ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Kolędowanie w Kawęczynie

Kolędowanie w Kawęczynie

 

Kolędowanie czyli śpiewanie pieśni bożonarodzeniowych  jest  zwyczajem, który w polskiej narodowej  tradycji jest głęboko zakorzeniony. Śpiewanie kolęd jest zwyczajem, który wprowadza w niepowtarzalną atmosferę, opowiada o narodzinach Chrystusa. Jest to okres w tradycji chrześcijańskiej radosny a także rozwija wrażliwość duchową. Niezwykłą ucztę duchową przeżywaliśmy dzisiaj dzięki Zespołowi z Kawęczyna. Zespół promował swój dorobek artystyczny. Nie zabrakło też śpiewu kolęd gwarą ludową. Był to niezwykły przekaz kultury ludowej.  Wspólne śpiewanie kolęd wprawiło nas w niepowtarzalną atmosferę radości, mnóstwo pozytywnych emocji, pielęgnowania wartości chrześcijańskich, które są wartościami narodowymi. Bowiem nasza historia, historia Polski ściśle powiązana jest z chrześcijaństwem.

 

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Podsumowanie konkursu plastycznego „Bożonarodzeniowa szopka” oraz „Gwiazda kolędnicza”

W dniu 27.01.2019 r. podsumowano konkurs plastyczny „Bożonarodzeniowa szopka” oraz „Gwiazda kolędnicza”.

Projekt zrealizowano  we współpracy

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Stężycy
 • Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Nowej Rokitni
 • Parafia św. Marcina w Stężycy

 

Na konkurs wpłynęło w sumie 37 prac w tym:

 • Gwiazda Betlejemska 10 prac
 • Szopka Bożonarodzeniowa 27 prac.

Poziom prac był bardzo wysoki, dlatego Komisja postanowiła nagrodzić wszystkie prace, które zostały zgłoszone do konkursu.

Konkurs plastyczny związany jest ze świętami  Bożego Narodzenia. Święto to jest dla Polaków najważniejsze i jednocześnie najbogatsze w tradycje ludowe. W polskiej tradycji narodowej okres Świąt Bożego Narodzenia był wielkim i uroczyście obchodzonym świętem. Szopki Bożonarodzeniowe są nieodłącznym elementem tradycji narodowej. Upamiętniają przybycie do Betlejem pasterzy i złożenie przez nich hołdu nowo narodzonemu Mesjaszowi. Innym symbolem świąt jest gwiazda betlejemska, ponieważ w dniu narodzin Chrystusa prowadziła mędrców do celu – Betlejem.  Gwiazda Betlejemska jest głównym atrybutem kolędowania. Chodzenie po kolędzie związane było z radosnym obchodzeniem Wigilii. Po uczcie wigilijnej do chłopskich chat pukali kolędnicy – wędrowni przebierańcy śpiewający i życzący zgromadzonym na Wigilii szczęścia w nadchodzącym roku, których obdarowywano m.in. jadłem, pieniędzmi, jajami lub ciastem. Gwiazdy odznaczały się dużą różnorodnością konstrukcyjną i dekoracyjną.

W ramach kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów ludowych, zrealizowany został  Konkurs plastyczny związany z twórczością Bożonarodzeniową.  Prace plastyczne można było podziwiać w okresie ostatniego miesiąca. Wszystkie prace złożone w ramach konkursu nawiązywały do twórczości ludowej z elementami regionalizmu. Oprócz talentów dzieci można było zauważyć zaangażowanie całych rodzin w tworzeniu prac plastycznych, nawiązujących do tradycji regionalnych, narodowych.

 

 CELE KONKURSU:

 • Kultywowanie tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego
 • Aktywizacja społeczności lokalnej
 • Kultywowanie tradycji narodowych
 • twórcze i aktywne przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia,
 • utrwalanie i upowszechnianie regionalnej tradycji kolędniczej,
 • pielęgnowanie tradycji rodzinnych i regionalnych,
 • rozwijanie zdolności manualnych i poczucia estetyki,
 • organizacja wystawy konkursowej.

 

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Zaproszenie do udziału w warsztacie refleksyjnym w dniu 11 luty 2019 r.

Zaproszenie

do udziału w warsztacie refleksyjnym

 

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going, który został wprowadzony do realizacji przez  Lokalne Grupy Działania,  Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.).

Zgodnie z Wytyczną, o której mowa wyżej oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuje, iż warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 11 lutego 2019 r. w Sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29

Warsztat przeprowadzony zostanie   w godz. od 13:00 do 18:00.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, pracowników Biura i Członków Stowarzyszenia. Do uczestnictwa zapraszamy również naszych wnioskodawców jak i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

 

Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 11 lutego 2019 r. podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

 c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, (które przygotuje biuro LGD i roześle do uczestników warsztatów co najmniej 3 dni wcześniej) oraz Państwa doświadczenia.

 

Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do zapoznania się z przesłanymi materiałami przed wzięciem udziału w warsztacie refleksyjnym.
W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014–2020.

Anna Wąsowska

Umowa na realizację operacji własnej

W dniu 21 grudnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 50 000,00 zł.

 

Realizacja operacji obejmuje:

 1. Stworzenie platformy internetowej dla biznesu i jej utrzymanie przez okres min. trwałości projektu
 2. Organizacja szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie sprzedaży bezpośredniej z wizytą studyjną w inkubatorze przedsiębiorczości
 3. Organizacja szkoleń dla przewodników turystycznych dla obszaru objętego LSR tj. miasto Dęblin, miasto i Gmina Ryki, gmina Stężyca, Ułęż, Kłoczew i Nowodwór
 4. Szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz ich wypoczynku
 5. Szkolenie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości wraz z organizacją wizyty studyjnej w gospodarstwach edukacyjnych
 6. Szkolenie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości wraz z wizytą studyjną u producentów wina

 

Cele operacji:

 1. Wsparcie podmiotów gospodarczych z obszaru objętego LSR poprzez stworzenie platformy internetowej dla biznesu
 2. Promocja produktów i usług lokalnych
 3. Przygotowanie uczestników szkoleń do podjęcia działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR
 4. Przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia działalności w zakresie usług turystycznych
 5. Wsparcie podmiotów należących do grupy defaworyzowanej
 6. Rozwój gospodarczy obszaru objętego LSR
 7. Przygotowanie osób biorących udział w szkoleniach do świadczenia usług i rozwoju przedsiębiorczości
 8. Pobudzenie osób biorących udział w projekcie do prowadzenia działalności we własnym imieniu

Umowa o powierzenie grantu

           W dniu 21 grudnia 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” podpisał z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

          Celem grantu jest promocja walorów przyrodniczych, turystycznych obszaru objętego LSR poprzez wydanie 7 publikacji. Wartość całego grantu wynosi 79 853,00 zł. Z dotacji w ramach grantu skorzysta 7 grantobiorców.

    Obecnie Zarząd LGD przygotowuje umowy grantowe, które będą zawierane w najbliższych dniach z poszczególnymi grantobiorcami.

Spotkanie z delegatami Lubelskiej Izby Rolniczej z powiatu ryckiego

W dniu 17 grudnia 2018 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbyło się posiedzenie delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej z powiatu ryckiego. Jednym z punktów posiedzenia było przedstawienie informacji dotyczących działań wpierających rozwój obszarów wiejskich przez LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. Przedstawiona została informacja  dotycząca zrealizowanych projektów w okresie programowania PROW 2007-2013 oraz z zakresu bieżącego wdrażania LSR w okresie programowania PROW 2014-2020.

W okresie realizacji IV osi Priorytetowej LEADER Lokalna Grupa Działania pozyskała środki finansowe w wysokości  ponad 5,3 mln złotych. Środki te zostały wykorzystane na rozwój działalności gospodarczej, rozwój infrastruktury społecznej ,kulturalnej, sportowej, aktywizację społeczności lokalnej, kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych, wyposażenie świetlic, zakup strojów ludowych.

Zrealizowanych zostało 86 Małych Projektów na kwotę 1.648.166,00 zł. , 11 projektów na kwotę 2.440.959,00 z zakresu Odnowy i rozwoju wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 3 projekty na kwotę 817.271,00 zł. 5 projektów z zakresu Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej na kwotę 466.050,00 zł.  Ponadto zrealizowanych zostało szereg projektów aktywizujących społeczność lokalną. Jednym ze sztandarowych projektów zrealizowanych przez LGD, wpływających na rozwój obszaru wiejskiego jest utworzenie szlaku kajakowego rzeką Wieprz.

W obecnym okresie programowania PROW 2014-2020, LGD pozyskała środki finansowe w wysokości ponad 8 mln zł.

Kwota w wysokości 3.200.000,00 została przeznaczona na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia. Kwota w wysokości 2.970.000,00 zł została przeznaczona na rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i wypoczynkowej.

Dzięki tym środkom  za pośrednictwem LGD, Wnioskodawcy zrealizowali wiele swoich pomysłów mających na  celu  poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i wyrównania  poziomu dostępu do dóbr kultury, rozwoju gospodarczego i społecznego.

Celem działalności lokalnej grupy działania jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez udzielanie pomocy finansowej m.in. na rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i wypoczynkowej.

                                                                                               Anna Wąsowska

                                                                                                 Prezes

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 27.12.2018 r.

 

 

 

Sz. P.

                        Członkowie Rady

 

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 27.12.2018 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta Karolina Sych o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00717-6935-UM0311555/18 zawartej w dniu 28 sierpnia 2018 r. na realizację operacji pt. „Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z otworzeniem warsztatu samochodowego” w zakresie terminu realizacji operacji.
 1. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 2. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 71
W sumie: 175192