ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie na Posiedzenie Rady w dniu 21.05.2018 r.

Ryki, dn. 17.05.2018 r.

 

 

 

Sz. P.

                                  Członkowie Rady LGD

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 21.05.2018 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29) po obradach Walnego Zebrania Członków.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta Gmina Ryki o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00402-6935-UM0310712/17 zawartej w dniu 25 stycznia 2018 r. na realizację operacji pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Ryki poprzez budowę parkingu dla turystów” w zakresie terminu realizacji projektu.
 1. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 2. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Materiały na Walne Zebranie Członków – Projekty Uchwał

Zmiany do zapytania ofertowego na „Utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Dęblin i Bobrowniki

Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w zapytaniu ofertowym  na „Utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Dęblin i Bobrowniki”

 

Pobierz pliki

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

W związku z zapytaniem Nr 9/2018 na dostawę gadżetów promocyjnych dla

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż została wybrana oferta złożona przez oferenta:

 

Studio Siedem Grzegorz Żółkowski, ul. Myślenicka 186, 30-698 Kraków

Oferta spełnia kryteria. Oferent zaproponował najniższą cenę.

 

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 21 maja 2018 r.

Członkowie Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

/wszyscy/

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia  21.05.2018 r. o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach przy ul. Karola Wojtyły  (I termin), II termin godzina 15.45.  Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia lub na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl

Proponowany porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przedstawienie porządku zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 5. Wybór Sekretarza zebrania.
 6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków w dniu 26 czerwca 2017 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2017 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2017 r
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym oraz finansowym.
 10. Głosowanie oraz podjęcie Uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego.
 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017.
 12. Dyskusja oraz głosowanie i podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2017.
 13. Omówienie, dyskusja nad zmianami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 w związku z wnioskami wypracowanymi podczas warsztatu refleksyjnego.
 14. Głosowanie oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.
 15. Sprawy różne i dyskusja.
 16. Zamknięcie zebrania.

Zarząd przypomina o uiszczeniu składki członkowskiej. Brak zapłaconej składki w okresie ostatnich 3 lat oraz aktywności w działalności stowarzyszenia m.in. nieuczestniczenie w zebraniach powoduje skreślenie z listy Członków Stowarzyszenia.

Z poważaniem:

Anna Wąsowska

Informacja o zmianach w LSR

W wyniku konsultacji społecznych ogłoszonych w dniu 16 kwietnia br. na stronie internetowej www.loklanagrupadzialania.pl oraz na stronach Gmin Członkowski.

Zarząd informuje, iż od mieszkańców obszaru objętego LSR nie wpłynęły propozycje zmian.

Galeria Produktu Lokalnego

W dniu 22 kwietnia br w miejscowości Zawitała gm. Nowodwór odbyło się wydarzenie pt. „Galeria Produktu Lokalnego”. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały produkty lokalne.

Celem operacji jest:

 • Promocja walorów obszaru objętego LSR
 • Promocja Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
 • Promocja Gmin partnerskich tworzących LGD
 • Promocja produktów lokalnych i regionalnych
 • Promocja PROW 2014-2020
 • Aktywizacja społeczności lokalnej
 • Poznanie zasobów gmin
 • Przekazanie tradycji i zwyczajów regionalnych młodemu pokoleniu
 • Wzrost zainteresowania obszarem objętym LSR

 

Podczas wydarzenia była możliwość degustacji potraw regionalnych, zaprezentowane zostało rękodzieło, występy zespołów lokalnych. Uczestnicy imprezy świetnie bawili się do późnego wieczora.

Kongres Organizacji Pozarządowych w Lublinie

W dniu 16 kwietnia br. w  Lublinie odbył się Kongres Organizacji Pozarządowych organizowany przez wojewodę lubelskiego Przemysława Czarnka.  W Kongresie udział wzięła nasza Lokalna Grupa Działania oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej z Ryk.

Celem wydarzenia było  podkreślenie jak ważną rolę pełnią organizacje pozarządowe w życiu społecznym i publicznym. Podczas kongresu,  Warsztaty Terapii Zajęciowej z Ryk zaprezentowały rękodzieło wykonane przez swoich podopiecznych. Była to również okazja, aby osoby i organizacje pozarządowe z województwa lubelskiego zostały docenione za pracę społeczną na rzecz społeczności lokalnej.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 35
W sumie: 112301