ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

SZKOLENIE PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PO POWIECIE RYCKIM

Na teren powiatu ryckiego zostało wyszkolonych 25 terenowych przewodników turystycznych. Projekt realizowany był  na obszarze objętym opracowaną Lokalną Strategia Rozwoju, obejmującą obszar powiatu ryckiego  tj. gminy: Ryki, Dęblin, Stężyca, Ułęż, Kłoczew i Nowodwór. Szkolenie dla przewodników turystycznych składało  się  z części teoretycznej 22 godziny oraz części praktycznej  60 godzin.

Część teoretyczna obejmowała  sprawowanie opieki nad uczestnikami podczas oprowadzania wycieczek, jak również fachowe udzielanie im informacji o obszarze objętym LSR, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, ogólne informacje dotyczące ogólnych przepisów dotyczących turystyki, organizacji imprez i wydarzeń turystycznych, przekazanie wiedzy jak współpracować z grupą, dbanie o bezpieczeństwo grupy.

Przedmiotem zajęć  praktycznych były ćwiczenia i wycieczki po obszarze powiatu ryckiego. Wycieczki szkoleniowe polegały na samodzielnym oprowadzaniu pod kierunkiem instruktora odcinków tras turystycznych. Przedmiotem ćwiczeń terenowych było zapoznanie i przekazanie wiedzy dotyczącej zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych w powiecie ryckim. Podczas terenowych ćwiczeń, uczestnikom projektu wskazano najciekawsze miejsca, które warto zobaczyć i polecić turystom, miejsca   atrakcyjne pod względem turystycznym.   Wskazano i przekazano wiedzy o zabytkach powiatu ryckiego. Odbyły się spotkania z twórcami ludowymi.   Wskazane zostały miejsca pamięci narodowej. Udział w projekcie był bezpłatny, ogólnodostępny.   Uczestnicy projektu zostali przygotowani do wykonywania zadań przewodnika turystycznego terenowego obszaru objętego LSR tj. obszar powiatu ryckiego.  Otrzymali zaświadczenia oraz identyfikatory.

 

II Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej pt. „Wspólne dobro – Ojczyzna”

Szanowni Państwo

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach, Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie, Powiat Rycki, Wojskowe Koło Łowieckie „Diana” organizują  w dniu 24 listopada 2019 r. o godz. 15.00 II Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej    pt. „Wspólne dobro – Ojczyzna”. Przegląd odbędzie się w  hali sportowej Szkoły Podstawowej w Kłoczewie.

Zapraszamy grupy, zespoły składające się z osób dorosłych w tym seniorów z obszaru powiatu ryckiego do wspólnego uczczenia śpiewem Święta Niepodległości.

Karty zgłoszenia udziału w Przeglądzie można pobrać ze strony internetowej LGD https://www.lokalnagrupadzialania.pl, Powiatu Ryckiego https://www.ryki.powiat.pl/ GOK Kłoczew https://www.gok-kloczew.pl  i należy złożyć w siedzibie  Organizatorów w terminie do dnia  18 listopada 2019 roku.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA 

KLAUZULA ZGODY

Zakończenie szkolenia z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Zajęcia z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi rozpoczęły się w maju i zakończyły się 8 listopada 2019 r. W tym dniu uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia, potwierdzające podniesienie kompetencji i nabycie nowych umiejętności. Zmiany demograficzne powodują wzrost zapotrzebowania na nowe specjalności/zawody w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych. Coraz bardziej rosną oczekiwania społeczności w stosunku do długości życia a jednocześnie istnieje bardzo niski współczynnik dzietności. Przekłada się to na system zabezpieczeń społecznych, opiekę zdrowotną i socjalną. Upowszechnieni pro-zdrowotnego stylu życia wiąże się ze zwiększoną dostępnością usług medycznych i opiekuńczych. Szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi umożliwi uczestnikom uzupełnienie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy.

Zakres szkolenia obejmował:

  I.Podstawowe informacje z zakresu opieki dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – 10 godzin:

 1. Higiena pracy, ochrona przed zakażeniami, dezynfekcja,;
 2. Rola i zadania opiekuna, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna;
 3. Podstawowe pojęcia z zakresu anatomii, fizjologii, patologii i higieny;
 4. Proces starzenia się organizmu człowieka

II.Elementy psychologii w opiece osób chorych, starszych i niepełnosprawnych – 20 godzin.

 1. Odpowiednia postawa opiekuna wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby;
 2. Sposoby nawiązania właściwych relacji z podopiecznym i jego rodziną.
 3. Zmiany zachodzące w psychice osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 4. Komunikację z podopiecznymi uwzględniającą rodzaje utrudnień wynikających z problemów zdrowotnych podopiecznych
 5. Sposoby pokonywania barier komunikacyjnych w relacjach z podopiecznym: komunikacja werbalna i niewerbalna.
 6. Etyka opieki nad osobą chorą, starszą i niepełnosprawną.
 7. Asertywność w relacjach interpersonalnych z osobą chorą, starszą i niepełnosprawną.
 8. Zachowania trudne osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (agresja, autoagresja)
 9. Radzenie sobie ze stratą (śmierć, żałoba)

III.Pielęgnacja osób przewlekle chorych, starszych i niepełnosprawnych – 20 godzin

 1. Pierwsza pomoc
 2. Objawy charakterystyczne dla schorzeń poszczególnych układów
 3. Higiena osobista i otoczenia.
 4. Metody i techniki wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Zapobieganie powikłaniom długotrwałego unieruchomienia osób chorych, starszych, niepełnosprawnych.
 5. Odpowiednie sposoby żywienia osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. Zasady żywienia oraz rodzaje diet.
 6. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia

IV.Podstawy rehabilitacji i wypoczynku 15 godzin

 1. Instruktaż w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 2. Podstawowe ćwiczenia w usprawnianiu pacjenta
 3. Aktywizowanie pacjenta

V.Podstawy terapii zajęciowej i wypoczynku 15 godzin

 1. Rodzaje terapii
 2. Organizowanie czasu wolnego pacjenta
 3. Przyuczanie do utraconych czynności dnia codziennego
 4. Pobudzanie do samodzielności życiowej

Szkolenie i wizyta studyjna do winnic w terminie 22-23 listopada 2019 r.

Szkolenie i wizyta studyjna do winnic

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ogłasza nabór na 2 dniowe szkolenie z zakresu produkcji wina  w terminie 22-23 listopada 2019 r. 

Tematyka szkolenia:

I Dzień:

Zajęcia dydaktyczne:

 • Polskie tradycje uprawy winorośli – historia i możliwości rozwoju winiarstwa
 • Prawo winiarskie – wymogi i procedury ubiegania się o pozwolenie na wyrób i sprzedaż wina
 • Zakładanie i prowadzenie winnic – wymogi glebowe i klimatyczne, dobór odmian i organizacja pracy w winnicy
 • Produkcja wina od A do Z

II dzień

 • Wyjazd studyjny do dwóch gospodarstwa produkujących wina położonych na Małopolskim Szlaku Winnym.
 • Zajęcia terenowe o zasadach degustacji i oceny wina i jego serwowania .
 • Degustacja wina na różnych etapach produkcji wraz z wykładem prowadzonym przez sommeliera na temat turystyki opartej na produkcji wina wraz z wskazaniem, na co zwrócić uwagę przy ocenie wina.

Grupa docelowa projektu – przedsiębiorcy z siedzibą na obszarze objętym LSR posiadające zasoby takie jak np. produkcja owoców miękkich, posiadacze gospodarstw, producenci produktów lokalnych.. W przypadku wolnych miejsc pozostałe osoby z grup defaworyzowanych. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na obszarze jednej z gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju :Dęblin, Ryki, Stężyca, Kłoczew, Ułęż Nowodwór.

W szkoleniu nie zostaną wykluczone osoby należące do jednej z grup defaworyzowanych, jeżeli spełnią zasady rekrutacji.

Zasady rekrutacji:

 • Złożenie kompletnej deklaracji uczestnictwa wg wzoru określonego przez LGD do dnia 18 listopada 2019 r. w biurze LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8.
 • Miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR
 • Osoba pełnoletnia

O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Nabór uczestników do udziału w szkoleniu jest otwarty, ogólnodostępny. Udział w projekcie jest bezpłatny.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

REGULAMIN

Szkolenie i wizyta studyjna w gospodarstw edukacyjnych 29 – 30 listopad 2019 r.

Szkolenie i wizyta studyjna w gospodarstw edukacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ogłasza nabór na 2 dniowe szkolenie z zakresu rozwoju gospodarstw edukacyjnych  w terminie 29 – 30 listopad 2019 r.   Szkolenie składać się będzie z zajęć dydaktycznych 11 godzin po 45 minut w tym 7 godzin szkoleniowych teoretycznych oraz 4 godziny w gospodarstwach edukacyjnych

Tematyka szkolenia:

Dzień I

Wykłady:

 • Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym
 • Założenia organizacyjne funkcjonowania Zagród Edukacyjnych i Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
 • Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych

Dzień II

 • Dobre praktyki prowadzenia edukacji w gospodarstwie rolnym – Wyjazd studyjny do dwóch gospodarstw edukacyjnych wpisanych do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.
 • Zajęcia terenowe w funkcjonujących gospodarstwach edukacyjnych.
 • Wykład na temat praktycznych aspektów działania zagrody edukacyjnej.

Grupa docelowa projektu – przedsiębiorcy z siedzibą na obszarze objętym LSR posiadające zasoby takie jak np. produkcja owoców miękkich, posiadacze gospodarstw, producenci produktów lokalnych, osoby zainteresowane tematyką. W przypadku wolnych miejsc pozostałe osoby z grup defaworyzowanych. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na obszarze jednej z gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju :Dęblin, Ryki, Stężyca, Kłoczew, Ułęż Nowodwór. W szkoleniu nie zostaną wykluczone osoby należące do jednej z grup defaworyzowanych, jeżeli spełnią zasady rekrutacji.

W szkoleniu z zakresu rozwoju gospodarstw edukacyjnych w tym wizyt studyjnych będą miały osoby zainteresowane tematyką, złożą kompletną deklarację uczestnictwa, pełnoletnie.

O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zasady rekrutacji:

 • Złożenie kompletnej deklaracji uczestnictwa wg wzoru określonego przez LGD w terminie do dnia 25 listopad 2019 r. w biurze LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8.
 • Miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR
 • Osoba pełnoletnia

O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Nabór uczestników do udziału w szkoleniu jest otwarty, ogólnodostępny. Udział w projekcie jest bezpłatny.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

REGULAMIN

POWIATOWY KONKURS TAŃCÓW NARODOWYCH pt. „Poloneza czas zacząć”.

Powiatowy Konkurs Tańców Narodowych pt. „Poloneza czas zacząć” odbył się 27.10.2019 r. w Rykach w Kinie Renesans.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. oraz współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzez Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas występów za pomocą tańca, muzyki i emocji, młodzi artyści opowiedzieli historię odzyskania Niepodległości. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Starosta Rycki Dariusz Szczygielski.

Obchody XIX Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy!”

„Wstańcie, chodźmy!”

Tegoroczny Dzień Papieski obchodzony był pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. Hasło to nawiązuje do tytułu przedostatniej książki Papieża Polaka snującej refleksję o biskupstwie. Dzień Papieski obchodzony był w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie już po raz dziewiętnasty. Już po raz dziewiąty organizowany jest Dzień Papieski. W ramach obchodów XIX Dnia Papieskiego zorganizowano Konkurs Plastyczny, Konkurs Recytatorski oraz Bieg Papieski.
Bieg Papieski odbył się w dniu 6 października 2019 r. w obiekcie Wyspa Wisła W rywalizacji udział wzięły dzieci, młodzież i dorośli. Wydarzenie to było okazją do spędzenia rodzinnie wolnego czasu na świeżym powietrzu, aktywności sportowej. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale za udział w rywalizacji sportowej.
Podsumowanie obchodów Dnia Papieskiego odbyło się w dniu 13.10.2019 r. Laureaci konkursu recytatorskiego zaprezentowali swoje talenty artystyczne. Uroczystość uświetniła Schola „Radość”, prezentując swój dorobek artystyczny.
Zwycięzcom Biegu Papieskiego zostały wręczone puchary za zdobycie I, II i III miejsca współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 52
W sumie: 204834