ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Dni Dęblina 2019

Tegoroczne obchody Dni Dęblina odbyły się w dniu 16 czerwca 2019 r.. Wydarzenie to było okazją do zaprezentowania swojej działalności wśród mieszkańców Dęblina przez m.in. organizacje pozarządowe. Podczas imprezy swój dorobek artystyczny prezentowały lokalne zespoły, których członkami są dzieci, młodzież, dorośli.

Stowarzyszenie LGD również uczestniczyło w wydarzeniu poprzez organizację stoiska promocyjnego. Uczestnicy imprezy mieli możliwość zapoznania się z naszymi działaniami, skierowanymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a także promowane było lokalne dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i kulturowe.

Zaproszenie na Posiedzenie Rady

Ryki, dnia 26 czerwca 2019 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 3.07.2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

 1. Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 13.05.2019 r. – 31.05.2019 r. – 1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne
 8. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 9. Rozpatrzenie wniosku   o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00887-6935-UM0311553/18 zawartej w dniu 21 grudnia 2018 r. na realizację operacji pt. „Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Ryki poprzez utworzenie nowoczesnej firmy geodezyjnej” w zakresie terminu realizacji operacji.
 10. Rozpatrzenie wniosku   o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00705-6935-UM0311550/18 zawartej w dniu 8 sierpnia 2018 r. na realizację operacji pt. „Rozwój działalności cateringowej” w zakresie terminu realizacji operacji oraz zakresu rzeczowego.
 11. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Zaproszenie na Posiedzenie Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 25.06.2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 13.05.2019 r. – 31.05.2019 r. – 1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne
 8. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 9. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 1. Zamknięcie posiedzenia.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Do LSR wprowadzono dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” odbyło się w miniony piątek 7.06.2019 r. Przedmiotem obrad było przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdań merytorycznego, finansowego z działalności Zarządu, Rady za ubiegły rok. Jednym z punktów posiedzenia było wprowadzenie do LSR dodatkowych środków finansowych w wysokości 690 tys. zł na rozwój przedsiębiorczości w powiecie ryckim. Jest to nagroda za skuteczne wdrażanie  Lokalnej Strategii Rozwoju i osiągnięcie na dzień 31.12.2018 r. odpowiedniego poziomu realizacji wskaźników produktu, budżetu oraz wykorzystanie odpowiedniego poziomu środków finansowych na utworzenie nowych miejsc pracy.

Po zamknięciu obrad, świętowaliśmy Jubileusz 10-Lecia naszej działalności.

Informacja

Informujemy, iż Biuro LGD w dniu 7 czerwca br.

ze względu na Walne Zebranie

będzie czynne do godziny 14:15

Szkolenie z zakresu opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi

Pierwsze zajęcia dla osób, które zechciały podnieść swoje kompetencje i umiejętności w zakresie opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi odbyły się w dniu 31 maja 2019 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. Zajęcia w ilości 80 godzin zakończą się we wrześniu. Po zakończonym szkoleniu wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu. Szkolenie obejmuje:

 1. Podstawowe informacje z zakresu opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi
 2. Elementy psychologii w piece osób chorych, starszych i niepełnosprawnych
 3. Pielęgnacja osób przewlekle chorych, starszych i niepełnosprawnych
 4. Podstawy rehabilitacji i wypoczynku
 5. Podstawy terapii zajęciowej i wypoczynku

Szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej

Szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ogłasza nabór na 2 dniowe szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej w terminie 28-29 czerwiec 2019 r.

I Dzień:

Zajęcia edukacyjne

Przepisy prawne dotyczące sprzedaży bezpośredniej rolno-spożywczych produktów z gospodarstwa rolnych w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów roślinnych

Uwarunkowania prowadzenia przez rolników sprzedaży

Produkt lokalny, tradycyjny, regionalny, ekologiczny

Wytwarzanie produktów o tradycyjnym charakterze

Wymogi higieniczno-sanitarne.

Regulacje prawne w zakresie rozliczeń podatkowych.

Zasady etykietowania produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym.

Rejestracja produktu lokalnego.

Promocja i sprzedaż produktu

II Dzień:

Wizyta studyjna  w inkubatorze sprzedaży bezpośredniej prowadzonym przez Stowarzyszenie

Grupa Odrolnika, Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa oraz w Centrum Produktu Lokalnego Rzuchowa, Rzuchowa 1a, 33-114 Rzuchowa. Zajęcia terenowe w inkubatorze przedsiębiorczości.

Grupa docelowa projektu – przedsiębiorcy, których siedziba mieści się na obszarze objętym LSR. W przypadku wolnych miejsc do projektu zakwalifikowane zostaną osoby zamieszkałe na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju tj. jednej z gmin :Dęblin, Ryki, Stężyca, Kłoczew, Ułęż, Nowodwór według kolejności złożenia kompletnej deklaracji uczestnictwa.

Zasady rekrutacji:

 • Złożenie kompletnej deklaracji uczestnictwa wg wzoru określonego przez LGD
 • Miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR
 • Osoba pełnoletnia
 • Kolejność zgłoszeń.

Limit miejsc – 20 uczestników zakwalifikowanych przez LGD.

Zgłoszenia przyjmujemy w dni robocze do dnia 18 czerwca 2019 r. w biurze LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8 w godzinach od 8.00 – 16.00.

Załącznik:

deklaracja

regulamin

 

Zbiórka publiczna

Zielone Targi Agro Show w Ułężu były okazją do przeprowadzenia zbiórki publicznej pn. Wsparcie Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o. z/s w Rykach. Zbiórka publiczna została zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pod Nr 2019/2144/KS.
Podczas Targów została zebrana kwota w wysokości 2639,24 zł. Zebrane środki finansowe przechowywane na rachunku bankowym Społecznego Komitetu Nr 90 1240 2425 1111 0010 9035 4415 Bank Pekao S.A. Oddział w Rykach. Środki finansowe zostaną przeznaczone na refundację zakupu wyposażenia, sprzętu i prac remontowych w szpitalu.
Komitet Społeczny dziękuje właścicielowi firmy Dwór Osmolice w Białkach Dolnych, Wojskowemu Kołu Łowieckiemu „Diana” ze Stężycy, Wojskowemu Kołu Łowieckiemu „Cyranka” z Dęblina, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oraz wolontariuszom Wiktorii Chudek, Tadeuszowi Chudek, Mirosławie Kozłowskiej, Amedeo Lucato, Bruno Lucato, Jadwidze Jońskiej, Markowi Łukasiakowi, Piotrowi Kubakowi, NZOZ Medivita s.c. w Rykach za włączenie się w zbiórkę w dniach 25-26 maja 2019 r.
Za przekazane materiały promocyjne z przeznaczeniem na przeprowadzenie zbiórki serdeczne podziękowania dla firmy „PUMAR” Ryki, Bank Pekao S.A. Oddział w Rykach.
Za ufundowanie puszek na zbiórkę publiczną firmie Mosaic Studio w Rykach – Robert Kępka, Zdzisławowi Kostyrze właścicielowi firmy OSKO-PLAST , Justynie i Markowi Czopek oraz Tygodnikowi „Twój Głos” za medialne wsparcie.

Materiały na Walne Zebranie Członków w dniu 7.06.2019 r.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 7
W sumie: 175128