ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie – spotkanie z zakresu tworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 7 września 2021 r. o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach.  Spotkanie poprowadzi pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Pan Karol Kłopot specjalista z zakresu tworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych.  Celem spotkania będzie identyfikacja problemów związanych z racjonalną gospodarką wodą na terenie naszego powiatu, przygotowanie listy zadań inwestycyjnych, które poprawią bilans wodny a także informacja na temat wszystkich potencjalnych źródeł finansowania, które pomogą w realizacji zidentyfikowanych w trakcie spotkania  inwestycji.

Gospodarowanie wodami w związku ze zmianami  klimatycznymi jest niezwykle ważnym zadaniem, bezpośrednio wpływającym  na ilość i jakość wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  Susza i brak wody  w dobie zachodzących zmian klimatycznych pokazuje jak ważne i konieczne jest kompleksowe i zrównoważone gospodarowanie wodami. Wieloletnie zaniedbania w zakresie  gospodarowania wodą, melioracji czy retencji w kraju są bardzo duże.  W zależności od naszych działań w gospodarowaniu wodą będzie zależała jakość życia dzisiejszego i przyszłych pokoleń zamieszkujących polską wieś. Problemy te wymusiły zmiany w zakresie finansowania działań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na produkcję rolną, która decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym kraju.

Spotkanie z pewnością przybliży problematykę związaną  z stworzeniem odpowiednich warunków i pola do współpracy pomiędzy podmiotami, które mają wpływ na gospodarkę wodną.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zgłoszenie swojej obecności w terminie do dnia 2 września 2021 r. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod nr tel. 81 865 20 95.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Starej Dąbi

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 20 sierpnia 2021 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady  

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01331-6935-UM0312630/20 zawartej w dniu 09.09.2020 r. na realizację operacji „Wzrost konkurencyjności świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń” w zakresie zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej.
 7. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 8. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Zaproszenie na WZC w dniu 20 września 2021 roku

Członkowie Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

/wszyscy/

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia  20.09.2021 r. o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, II termin godzina 15.45 . Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej  www.lokalnagrupadzialania.pl

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
  Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego przez Zarząd LGD.
 5. Przedstawienie sprawozdania w sprawie poziomu realizacji wskaźników określonych w LSR.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie Uchwał:
  1. Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2020 r.
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
  3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Bilansu oraz zysków i strat za rok rozrachunkowy 2020 r.
  4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2020 r.
  5. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 10. Wybór Prezesa Zarządu:
  Powołanie Komisji Skrutacyjnej
  • Przeprowadzenie tajnego głosowania
  • Podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Zarządu.
 11. Wybór Członków Zarządu:
  Powołanie Komisji Skrutacyjnej
  • Przeprowadzenie tajnego głosowania
  • Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu
 12. Wybór Członków Rady Stowarzyszenia:
  Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • Przeprowadzenie tajnego głosowania
  • Podjęcie uchwały o wyborze Rady
 13. Wybór Komisji Rewizyjnej.
  Powołanie Komisji Skrutacyjnej
  • Przeprowadzenie tajnego głosowania
  • Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej
 14. Sprawy różne i dyskusja.
 15. Zamknięcie zebrania.

 

Z poważaniem:

Anna Wąsowska 

Prezes Zarządu

Wizyta studyjna na terenie Słowenii

Wizyta studyjna na terenie Słowenii –

przyjmujemy zgłoszenia!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ogłasza nabór kandydatów na wizytę studyjną do regionu Bela Krajina (Słowenia) w terminie od 22 sierpnia do   28 sierpnia 2021.

Wizyta studyjna odbędzie się u Partnera zagranicznego projektu współpracy, tj. LAS Dolenjska in Bela Krajina ( region Bela Krajina/Słowenia), której celem jest poznanie dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych oraz podniesienie motywacji uczestników wyjazdu studyjnego do działań związanych  z produkcją, sprzedażą i promocją lokalnych produktów na terenie LGD.

 W ramach wizyty przewidziano zwiedzanie obiektów oraz spotkania z osobami zajmującymi się produkcją i sprzedażą produktów lokalnych na terenie Słowenii.

Więcej informacji o programie wyjazdu studyjnego i zasadach uczestnictwa w pełnym ogłoszeniu o naborze kandydatów oraz karcie zgłoszeniowej poniżej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 sierpnia 2021 r. Zapraszamy!

 

Informacja

Informujemy, iż w dniu 16 lipca 2021 roku Biuro LGD czynne do godz. 15:00.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 45
W sumie: 291640