ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach zaprasza na szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w dniu 31 maja 2019 r.

Szkolenie rozpocznie o godz. 16.00 się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29.

Targi ZIELONE AGRO SHOW w Ułężu powiat rycki

Już po raz kolejny w dniach 25-26 maja 2019 r. obyły się Targi poświęcone nowoczesnej technice i technologii produkcji wysokiej jakości pasz zielonych dla bydła. Poza wystawcami oferującymi nowoczesne maszyny rolnicze odwiedzić można także firmy produkujące nasiona, nawozy, pasze i dodatki paszowe, folie rolnicze, elementy wyposażenia budynków inwentarskich oraz wiele innych. W targach udział wzięło blisko 150 wystawców. Wśród wystawców swoje stoisko promocyjne miała również Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Gmina Ułęż, Wojskowe Koło Łowieckie „Diana” ze Stężycy, Dwór „Osmolice” z Białek Dolnych, Wojskowe Koło Łowieckie „Cyranka” z Dęblina, Powiat Rycki, Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z Janowa Lubelskiego. Podczas imprezy wystawienniczej promowane były walory historyczne, przyrodnicze i turystyczne obszaru objętego LSR a także oferty biznesowe miejscowych przedsiębiorców: Firma PUMAR, „Wyspa Wisła” ze Stężycy, Dwór Osmolice, Pekao S.A. Oddział w Rykach, ul. Rynek Stary, Ośrodek Jeździecki „Kasztanka” w Swatach. Wojskowe Koła Łowieckie „Diana” ze Stężycy i „Cyranka” z Dęblina ubogacili swoje stoiska w wyroby z dziczyzny. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci i młodzieży. Pasjonaci Paintballa Active w stoisku WKŁ „Cyranka” mogli wykazywać się celnym okiem. Wszystkim, którzy wnieśli wkład we wspólne przygotowanie atrakcyjnego stoiska z terenu powiatu ryckiego serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

Zaproszenie na posiedzenie Rady

 

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY LGD 

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 04.06.2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie wniosku   o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00764-6935-UM0311552/18 zawartej w dniu 7 września 2018 r. na realizację operacji pt. „Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni” w zakresie terminu realizacji operacji.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
 1. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 2. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Zaproszenie na Walne Zebranie w dniu 7 czerwca 2019 r.

Zaproszenie na Walne Zebranie

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia  07.06.2019 r. o godzinie 16.00 w sali „Karczma Jakubowa Izba” Niwa Babicka 91, 08-500 Ryki., II termin godzina 16.15  Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej  www.lokalnagrupadzialania.pl

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego przez Zarząd LGD.
 6. Przedstawienie sprawozdania w sprawie poziomu realizacji wskaźników określonych w LSR.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie Uchwał:
  1. Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2018 r.
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.
  3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Bilansu oraz zysków i strat za rok rozrachunkowy 2018 r.
  4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2018
  5. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 11. Przedstawienie propozycji zmian LSR i podjęcie Uchwały.
 12. Przedstawienie propozycji zmian w Procedurze ustalania i zmianie kryteriów oraz podjęcie Uchwały.
 13. Podsumowanie 10 lat działalności
 14. Sprawy różne i dyskusja.
 15. Zamknięcie zebrania.

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 3 czerwca 2019 r. mailowo (na adres e-mail: lgdryki@gmail.com) lub telefonicznie pod nr telefonu: 81 8652095

 

                                                                               Z poważaniem:

                                          Przewodniczący Rady                     Prezes Zarządu

                                                 Jarosław Żaczek                        Anna Wąsowska

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Data zamieszczenia ogłoszenia: 16.05.2019 r.

Uchwałą Nr 14/2019 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 14 maja 2019 r. przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

W terminie 2 tygodni od daty podania do publicznej wiadomości licząc od dnia 16 maja 2019 r. do dnia 30 maja 2019 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 30 maja 2019 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych – Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Data zamieszczenia ogłoszenia: 16.05.2019 r.

Uchwałą Nr 15/2019 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 14 maja 2019 r. przystąpiono do aktualizacji Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Podręcznika kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

W terminie 2 tygodni od daty podania do publicznej wiadomości licząc od dnia 16 maja 2019 r. do dnia 30 maja 2019 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 30 maja 2019 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com

Zajęcia praktyczne kandydatów na terenowych przewodników turystycznych po powiecie ryckim

Przedmiotem przeprowadzonych zajęć praktycznych w dniu  4.05.2019 r. były ćwiczenia na Trasie Nr 1- Dęblin. Wycieczka rozpoczęta została od Alei Gwiazd Polskich Lotników. W Alei upamiętnieni zostali również Honorowi Obywatele Miasta Dęblin, którzy przyczynili się do jego rozwoju. Podczas spaceru, uczestnikom zostały przekazane informacje o Wielkich Postaciach m.in. por. Żwirki i  inż. Wigury, gen. bryg. pil. doc. dr hab. Józef Kowalski,  ppłk dypl. pil.  Jerzy Bajan i wielu innych wyjątkowych postaci.  Następnym punktem ćwiczeń terenowych było poznanie historii i tradycji polskiego lotnictwa w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Następnym punktem było pozyskanie wiedzy o historii miasta Dęblin i zwiedzanie  XIX wiecznych fortyfikacji oraz Zespół Dworca PKP w Dęblinie wraz z miejscami upamiętniającymi ważne wydarzenia historyczne.

Ponadto przedmiotem ćwiczeń terenowych były miejsca pamięci, pomniki, pomnik przyrody dąb „GROT”.

XXI Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2019

Szanowni Państwo,

Już 10 maja mija termin nadsyłania zgłoszeń objętych rabatem na
XXI Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2019

 

19 – 22 września br. w Bednarach koło Poznania, Gmina Pobiedziska, woj. wielkopolskie.

Zapraszamy do zapoznania się z formularzami zgłoszeniowymi. Znajdą tam Państwo szeroką ofertę proponowanych przez nas usług.


PRZYPOMINAMY:

 • BRAK WJAZDU RANO NA TEREN WYSTAWY (W TYM W czwartek 19 WRZEŚNIA 2019r.). STOISKA MUSZĄ BYĆ PRZYGOTOWANE NAJPÓŹNIEJ WE ŚRODĘ 18 WRZEŚNIA 2019r.
 • WYSTAWCY MUSZĄ ZGŁOSIĆ FIRMY ZABUDOWUJĄCE I DOWOŻĄCE MATERIAŁY NA STOISKO (FORMULARZ A6)

Podstawowe opłaty za wystawę AGRO SHOW 2019 to:
opłata rejestracyjna – 250 PLN + VAT
wpis do katalogu wraz z logo – 300 PLN + VAT
koszt 1 m.kw. (minimum 25 m.kw.) powierzchni poza pasem startowym – 65 PLN + VAT 
(w przypadku przesłania formularzy do 10 maja 2019 r. dodatkowo rabat 20%)
podstawowe przyłącze elektryczne 1 fazowe do 2,5 kW – 380 PLN + VAT
koszt wywozu odpadów – od 100-600 PLN + VAT
 
Z poważaniem
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych – Organizator

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania prowadzi nabór osób zainteresowanych szkoleniem z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w
Rykach  informuje, iż prowadzi rekrutację uczestników na
Szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
Szkolenie realizowane będzie na obszarze objętym LSR tj, obszar miasta i gminy Ryki,
miasta Dęblin, gmin Stężyca, Ułęż, Kłoczew i Nowodwór.
Udział w projekcie jest bezpłatny, ogólnodostępny.  Uczestnicy projektu zostaną przygotowani do wykonywania zadań opieki nad
osobami niepełnosprawnymi i starszymi, i ich wypoczynkiem.
Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w biurze LGD w Rykach przy ul.
Żytniej 8 oraz deklaracja uczestnictwa do pobrania na stronie internetowej
www.lokalnagrupadzialania.pl.
Termin przyjmowania kart zgłoszeń do 10 maja 2019

Karta zgłoszenia

Regulamin

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 7
W sumie: 175128