ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Rozpoczęcie szkolenia z zakresu terenowego przewodnika turystycznego

Rozpoczęcie szkolenia z zakresu terenowego przewodnika

turystycznego

W piątek 29.03.2019 r. rozpoczęte zostało szkolenie dla terenowych
przewodników turystycznych. Pierwsze zajęcia odbyły się w Klubie Batalionu
Drogowo-Mostowego w Dęblinie przy ul. 15 PP Wilków 36. Podczas
pierwszych zajęć przekazano wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i terminów
geograficznych i turystycznych.

Stwoarzyszenie Lokalna Grupa Działania prowadzi nabór osób zainteresowanych szkoleniem z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” realizuje projekt pt. Inkubator wsparcia przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR poprzez realizowaną operację własną. W ramach operacji zostanie zrealizowanych 6 działań:

 1. Szkolenie dla przewodników turystycznych
 2. Szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 3. Stworzenie platformy internetowej dla biznesu
 4. Szkolenie z zakresu rozwoju gospodarstw edukacyjnych
 5. Szkolenie z zakresu produkcji wina
 6. Szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej

Obecnie LGD prowadzi nabór osób zainteresowanych szkoleniem z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Liczba miejsc ograniczona. Uczestnicy projektu zostaną przygotowani do wykonywania zadań opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi, i ich wypoczynkiem.

Następnym działaniem skierowanym do przedsiębiorców jest stworzenie platformy internetowej dla biznesu. Celem działania jest promocja przedsiębiorców, których siedziba mieści się na obszarze gmin wchodzących w skład obszaru objętego LSR tj. miasto gmina Ryki, miasto Dęblin oraz gminy: Stężyca, Ułęż, Kłoczew i Nowodwór.

Udział w projekcie jest bezpłatny, ogólnodostępny. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Biurze LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8

Karta zgłoszenia – zgłoszenia do 10 maja 2019 r. 

Regulamin

Zaproszenie na posiedzenie Rady

 

  

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 26.03.2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie wniosku   o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00546-6935-UM0310710/17 zawartej w dniu 10 kwietnia 2018 r. na realizację operacji pt. „Remont budynku Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie” w zakresie terminu realizacji operacji.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
 1. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 2. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Informacja o rekrutacji uczestników

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach  informuje, iż prowadzi rekrutację uczestników na szkolenie z zakresu terenowych przewodników turystycznych. Szkolenie realizowane będzie w okresie marzec- październik 2019 r. na obszarze objętym LSR tj, obszar miasta i gminy Ryki, miasta Dęblin, gmin Stężyca, Ułęż, Kłoczew i Nowodwór. Składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna obejmować będzie sprawowanie opieki nad uczestnikami podczas oprowadzania wycieczek, jak również fachowe udzielanie im informacji o obszarze objętym LSR, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, ogólne informacje dotyczące ogólnych przepisów dotyczących turystyki, organizacji imprez i wydarzeń turystycznych, przekazanie wiedzy jak współpracować z grupą, dbanie o bezpieczeństwo grupy.

Przedmiotem zajęć praktycznych będą ćwiczenia i wycieczki po obszarze objętym LSR. Wycieczki szkoleniowe polegać będą na samodzielnym oprowadzaniu pod kierunkiem instruktora odcinków tras turystycznych na obszarze objętym LSR. Przedmiotem ćwiczeń terenowych będzie zapoznanie, przekazanie wiedzy i wskazanie uczestnikom projektu miejsc atrakcyjnych turystycznie. Wskazanie zasobów historycznych, kulturowych i przyrodniczych  na obszarze objętym LSR, tj. wskazanie i przekazanie wiedzy o zabytkach ziemi objętej LSR, spotkania z twórcami ludowymi, wskazanie i przekazanie informacji o miejscach atrakcyjnych przyrodniczo-krajobrazowo, wskazanie i przekazanie wiedzy o miejscach pamięci narodowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w biurze LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8 oraz deklaracja uczestnictwa do pobrania na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl.

Termin przyjmowania kart zgłoszeń do 8 marca 2019 r.

Karta zgłoszenia

Regulamin 

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Ryki, dnia 15 lutego 2019 r.

 

                                                                                                                                                    Sz. P.

Członkowie Rady

Stowarzyszenia

 

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 25.02.2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie wniosku   o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00873-6935-UM0311547/18 zawartej w dniu 21 grudnia 2018 r. na realizację operacji pt. „Zwiększenie konkurencyjności firmy ARTMAR poprzez realizację inwestycji polegającej na zakupie dodatkowego wyposażenia oraz wprowadzeniu do oferty nowych usług” w zakresie terminu realizacji operacji.
 1. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 2. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Warsztat refleksyjny

W dniu 11 lutego 2019 r. odbył się kolejny warsztat refleksyjny, w którym udział wzięli Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Beneficjenci, pracownicy biura.   Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno- refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 3.  W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Podczas spotkania przeprowadzono:

 • analizę celów LSR uwzględniającą stopień osiągnięcia wskaźników przyjętych
  w strategii,
 • stopień wykorzystania budżetu LGD z uwzględnieniem wydatkowania środków na poszczególne przedsięwzięcia i działania własne LGD,
 • analizę projektów realizowanych przez beneficjentów LSR,
 • skuteczność działań realizowanych przez LGD w obrębie wdrażania LSR,
 • analizę procedur wdrażania dla poszczególnych działań LSR.
 • Analizę zobowiązań LGD wynikających z zawartej umowy
 • Analizę planu komunikacji

 

Anna Wąsowska

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 133
W sumie: 171201