ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Informacja o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym

W związku z planowanymi naborami  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020     –   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s  w  Rykach informuje o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym.

Ramowy program spotkania:
– Plan działania (beneficjenci, wskaźniki, kwoty dotacji);
– Kwalifikowalność kosztów
– Niezbędne dokumenty;
– Procedura oceny i wyboru projektów.

Terminy i daty spotkań:

Lp. Termin spotkania Miejsce spotkania
1.  12.12.2019 r. godz. 15.30 Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Rykach

Informacje na temat głównych założeń LSR i bieżące wytyczne dotyczące zasad finansowania projektów dostępne są w stałym punkcie doradczym tj. w biurze LGD przy ul. Żytniej 8 w Rykach,  jak również sukcesywnie uzupełniane na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl.

Informacja

Informujemy, iż z dniem 18.10.2019 roku uległy zmianie załączniki: Klauzule RODO oraz Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ informacji po realizacji operacji. Prosimy o wypełnianie ww.dokumentów na obowiązujących wzorach. Zaktualizowane wzory dokumentów dostępne są w Zakładce Formularze wniosków oraz na stronie https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020.

 

Szkolenie kadry biorącej udział we wdrażaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  realizując zapisy umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Nr 00020-6933-UM0310019/15 z dnia 18.05.2016r., zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się  w dniu 13 grudnia 2019 r. od godz. 15.30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A.

Tematyka szkolenia obejmować będzie:

–  Procedury oceny wniosków i wyboru operacji

– Zasady wyboru operacji

– Lokalne kryteria wyboru

– Warsztaty praktyczne oceny wniosków

– Warsztaty praktyczne oceny Biznesplanu

– Zachowanie tajemnicy w zakresie obsługi wniosków, wdrażania LSR

– Procedura odwoławcza.

Szkolenie adresowane jest do kadry biorącej udział we wdrażaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem LGD.

Informacja o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym

 

W związku z planowanymi naborami  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020     –   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s  w  Rykach informuje o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym.

Ramowy program spotkania:
– Plan działania (beneficjenci, wskaźniki, kwoty dotacji);
– Kwalifikowalność kosztów
– Niezbędne dokumenty;
– Procedura oceny i wyboru projektów.

Terminy i daty spotkań:

Lp. Termin spotkania Miejsce spotkania
1.  12.12.2019 r. godz. 15.30 Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Rykach

 

Informacje na temat głównych założeń LSR i bieżące wytyczne dotyczące zasad finansowania projektów dostępne są w stałym punkcie doradczym tj. w biurze LGD przy ul. Żytniej 8 w Rykach,  jak również sukcesywnie uzupełniane na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl.

Szkolenie z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez tworzenie i funkcjonowanie gospodarstw edukacyjnych

W dniach 29-30 listopad 2019r. zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu rozwoju
przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez tworzenie i funkcjonowanie gospodarstw
edukacyjnych. Celem szkolenia było poznanie dobrych praktyk oraz poznanie zasad
funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych. Szkolenie składało się z części teoretycznej i
praktycznej w gospodarstwach edukacyjnych. W szkoleniu oraz wizytach studyjnych wzięło
udział 23 osoby z terenu Powiatu Ryckiego. Dzięki wizycie studyjnej w zagrodzie
edukacyjnej „RED RAJ” położonej w miejscowości Młoszowa oraz zagrodzie edukacyjnej
„RANCZO ARTEMIDY” położonej w miejscowości Nowa Góra uczestnicy mieli możliwość
wymiany doświadczeń i „przeniesienia” tzw. dobrych praktyk na teren regionu w którym
prowadzą swoją aktywność gospodarczą oraz zawodową.
Tematyka szkolenia obejmowała:
1. Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym.
2. Założenia organizacyjne funkcjonowania Zagród Edukacyjnych i Ogólnopolskiej Sieci
Zagród Edukacyjnych.
3. Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwach
rolnych.
4. Wizyty studyjne w gospodarstwach edukacyjnych wpisanych do Ogólnopolskiej Sieci
Zagród Edukacyjnych.
5. Zajęcia terenowe w funkcjonujących gospodarstwach edukacyjnych.
6. Praktyczne aspekty działania zagrody edukacyjnej.
Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach operacji własnej realizowanej przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. Projekt
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

II Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej pt. „Wspólne dobro – Ojczyzna”

W dniu 24 listopada 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie odbył się II Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej pt. „Wspólne dobro – Ojczyzna”. Organizatorami wydarzenia byli: Powiat Rycki, Gmina Kłoczew, GOK Kłoczew, Wojskowe Koło Łowieckie „Diana” ze Stężycy oraz LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. Podziękowania dla Wykonawców za prezentację wysokiego poziomu artystycznego, patriotycznego i muzycznego.

Szkolenie z zakresu produkcji wina

W dniach 22-23 listopada Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zorganizowało szkolenie z zakresu produkcji wina dla mieszkańców z terenu Powiatu Ryckiego.

Mieszkańcy powiatu ryckiego uczestniczyli w wizycie studyjnej w gospodarstwach położonych na Małopolskim Szlaku Winnym mającej na celu pokazanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o zasoby lokalne. Uczestnicy szkolenia pozyskali wiedzę w zakresie zakładania i prowadzenia winnic, jakie są wymogi glebowe i klimatyczne, dobór odmian i organizacja pracy w winnicy. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

INFORMACJA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż

II Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej pt. „Wspólne dobro – Ojczyzna” w dniu 24 listopada 2019 r.

odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie

.

Widowisko poetycko-muzyczne „Polska, moja Ojczyzna”

Widowisko poetycko muzyczne pt. „Polska, Moja Ojczyzna”

Jednym z zadań projektu pt. „Polska, Moja Ojczyzna” była organizacja widowiska poetycko muzycznego. Widowisko „Polska, moja Ojczyzna” składa się z  ośmiu symbolicznych scen przybliżających niezwykle ważne wydarzenia w dziejach naszego narodu.  Inscenizacja widowiska odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stężycy. Realizacja projektu  wynika z potrzeby podtrzymywania tradycji i pamięci historycznej o wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości oraz odbudową Państwa Polskiego, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami prowadzącymi do niepodległości.  Poziom występów artystycznych był niezwykle wysoki. Widzom dostarczył wielu emocji i wzruszeń a także łez. Był przepełniony patriotyzmem.   Muzyką, śpiewem, tańcem i strofami  poezji, Wykonawcy opowiedzieli do drogach Polski do odzyskania Niepodległości. W ten sposób świętowaliśmy kolejną rocznicę Odzyskania Niepodległości. A jednocześnie oddać hołd tym wszystkim znanym i nieznanym bohaterom, dzięki którym możemy żyć w Wolnej i Niepodległej Polsce.

Jednym z działań projektu był Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „A to Polska właśnie”. Najciekawsze prace plastyczne można było oglądać na wystawie podczas widowiska.

Widowisko poetycko-muzyczne pt. Polska, Moja Ojczyzna” dofinansowane jest z Programu   Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stężycy. Reżyserem widowiska jest Pani Jadwiga Kołodziejek.  W widowisku wystąpiły dziecięce i młodzieżowe grupy i zespoły z placówek oświatowych, instytucji kultury, a także zespoły i grupy  osób dorosłych oraz  Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu ryckiego.   Do widowiska, dzieci i młodzież przygotowywali nauczyciele szkół oraz instruktorzy instytucji kultury.

W ramach projektu zrealizowane zostały działania

 1. Warsztaty edukacyjno-animacyjne „Lekcja historii – lekcja Niepodległości”
 2. Powiatowy Konkurs Tańców Narodowych pt. „Poloneza czas zacząć”
 3. Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „A to Polska właśnie”
 4. widowisko poetycko-muzyczne „Polska, moja Ojczyzna”

Partnerzy projektu:

 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nowej Rokitni
 2. Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie
 3. Szkoła Podstawowa w Starej Dąbi
 4. Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie
 5. Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy
 6. Miejski Dom Kultury w Dęblinie
 7. Stowarzyszenie – Grupa Rekonstrukcji Historycznych 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego – Borki.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski , Starosta Rycki – Dariusz Szczygielski,  Wójt Gminy Stężyca Zbigniew Chlaściak

Patronat medialny objął Tygodnik „Twój Głos”

Organizatorzy dziękują pracownikom szkół i instytucji kultury, występującym grupom i zespołom, solistom, Partnerom za udział i zaangażowanie w przygotowanie widowiska oraz Powiatowego Konkursu Plastycznego.

Dziękujemy serdecznie partnerom, współorganizatorom i wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji projektu.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 22
W sumie: 225369