ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: Grudzień 2018

Spotkanie z delegatami Lubelskiej Izby Rolniczej z powiatu ryckiego

W dniu 17 grudnia 2018 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbyło się posiedzenie delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej z powiatu ryckiego. Jednym z punktów posiedzenia było przedstawienie informacji dotyczących działań wpierających rozwój obszarów wiejskich przez LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. Przedstawiona została informacja  dotycząca zrealizowanych projektów w okresie programowania PROW 2007-2013 oraz z zakresu bieżącego wdrażania LSR w okresie programowania PROW 2014-2020.

W okresie realizacji IV osi Priorytetowej LEADER Lokalna Grupa Działania pozyskała środki finansowe w wysokości  ponad 5,3 mln złotych. Środki te zostały wykorzystane na rozwój działalności gospodarczej, rozwój infrastruktury społecznej ,kulturalnej, sportowej, aktywizację społeczności lokalnej, kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych, wyposażenie świetlic, zakup strojów ludowych.

Zrealizowanych zostało 86 Małych Projektów na kwotę 1.648.166,00 zł. , 11 projektów na kwotę 2.440.959,00 z zakresu Odnowy i rozwoju wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 3 projekty na kwotę 817.271,00 zł. 5 projektów z zakresu Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej na kwotę 466.050,00 zł.  Ponadto zrealizowanych zostało szereg projektów aktywizujących społeczność lokalną. Jednym ze sztandarowych projektów zrealizowanych przez LGD, wpływających na rozwój obszaru wiejskiego jest utworzenie szlaku kajakowego rzeką Wieprz.

W obecnym okresie programowania PROW 2014-2020, LGD pozyskała środki finansowe w wysokości ponad 8 mln zł.

Kwota w wysokości 3.200.000,00 została przeznaczona na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia. Kwota w wysokości 2.970.000,00 zł została przeznaczona na rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i wypoczynkowej.

Dzięki tym środkom  za pośrednictwem LGD, Wnioskodawcy zrealizowali wiele swoich pomysłów mających na  celu  poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i wyrównania  poziomu dostępu do dóbr kultury, rozwoju gospodarczego i społecznego.

Celem działalności lokalnej grupy działania jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez udzielanie pomocy finansowej m.in. na rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i wypoczynkowej.

                                                                                               Anna Wąsowska

                                                                                                 Prezes

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 27.12.2018 r.

 

 

 

Sz. P.

                        Członkowie Rady

 

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 27.12.2018 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta Karolina Sych o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00717-6935-UM0311555/18 zawartej w dniu 28 sierpnia 2018 r. na realizację operacji pt. „Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z otworzeniem warsztatu samochodowego” w zakresie terminu realizacji operacji.
  1. Dyskusja, wnioski i zapytania.
  2. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

24 grudnia 2018 r. biuro Stowarzyszenia LGD będzie nieczynne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

informuje, że w dniu 24 grudnia 2018 r.

 biuro Stowarzyszenia LGD będzie nieczynne.

Dzień 24.12.2018 r. będzie odpracowany w dniu 29.12.2018 r. (sobota)

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Data zamieszczenia ogłoszenia: 7.12.2018 r.

Uchwałą Nr 21/2018 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 7 listopada 2018 r. przystąpiono do aktualizacji Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Podręcznika kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

W terminie 2 tygodni od daty podania do publicznej wiadomości licząc od dnia 7 grudnia 2018 r. do dnia 21 grudnia 2018 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 21 grudnia 2018 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com

 

.

 

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na „Utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Dęblin i Bobrowniki” została wybrana oferta złożona przez:

Usługi Roman Szafranek, ul. Przemysłowa 27, 08-500 Ryki

Oferta spełnia kryteria. Oferent zaproponował najniższą cenę w kwocie 40 000,00 zł.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 24
W sumie: 225371