ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: Wrzesień 2020

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 13 listopada 2020 r.

Członkowie Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

/wszyscy/

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia  13.11.2020 r. o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, II termin godzina 15.45 . Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej  www.lokalnagrupadzialania.pl

 

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie merytoryczne (rzeczowe) z działalności Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” od 27.07.2020 r. do 13.11.2020 r.
6. Przedstawienie propozycji zmian LSR po przeprowadzonych konsultacjach społecznych i podjęcie Uchwały.
7. Wybór Prezesa Zarządu:
• Powołanie Komisji Skrutacyjnej
• Przeprowadzenie tajnego głosowania
• Podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Zarządu.
8. Wybór Członków Zarządu:
• Powołanie Komisji Skrutacyjnej
• Przeprowadzenie tajnego głosowania
• Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu
9. Wybór Członków Rady Stowarzyszenia:
• Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
• Przeprowadzenie tajnego głosowania
• Podjęcie uchwały o wyborze Rady
10. Wybór Komisji Rewizyjnej.
• Powołanie Komisji Skrutacyjnej
• Przeprowadzenie tajnego głosowania
• Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej
11. Sprawy różne i dyskusja.
12. Zamknięcie zebrania.

Z poważaniem:

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Promocja walorów przyrodniczych i turystycznych obszaru objętego LSR

Obszar objęty LSR a więc obszar całego powiatu ryckiego może poszczycić się niezwykłymi walorami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi.  Jest to obszar typowo rolniczy, bogaty w czyste środowisko, posiadający duże zasoby zbiorników wodnych. O wyjątkowości przyrodniczej obszaru świadczy fakt, że Dolina rzeki Wieprz i rzeki Wisła objęte są ochroną przyrodniczą programu NATURA 2000. Atuty te sprzyjają rozwojowi turystyki.  Odpowiednia promocja obszaru sprzyja rozwojowi turystyki.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zrealizowała projekt grantowy pt. „Promocja walorów przyrodniczych i turystycznych obszaru objętego LSR”, który wpisuje się  w Przedsięwzięcie 4.3 Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru LSR.   Wartość projektu wyniosła 79 789,00 zł.  Środki te zostały przekazane Grantobiorcom z budżetu Lokalnej Grupy Działania  w postaci zaliczki stanowiącej 80% wartości projektu. Pozostałe środki  wypłacone zostały po rozliczeniu projektu na rachunki bankowe.

W ramach projektu wydanych zostało 8 publikacji w formie elektronicznej i drukowanej promujących kulturę, historię i przyrodę.

W wersji drukowanej wydane zostały publikacje:

 1. folder turystyczny „Ostatnia szarża 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego”
 2. Album pt. „Skarby Ziemi Stężyckiej”
 3. publikacja pt. „Piękna kraina – Gmina Ułęż”
 4. publikacja pt. „Informator turystyczny Ryk i okolic”
 5. folder informacyjny Miasta Dęblin z mapą regionu.

Publikacje w wersji elektronicznej ukazują historię września 1939 r. i walk w obronie Ojczyzny a także kulturę i przyrodę:

 1. publikacja multimedialna składająca się z 2-óch płyt: film na płycie DVD-video z utworami patriotycznymi i ludowymi oraz płyta CD-R z utworami śpiewanymi przez zespół „Kłoczewiacy” oraz
 2. film dokumentalny pt. „Ostatnia szarża 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego”
 3. publikacja multimedialna pt. „Moja Mała Ojczyzna” składa się z płyty DVD oraz folderu w formie mini książeczki. Na płycie znajdują się nagrania teledysków zespołu ludowego „Kawęczyn”. Płyta nosi tytuł „Rok obrzędowy na wsi”.

Zaproszenie na Posiedzenie Rady w dniu 1.10.2020 r.

Zaproszenie na Posiedzenie Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 1.10.2020 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie wniosku   o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01311-6935-UM0312645/20 zawartej w dniu 27 lipca 2020 r. na realizację operacji pt. „Modernizacja świetlico-strażnicy w Woli Zadybskiej” w zakresie terminu realizacji operacji.
 7. Rozpatrzenie wniosku   o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01304-6935-UM0312646/20 zawartej w dniu 8 lipca 2020 r. na realizację operacji pt. „Modernizacja świetlicy w Przykwie” w zakresie terminu realizacji operacji.
 8. Rozpatrzenie wniosku   o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01310-6935-UM0312130/19 zawartej w dniu 15 lipca 2020 r. na realizację operacji pt. „Modernizacja świetlico-strażnicy w Kłoczewie” w zakresie terminu realizacji operacji.
 1. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 1. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 16.09.2020 r.

Uchwałą Nr 9/2020 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 14 września 2020 r. przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

W terminie od dnia 16 września 2020 r. do dnia 25 września 2020 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski zawierające propozycje planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 25 września 2020 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com.

Zmiany w szczególności dotyczą zwiększenia limitu środków przeznaczonych na realizację projektów współpracy z 5% do 10% wysokości środków określonych w umowie ramowej.

 

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia LGD prosi o zgłaszanie propozycji zmian LSR.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 10
W sumie: 275758