ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Szkolenie z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez tworzenie i funkcjonowanie gospodarstw edukacyjnych

W dniach 29-30 listopad 2019r. zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu rozwoju
przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez tworzenie i funkcjonowanie gospodarstw
edukacyjnych. Celem szkolenia było poznanie dobrych praktyk oraz poznanie zasad
funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych. Szkolenie składało się z części teoretycznej i
praktycznej w gospodarstwach edukacyjnych. W szkoleniu oraz wizytach studyjnych wzięło
udział 23 osoby z terenu Powiatu Ryckiego. Dzięki wizycie studyjnej w zagrodzie
edukacyjnej „RED RAJ” położonej w miejscowości Młoszowa oraz zagrodzie edukacyjnej
„RANCZO ARTEMIDY” położonej w miejscowości Nowa Góra uczestnicy mieli możliwość
wymiany doświadczeń i „przeniesienia” tzw. dobrych praktyk na teren regionu w którym
prowadzą swoją aktywność gospodarczą oraz zawodową.
Tematyka szkolenia obejmowała:
1. Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym.
2. Założenia organizacyjne funkcjonowania Zagród Edukacyjnych i Ogólnopolskiej Sieci
Zagród Edukacyjnych.
3. Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwach
rolnych.
4. Wizyty studyjne w gospodarstwach edukacyjnych wpisanych do Ogólnopolskiej Sieci
Zagród Edukacyjnych.
5. Zajęcia terenowe w funkcjonujących gospodarstwach edukacyjnych.
6. Praktyczne aspekty działania zagrody edukacyjnej.
Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach operacji własnej realizowanej przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. Projekt
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

II Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej pt. „Wspólne dobro – Ojczyzna”

W dniu 24 listopada 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie odbył się II Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej pt. „Wspólne dobro – Ojczyzna”. Organizatorami wydarzenia byli: Powiat Rycki, Gmina Kłoczew, GOK Kłoczew, Wojskowe Koło Łowieckie „Diana” ze Stężycy oraz LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. Podziękowania dla Wykonawców za prezentację wysokiego poziomu artystycznego, patriotycznego i muzycznego.

Szkolenie z zakresu produkcji wina

W dniach 22-23 listopada Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zorganizowało szkolenie z zakresu produkcji wina dla mieszkańców z terenu Powiatu Ryckiego.

Mieszkańcy powiatu ryckiego uczestniczyli w wizycie studyjnej w gospodarstwach położonych na Małopolskim Szlaku Winnym mającej na celu pokazanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o zasoby lokalne. Uczestnicy szkolenia pozyskali wiedzę w zakresie zakładania i prowadzenia winnic, jakie są wymogi glebowe i klimatyczne, dobór odmian i organizacja pracy w winnicy. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

INFORMACJA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż

II Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej pt. „Wspólne dobro – Ojczyzna” w dniu 24 listopada 2019 r.

odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie

.

Widowisko poetycko-muzyczne „Polska, moja Ojczyzna”

Widowisko poetycko muzyczne pt. „Polska, Moja Ojczyzna”

Jednym z zadań projektu pt. „Polska, Moja Ojczyzna” była organizacja widowiska poetycko muzycznego. Widowisko „Polska, moja Ojczyzna” składa się z  ośmiu symbolicznych scen przybliżających niezwykle ważne wydarzenia w dziejach naszego narodu.  Inscenizacja widowiska odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stężycy. Realizacja projektu  wynika z potrzeby podtrzymywania tradycji i pamięci historycznej o wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości oraz odbudową Państwa Polskiego, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami prowadzącymi do niepodległości.  Poziom występów artystycznych był niezwykle wysoki. Widzom dostarczył wielu emocji i wzruszeń a także łez. Był przepełniony patriotyzmem.   Muzyką, śpiewem, tańcem i strofami  poezji, Wykonawcy opowiedzieli do drogach Polski do odzyskania Niepodległości. W ten sposób świętowaliśmy kolejną rocznicę Odzyskania Niepodległości. A jednocześnie oddać hołd tym wszystkim znanym i nieznanym bohaterom, dzięki którym możemy żyć w Wolnej i Niepodległej Polsce.

Jednym z działań projektu był Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „A to Polska właśnie”. Najciekawsze prace plastyczne można było oglądać na wystawie podczas widowiska.

Widowisko poetycko-muzyczne pt. Polska, Moja Ojczyzna” dofinansowane jest z Programu   Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stężycy. Reżyserem widowiska jest Pani Jadwiga Kołodziejek.  W widowisku wystąpiły dziecięce i młodzieżowe grupy i zespoły z placówek oświatowych, instytucji kultury, a także zespoły i grupy  osób dorosłych oraz  Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu ryckiego.   Do widowiska, dzieci i młodzież przygotowywali nauczyciele szkół oraz instruktorzy instytucji kultury.

W ramach projektu zrealizowane zostały działania

 1. Warsztaty edukacyjno-animacyjne „Lekcja historii – lekcja Niepodległości”
 2. Powiatowy Konkurs Tańców Narodowych pt. „Poloneza czas zacząć”
 3. Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „A to Polska właśnie”
 4. widowisko poetycko-muzyczne „Polska, moja Ojczyzna”

Partnerzy projektu:

 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nowej Rokitni
 2. Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie
 3. Szkoła Podstawowa w Starej Dąbi
 4. Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie
 5. Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy
 6. Miejski Dom Kultury w Dęblinie
 7. Stowarzyszenie – Grupa Rekonstrukcji Historycznych 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego – Borki.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski , Starosta Rycki – Dariusz Szczygielski,  Wójt Gminy Stężyca Zbigniew Chlaściak

Patronat medialny objął Tygodnik „Twój Głos”

Organizatorzy dziękują pracownikom szkół i instytucji kultury, występującym grupom i zespołom, solistom, Partnerom za udział i zaangażowanie w przygotowanie widowiska oraz Powiatowego Konkursu Plastycznego.

Dziękujemy serdecznie partnerom, współorganizatorom i wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji projektu.

Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „A to Polska właśnie”

Podczas widowiska poetycko-muzycznego pt. „Polska, Moja Ojczyzna” odbyła się wystawa pokonkursowa najciekawszych prac plastycznych złożonych w ramach Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „A to Polska właśnie” . Konkurs był jednym z działań  realizowanych w ramach projektu pt. „Polska, Moja Ojczyzna” realizowanego  z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER.

SZKOLENIE PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PO POWIECIE RYCKIM

Na teren powiatu ryckiego zostało wyszkolonych 25 terenowych przewodników turystycznych. Projekt realizowany był  na obszarze objętym opracowaną Lokalną Strategia Rozwoju, obejmującą obszar powiatu ryckiego  tj. gminy: Ryki, Dęblin, Stężyca, Ułęż, Kłoczew i Nowodwór. Szkolenie dla przewodników turystycznych składało  się  z części teoretycznej 22 godziny oraz części praktycznej  60 godzin.

Część teoretyczna obejmowała  sprawowanie opieki nad uczestnikami podczas oprowadzania wycieczek, jak również fachowe udzielanie im informacji o obszarze objętym LSR, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, ogólne informacje dotyczące ogólnych przepisów dotyczących turystyki, organizacji imprez i wydarzeń turystycznych, przekazanie wiedzy jak współpracować z grupą, dbanie o bezpieczeństwo grupy.

Przedmiotem zajęć  praktycznych były ćwiczenia i wycieczki po obszarze powiatu ryckiego. Wycieczki szkoleniowe polegały na samodzielnym oprowadzaniu pod kierunkiem instruktora odcinków tras turystycznych. Przedmiotem ćwiczeń terenowych było zapoznanie i przekazanie wiedzy dotyczącej zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych w powiecie ryckim. Podczas terenowych ćwiczeń, uczestnikom projektu wskazano najciekawsze miejsca, które warto zobaczyć i polecić turystom, miejsca   atrakcyjne pod względem turystycznym.   Wskazano i przekazano wiedzy o zabytkach powiatu ryckiego. Odbyły się spotkania z twórcami ludowymi.   Wskazane zostały miejsca pamięci narodowej. Udział w projekcie był bezpłatny, ogólnodostępny.   Uczestnicy projektu zostali przygotowani do wykonywania zadań przewodnika turystycznego terenowego obszaru objętego LSR tj. obszar powiatu ryckiego.  Otrzymali zaświadczenia oraz identyfikatory.

 

II Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej pt. „Wspólne dobro – Ojczyzna”

Szanowni Państwo

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach, Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie, Powiat Rycki, Wojskowe Koło Łowieckie „Diana” organizują  w dniu 24 listopada 2019 r. o godz. 15.00 II Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej    pt. „Wspólne dobro – Ojczyzna”. Przegląd odbędzie się w  hali sportowej Szkoły Podstawowej w Kłoczewie.

Zapraszamy grupy, zespoły składające się z osób dorosłych w tym seniorów z obszaru powiatu ryckiego do wspólnego uczczenia śpiewem Święta Niepodległości.

Karty zgłoszenia udziału w Przeglądzie można pobrać ze strony internetowej LGD https://www.lokalnagrupadzialania.pl, Powiatu Ryckiego https://www.ryki.powiat.pl/ GOK Kłoczew https://www.gok-kloczew.pl  i należy złożyć w siedzibie  Organizatorów w terminie do dnia  18 listopada 2019 roku.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA 

KLAUZULA ZGODY

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 123
W sumie: 210115