących do grupy defaworyzowanej
 6. Rozwój gospodarczy obszaru objętego LSR
 7. Przygotowanie osób biorących udział w szkoleniach do świadczenia usług i rozwoju przedsiębiorczości
 8. Pobudzenie osób biorących udział w projekcie do prowadzenia działalności we własnym imieniu

Umowa o powierzenie grantu

           W dniu 21 grudnia 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” podpisał z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

          Celem grantu jest promocja walorów przyrodniczych, turystycznych obszaru objętego LSR poprzez wydanie 7 publikacji. Wartość całego grantu wynosi 79 853,00 zł. Z dotacji w ramach grantu skorzysta 7 grantobiorców.

    Obecnie Zarząd LGD przygotowuje umowy grantowe, które będą zawierane w najbliższych dniach z poszczególnymi grantobiorcami.

Protokół z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Poprawiono omyłki pisarskie w protokole z dnia 9 kwietnia 2018 r. oraz liście operacji wybranych dla przedsięwzięcia 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu, 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma i liście operacji zgodnych z LSR dla przedsięwzięcia 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma

Protokół Rady. 9.04.2018

Lista operacji wybranych do finansowania dla przedsięwzięcia 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu

Lista operacji zgodnych z LSR dla przedsięwzięcia 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma

Lista operacji wybranych do finansowania dla przedsięwzięcia 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 186
W sumie: 297938