ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 19.08.2022 r. godz. 15:30

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ryki, dnia 10 lipca 2022 r.

 

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 19.08.2022 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01566-6935-UM0313068/21 zawartej w dniu 13 sierpnia 2021 r. na realizację operacji pt. „Otworzenie działalności MaxGarden w miejscowości Kłoczew” w zakresie zatrudnienia dodatkowej osoby z określonej grupy defaworyzowanej.
 1. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

 

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Zaproszenie na WZC w dniu 12 września 2022 r.

Print Friendly, PDF & Email

 

Członkowie Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

/wszyscy/

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia  12.09.2022 r. o godzinie 15.30 – I termin w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, II termin godzina 15.45 . Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej  www.lokalnagrupadzialania.pl

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego przez Zarząd LGD.
 6. Przedstawienie sprawozdania w sprawie poziomu realizacji wskaźników określonych w LSR.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie Uchwał:
  1. Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2021 r.
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
  3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Bilansu oraz zysków i strat za rok rozrachunkowy 2021 r.
  4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2021 r.

11. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

12. Zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

13. Konsultacje społeczne

14. Sprawy różne i dyskusja.

15. Zamknięcie zebrania.

Projekty Uchwał:

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 15.07.2022 r. godz. 15:30

Print Friendly, PDF & Email

Ryki, dnia 7 lipca 2022 r.

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków w ramach naboru nr 2/2022, które odbędzie się w dniu 15 lipca 2022 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 06.06.2022 – 24.06.2022 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 3.2 Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne
 1. Ocena wniosków.
 2. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 3. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Projekt Zdobądź Delfinka

Print Friendly, PDF & Email

W ramach  projektu pt. „ZDOBĄDŹ DELFINKA – powszechna nauka pływania uczniów klas II i III szkół podstawowych w powiecie ryckim – edycja 2022” uczestnicy projektu uczyli się pływania. Kurs nauki pływania składa się z 4 części. Każda część kończyła się sprawdzianem zdobytych umiejętności.

Poniżej treści programowe projektu.

Projekt dofinansowany przez Ministra Sportu i Turystyki ze  środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Dofinansowanie na realizację w 2022 roku: zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Podpisaliśmy umowy na realizację projektów w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

30 czerwca 2022 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w imieniu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”   podpisaliśmy 2 umowy na realizację projektów:

1) „My i Nasze Dziedzictwo – twórczość ludowa”

2) Innowacyjne rozwiązania w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich”.

Projekty realizowane będą w partnerstwie z Powiatem Ryckim oraz Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego w Lublinie.

Obydwie operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

 

Informacja

Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, iż w dniu 4 lipca 2022 r. Biuro LGD czynne do godz. 15:00

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 129
W sumie: 335544