ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: wrzesień 2021

XXI Dzień Papieski

XXI Dzień Papieski

Tegoroczny XXI Dzień Papieski obchodzony jest pod hasłem: „Nie lękajcie się”.

W celu uczczenia pamięci Wielkiego Polaka Jana Pawła II, który wpisał się w kształtowanie najnowszych dziejów Polski i Europy  organizowany jest  Konkurs Plastyczny i Konkurs Literacki poświęcony Św. Janowi Pawłowi II, którego postać jest symbolem Niepodległości. W Konkursach mogą wziąć osoby zamieszkałe na ternie powiatu ryckiego. Serdecznie  zapraszamy do udziału w projekcie.

Organizatorami Powiatowych Konkursów są:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
 • Powiat Rycki
 • Parafia Św. Zbawiciela w Rykach
 • Parafia św. Marcina Bpa w Stężycy
 • Gmina Ułęż
 • Gmina Nowodwór
 • Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach
 • Miejski Dom Kultury w Dęblinie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy

Informacje można uzyskać pod Nr tel. 81 8652095.

Regulamin i karta zgłoszenia konkursu plastycznego

Regulamin i karta zgłoszenia konkursu literackiego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2021/LokMar na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „ Budowa 7 drewnianych altan z wyposażeniem i posadzką z kostki brukowej wraz z obrzeżami”.

Dożynki wojewódzkie w Lubyczy Królewskiej

Dożynki wojewódzkie w Lubyczy Królewskiej

Dożynki wojewódzkie, które odbyły się 12 września 2021 r. w Lubyczy Królewskiej były okazją do zaprezentowania dorobku kultury Lubelszczyzny i twórczości ludowej. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Św. dziękczynną w intencji rolników. Nieodłącznym elementem imprezy był konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, który jest symbolem zakończenia żniw i ciężkiej pracy rolnika. W konkursie wieńców dożynkowych z terenu powiatu ryckiego zostało nagrodzonych 7 wieńców:

III miejsce – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gęsia Wólka

Wyróżnienia: KGW Stara Dąbia, KGW Moszczanka, KGW Rososz, KGW Kłoczew, KGW Nowe Zadybie, Stowarzyszenie Kobiet „Wola Zadybska +”

Wydarzenie o zasięgu wojewódzkim było okazją do zaprezentowania przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oferty turystycznej naszego powiatu. Piękno naszego regionu i różnorodność oferty turystycznej pokazane zostało w postaci publikacji oraz potraw regionalnych przygotowanych przez KGW Stara Dąbia.

Powiat Rycki reprezentowany był przez przedstawicieli delegacji wieńcowych, Starostę Powiatu Ryckiego Pana Dariusza Szczygielskiego, Wicestarostę Monikę Kośmińską.

Serdeczne podziękowania za możliwość zaprezentowania naszego LGD na stoisku zorganizowanym przez Powiat Rycki.

 

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Wizyta studyjna

Wizyta studyjna

Jednym z elementów projektu współpracy pn. „Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” była organizacja wizyty studyjnej do regionu Bela Krajina (Słowenia). Partnerem zagranicznym projektu była  LAS Dolenjska in Bela Krajina. Partnerami krajowymi projektu współpracy są: LGD „Jagiellońska Przystań”, LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem”.

Celem wyjazdu studyjnego było poznanie dobrych praktyk  w zakresie dystrybucji, promocji i produkcji produktów lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem roli współpracy w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności. Uczestnicy wyjazdu mogli zobaczyć gospodarstwa o różnym profilu działalności, które  zajmują się produkcją produktu lokalnego i jego sprzedaż bezpośrednią.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

Materiały na WZC w dniu 20 września 2021 r.

 

„Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” o akronimie „LokMar”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w partnerstwie z lokalnymi grupami działania:

– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz

– Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”,

realizuje projekt współpracy pod nazwą „Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” o akronimie „LokMar”. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020.

Celami projektu współpracy są:

– Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby i produkty poprzez opracowanie i wdrożenie mechanizmu certyfikacji produktów lokalnych i promocję marki lokalnej na obszarze LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,

– Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy Partnerami w procesie promocji i rozwoju produktów lokalnych poprzez organizację wizyt studyjnych,

– Stworzenie bazy informacji na temat produktów lokalnych na terenie partnerstwa poprzez wydanie katalogu, folderu, ulotki, stworzenie serwisu internetowego,

– Zakup infrastruktury służącej do prowadzenia szkoleń, prezentacji i promocji produktów lokalnych na terenie LGD „Jagiellońska Przystań”,

– Budowa 7 altan wraz z infrastrukturą towarzyszącą służących ekspozycji sprzedaży i promocji produktów lokalnych z terenu LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”,

– Utworzenie jednej wioski tematycznej na terenie LGD „Jagiellońska Przystań”.

 

Projekt współpracy skierowany jest do następujących grup:

– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

– osoby powyżej 50 roku życia,

– przedsiębiorcy,

– turyści,

– osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy,

– osoby młode – w wieku od 18 do ukończenia 25 lat,

– kobiety,

– młodzież,

– organizacje pozarządowe,

– rolnicy.

 

W ramach projektu współpracy realizowane są następujące zadania:

 1. Wizyta studyjna na terenie LGD Dolensjska in Bela Kraina – przeprowadzona w okresie 22 – 28 sierpień 2021
 2. Przygotowanie dokumentacji i budowa altan na terenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” – umowa na budowę 7 drewnianych altan zawarta 10 sierpnia 2021 roku, przewidziany termin wykonania umowy – 31 listopad 2021 r.

 

Rozliczenie projektu przewidziane jest w grudniu 2021 roku.

Lokalne Partnerstwa Wodne

Lokalne Partnerstwa Wodne

Spotkanie w sprawie tworzenia lokalnych partnerstw wodnych odbyło się w dniu 7 września 2021 r. z inicjatywy   LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.  Celem spotkania była identyfikacja problemów związanych z racjonalną gospodarką wodą na terenie naszego powiatu, przygotowanie listy zadań inwestycyjnych, które poprawią bilans wodny a także informacja na temat wszystkich potencjalnych źródeł finansowania, które pomogą w realizacji zidentyfikowanych w trakcie spotkania  inwestycji.

Gospodarowanie wodami w związku ze zmianami  klimatycznymi jest niezwykle ważnym zadaniem, bezpośrednio wpływającym  na ilość i jakość wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  Susza i brak wody  w dobie zachodzących zmian klimatycznych pokazuje jak ważne i konieczne jest kompleksowe i zrównoważone gospodarowanie wodami. Wieloletnie zaniedbania w zakresie  gospodarowania wodą, melioracji czy retencji w kraju są bardzo duże.  W zależności od naszych działań w gospodarowaniu wodą będzie zależała jakość życia dzisiejszego i przyszłych pokoleń zamieszkujących polską wieś. Problemy te wymusiły zmiany w zakresie finansowania działań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na produkcję rolną, która decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym kraju.

 

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

Dożynki w Gminie Nowodwór oraz Jubileusz 100-Lecia OSP Trzcianki

Dożynki w Gminie Nowodwór oraz Jubileusz 100-Lecia OSP Trzcianki

 

Dzień 12 września br. był uroczystym dniem dla mieszkańców miejscowości Trzcianki. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej ze Trzcianek obchodzili Jubileusz 100-lecia działalności. Mieszkańcy tej miejscowości byli jednocześnie Gospodarzem dożynek w gminie Nowodwór.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków oraz rolników, którą celebrował i homilię wygłosił ks. Wiesław Nestoruk – Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Żabiance. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Rykach.  Mszę Świętą poprzedził przemarsz jednostek z powiatu ryckiego z pocztami sztandarowymi na plac OSP, gdzie odbywały się główne uroczystości. Otwarcia obchodów 100-Lecia OSP oraz dożynek gminnych dokonał Gospodarz Gminy Pan Ryszard Piotrowski – Wójt Gminy Nowodwór oraz Prezes OSP Trzcianki druh Adam Kulik. Po czym uroczyście nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu państwowego.  Podczas uroczystej Mszy Św. ksiądz Proboszcz poświęcił przyniesione wieńce i płody rolne przez rolników gminy Nowodwór.

Następnie na strażaków ochotników posypał się grad odznaczeń. Najwyższym odznaczeniem tego dnia było wręczenie Złotego Znaku Związku dla jednostki OSP Trzcianki. Również zostali uhonorowani wieloletni ochotnicy za swoją działalność.  Do strażaków przemówili zaproszeni goście, składając najserdeczniejsze życzenia oraz gratulacje z okazji 100-lecia nieprzerwanej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciankach. Gratulacje oraz podziękowania za trud pracy złożył Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach Pan Piotr Łysoń. Po zakończonej uroczystości jubileuszowej swoje święto obchodzili rolnicy.

Dożynki będące świętem rolników, to czas w którym rolnicy składają podziękowanie za plony, ale również czas, w którym rolnicy odbierają podziękowania za trud ich pracy, od wszystkich, którzy korzystają z efektów ich pracy.

Następnym ważnym elementem uroczystości był konkurs wieńców dożynkowych. Oprócz tradycyjnych zbóż, owoców, kwiatów, wieńce zawierały elementy nawiązujące do wiary katolickiej. Konkurs jest  stałym elementem zwyczajów nawiązujących do kultury ludowej. To również świadectwo naszego dziedzictwa kulturowego, naszej tożsamości narodowej. Jest okazją do przekazywania wartości i dziedzictwa młodemu pokoleniu.

Uroczystość ta była również okazją do zaprezentowania działalności oraz przedstawienia oferty turystycznej Ziemi Ryckiej, przygotowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”,

Dożynki to również czas radości i zabawy, i tę miłą atmosferę podtrzymał zespół Pośpiechy.

Anna Wąsowska

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 189
W sumie: 297941