ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Umowa na realizację operacji własnej

W dniu 21 grudnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 50 000,00 zł.

 

Realizacja operacji obejmuje:

 1. Stworzenie platformy internetowej dla biznesu i jej utrzymanie przez okres min. trwałości projektu
 2. Organizacja szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie sprzedaży bezpośredniej z wizytą studyjną w inkubatorze przedsiębiorczości
 3. Organizacja szkoleń dla przewodników turystycznych dla obszaru objętego LSR tj. miasto Dęblin, miasto i Gmina Ryki, gmina Stężyca, Ułęż, Kłoczew i Nowodwór
 4. Szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz ich wypoczynku
 5. Szkolenie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości wraz z organizacją wizyty studyjnej w gospodarstwach edukacyjnych
 6. Szkolenie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości wraz z wizytą studyjną u producentów wina

 

Cele operacji:

 1. Wsparcie podmiotów gospodarczych z obszaru objętego LSR poprzez stworzenie platformy internetowej dla biznesu
 2. Promocja produktów i usług lokalnych
 3. Przygotowanie uczestników szkoleń do podjęcia działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR
 4. Przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia działalności w zakresie usług turystycznych
 5. Wsparcie podmiotów należących do grupy defaworyzowanej
 6. Rozwój gospodarczy obszaru objętego LSR
 7. Przygotowanie osób biorących udział w szkoleniach do świadczenia usług i rozwoju przedsiębiorczości
 8. Pobudzenie osób biorących udział w projekcie do prowadzenia działalności we własnym imieniu

Umowa o powierzenie grantu

           W dniu 21 grudnia 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” podpisał z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

          Celem grantu jest promocja walorów przyrodniczych, turystycznych obszaru objętego LSR poprzez wydanie 7 publikacji. Wartość całego grantu wynosi 79 853,00 zł. Z dotacji w ramach grantu skorzysta 7 grantobiorców.

    Obecnie Zarząd LGD przygotowuje umowy grantowe, które będą zawierane w najbliższych dniach z poszczególnymi grantobiorcami.

Spotkanie z delegatami Lubelskiej Izby Rolniczej z powiatu ryckiego

W dniu 17 grudnia 2018 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbyło się posiedzenie delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej z powiatu ryckiego. Jednym z punktów posiedzenia było przedstawienie informacji dotyczących działań wpierających rozwój obszarów wiejskich przez LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. Przedstawiona została informacja  dotycząca zrealizowanych projektów w okresie programowania PROW 2007-2013 oraz z zakresu bieżącego wdrażania LSR w okresie programowania PROW 2014-2020.

W okresie realizacji IV osi Priorytetowej LEADER Lokalna Grupa Działania pozyskała środki finansowe w wysokości  ponad 5,3 mln złotych. Środki te zostały wykorzystane na rozwój działalności gospodarczej, rozwój infrastruktury społecznej ,kulturalnej, sportowej, aktywizację społeczności lokalnej, kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych, wyposażenie świetlic, zakup strojów ludowych.

Zrealizowanych zostało 86 Małych Projektów na kwotę 1.648.166,00 zł. , 11 projektów na kwotę 2.440.959,00 z zakresu Odnowy i rozwoju wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 3 projekty na kwotę 817.271,00 zł. 5 projektów z zakresu Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej na kwotę 466.050,00 zł.  Ponadto zrealizowanych zostało szereg projektów aktywizujących społeczność lokalną. Jednym ze sztandarowych projektów zrealizowanych przez LGD, wpływających na rozwój obszaru wiejskiego jest utworzenie szlaku kajakowego rzeką Wieprz.

W obecnym okresie programowania PROW 2014-2020, LGD pozyskała środki finansowe w wysokości ponad 8 mln zł.

Kwota w wysokości 3.200.000,00 została przeznaczona na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia. Kwota w wysokości 2.970.000,00 zł została przeznaczona na rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i wypoczynkowej.

Dzięki tym środkom  za pośrednictwem LGD, Wnioskodawcy zrealizowali wiele swoich pomysłów mających na  celu  poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i wyrównania  poziomu dostępu do dóbr kultury, rozwoju gospodarczego i społecznego.

Celem działalności lokalnej grupy działania jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez udzielanie pomocy finansowej m.in. na rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i wypoczynkowej.

                                                                                               Anna Wąsowska

                                                                                                 Prezes

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 27.12.2018 r.

 

 

 

Sz. P.

                        Członkowie Rady

 

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 27.12.2018 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta Karolina Sych o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00717-6935-UM0311555/18 zawartej w dniu 28 sierpnia 2018 r. na realizację operacji pt. „Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z otworzeniem warsztatu samochodowego” w zakresie terminu realizacji operacji.
 1. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 2. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Data zamieszczenia ogłoszenia: 7.12.2018 r.

Uchwałą Nr 21/2018 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 7 listopada 2018 r. przystąpiono do aktualizacji Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Podręcznika kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

W terminie 2 tygodni od daty podania do publicznej wiadomości licząc od dnia 7 grudnia 2018 r. do dnia 21 grudnia 2018 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 21 grudnia 2018 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com

 

.

 

Mieszkańcy Ziemi Ryckiej śpiewali dla Niepodległej

W dniu 25 listopada 2018 r. w miejscowości Kłoczew odbył się Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej. Rok 2018 jest wyjątkowym, bowiem świętujemy 100 –Lecie Niepodległości. Śpiewem uczciliśmy radosny moment w dziejach naszej Ojczyzny. Pieśni patriotyczne odgrywają ogromną rolę w kulturze narodowej naszego kraju. Śpiewem oddaliśmy hołd, tym którzy ofiarnie walczyli o wolność. Uroczystość otworzyła Pani Anna Żaczek – Dyrektor GOK w Kłoczewie, następnie gości zaproszonych powitała Anna Wąsowska – Prezes LGD. Uroczystość poprowadziła Pani Grażyna Kurek – Dyrektor GOK w Stężycy.

W niedzielne popołudnie uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Hymnu. Po czym 14 zespołów i chórów  zaprezentowało swój dorobek artystyczny. Przegląd zakończył się wspólnym odśpiewaniem Roty. W  uroczystości udział wzięli Pan Leszek Kowalczyk – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego w Lublinie, Pan Piotr Łysoń –Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach, Pani Barbara Pawlak – Wójt Gminy Ułęż, Pan Ryszard Piotrowski – Wójt Gminy Nowodwór, Pan Zenon Stefanowski – Wójt Gminy Kłoczew, Pan Marek Cąkała – Przewodniczący Rady Gminy w Kłoczewie, Członkowie Zarządu LGD  oraz pracownicy biura, Zespoły i Chóry z powiatu ryckiego, mieszkańcy.

W imieniu Zarządu dziękuję wszystkim uczestnikom wydarzenia, wszystkim którzy włączyli się w organizację, za udostępnienie obiektu. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Wójta, Dyrektor GOK w Kłoczewie i pracowników.

Uroczystości towarzyszyła wystawa Patriotyczna.

Anna Wąsowska

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 6
W sumie: 163246