ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Informacja o wyborze oferty na dostawę zasobników z tonerem

Informacja o wyborze oferty

W związku z zapytaniem Nr 7/2018 na dostawę zasobników z tonerem dla

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

informuje, iż została wybrana oferta złożona przez oferenta:

 

F.H.U. „BOSSY” Beata Bosy, ul. Kościuszki 40, 44-200 Rybnik

Oferta spełnia kryteria. Oferent zaproponował najniższą cenę.

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 28 marca 2018 r.

Ryki, dn. 20.03.2018 r.

 

 

                                           Sz. P.  Członkowie Rady LGD

 

Na podstawie §16, §17  Regulaminu Rady    –     Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia w  celu oceny złożonych wniosków w ramach ogłoszonych naborów:

I.W terminie od 12.02.2018 r. do 02.03. 2018 r. dla przedsięwzięć:

1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu,

1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma

II.W terminie od 15.02.2018 r. – 02.03.2018 dla przedsięwzięć:

4.2 Imprezy i spotkania związane z turystyką i promocją turystyczną obszaru

4.3 Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 28.03.2018 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 12.02.2018 r. – 02.03.2018 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu
 • 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma
 1. Ocena wniosków.
 2. Omówienie i weryfikacja  wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 15.02.2018 r. – 02.03.2018 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 4.2 Imprezy i spotkania związane z turystyką i promocją turystyczną obszaru
 • 4.3 Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru
 1. Ocena wniosków.
 2. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 3. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 4. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 5. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

WYJAZD STUDYJNY NA TARGI PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I EKOLOGICZNYCH „REGIONALIA”

WYJAZD STUDYJNY NA TARGI PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I EKOLOGICZNYCH

„REGIONALIA”

 

W związku ze zgłaszanymi potrzebami przez mieszkańców obszaru objętego LSR  – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w dniu 14 kwietnia 2018 r.  organizuje  jednodniowy wyjazd studyjny na 7 Targi Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych „Regionalia”, które odbywają się w Centrum Targowo-Kongresowym przy ulicy Marsa 56c w Warszawie. 

Celem wizyty studyjnej jest:

 • Aktywizacja społeczności lokalnej w tym grup defaworyzowanych
 • Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki wiejskiej i agroturystyki
 • Poznanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości
 • Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej
 • wykorzystanie produktu lokalnego dla rozwoju przedsiębiorczości.
 • rozwój przedsiębiorczości poprzez aktywizację społeczności lokalnej.

W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w wizycie studyjnej proszone są do składania zgłoszeń. Zgłoszenia można dokonać osobiście w biurze LGD, email: lgdryki@gmail.com, telefonicznie pod Nr  telefonu 81 86 52 095 w terminie do dnia 23.03.2018 do godz. 15.00.  Osoby biorące udział w wizycie studyjnej zobowiązane są do podania danych osobowych niezbędnych do ubezpieczenia oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na druku udostępnionym przez LGD.

Liczba miejsc ograniczona. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

LGD  zapewnia: bezpłatny transport, bilety wstępu na targi, ubezpieczenie.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

Warsztat refleksyjny

W dniu 13 lutego 2018r. w godz. 15.00-22.00 w Sali konferencyjnej  „Karczma Jakubowa Izba” Niwa Babicka 91, 08-500 Ryki odbył się warsztat refleksyjny. W warsztacie uczestniczyli członkowie Zarządu, Członkowie Rady, Pracownicy Biura LGD oraz Beneficjenci.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno- refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 3.  W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 23 marca 2018 r.

Ryki, dn. 16.03.2018 r.

 

 

Sz. P.

                                    Członkowie Rady LGD

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w dniu 15 marca 2018 r. posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków nie odbyło się ze względu na brak quorum.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 23.03.2018 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta Specjalistyczne Centrum Medyczne SANMED A.D. Kołodziejek S.C. o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00261-6935-UM0310494/17 zawartej w dniu 4 października 2017 r. na realizację operacji pt. „Rozwój Specjalistycznego Centrum Medycznego SANMED poprzez inwestycje” w zakresie terminu realizacji projektu.
 7. Ocena wniosku w ramach realizacji przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” operacji własnej
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 9. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 22.01.2018 r. – 16.01.2018 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne
 • 2 Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne
 1. Ocena wniosków.
 2. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 3. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 4. Dyskusja, wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Jarosław Żaczek

Zaproszenie na IX Dębliński Dzień Wróbla

Szanowni Państwo!

 

Oddział Dębliński Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. Augusta Sochackiego oraz Miejski Dom Kultury w Dęblinie zapraszają do wzięcia udziału w IX Dęblińskim Dniu Wróbla, który odbędzie się w Dęblinie w dniach 21-22.03.2018 r. W ramach tej imprezy w środę 21.03.2018 r. odbędzie się XXI Złaz „Topienie Marzanny” z zakończeniem w Miejskim Domu Kultury o godz. 16.00 oraz w czwartek o godz. 17.30 autorskie spotkanie poetyckie z Izabelą Zubko w MDK.Nadmieniamy, że jak co roku impreza ta jest organizowana w naszym mieście z okazji ŚWIATOWEGO DNIA WRÓBLA, PIERWSZEGO DNIA WIOSNY I ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI.Szczegółowe informacje podane są w załączonych regulaminach.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej ekologiczno-literackiej imprezie.

 

Z turystycznym pozdrowieniem

PREZES ODDZIAŁU DĘBLIŃSKIEGO PTT

2018-IX-ŚWIĘTO-WRÓBLA

 PTT-2018-XXI-Z-TM

KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA-TUR-I-KRAJOZN

TARGI PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I EKOLOGICZNYCH REGIONALIA

TARGI PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I EKOLOGICZNYCH

REGIONALIA

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuje, iż w terminie 13-15 kwietnia 2018 r. organizuje wyjazd na   7. Targi Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych REGIONALIA do Centrum Targowo-Kongresowego przy ulicy Marsa 56c w Warszawie.  Udział w targach jest okazją do promocji regionu, usług, przedsiębiorczości  a także do nawiązania kontaktów.

Dlatego zapraszamy producentów, dystrybutorów wyrobów z ekologicznych upraw, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, osoby świadczące usługi turystyczne, twórców rękodzieła ludowego do promocji swojej firmy, regionu poprzez udział w targach.

Bliższe informacje można uzyskać osobiście w Biurze LGD w Rykach przy  ul. Żytniej 8 lub telefonicznie 81 865 20 95.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 14 marca 2018 r.

Zaproszenie na Posiedzenie Rady w dniu 15.03.2018 r.

Członkowie Rady Stowarzyszenia

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Na podstawie §16, §17  Regulaminu Rady Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia. W celu oceny złożonych wniosków w ramach naboru, który odbył się w dniach od 22.01.2018 r. do 16.02. 2018 r. dla działań: 3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne, 3.2. Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne

 

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 15.03.2018 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 22.01.2018 r. – 16.01.2018 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne
 • 2 Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne
 1. Ocena wniosków.
 2. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 3. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 4. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 5. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej należy składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną)

w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

u. Żytnia 8, 08-500 Ryki

Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy biura

tj.  od godz. 8:00 do godz. 16:00

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 24
W sumie: 102210