ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Następne dodatkowe pieniądze na rozwój powiatu ryckiego pozyskane przez LGD

Print Friendly, PDF & Email

Następne dodatkowe pieniądze na rozwój powiatu ryckiego

pozyskane przez LGD

 

Następne dodatkowe pieniądze w kwocie 472000 Euro popłynęły dla naszej Lokalnej Grupy Działania z przeznaczeniem na rozwój powiatu ryckiego. Z dodatkowych środków skorzystają osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie powiatu ryckiego, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej.  W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych na działania związane z utworzeniem nowego podmiotu gospodarczego przeznaczono kwotę 165200,00 euro, co stanowi kwotę ponad 700 tys. zł. Natomiast na rozwój świetlic wiejskich i miejsc rekreacji przeznaczona została kwota ponad 1,4 mln zł. Środki finansowe pochodzą z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie finansowe dla jednego Beneficjenta na działania związane z podjęciem działalności gospodarczej stanowi kwotę 100.000 zł. W ramach dodatkowo pozyskanych środków finansowych powstanie 7 nowych firm na terenie powiatu ryckiego.

Należy podkreślić, iż pierwotny budżet na działania  w zakresie wsparcia finansowego podmiotów z obszaru powiatu ryckiego stanowił kwotę 1.550.000,00 Euro. W wyniku prawidłowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, nasza LGD otrzymała już po raz trzeci dodatkowe środki finansowe. Dzięki czemu budżet LGD wzrósł ponad 50%.

Zakończenie projektu „POZNAJ ZIEMIĘ RYCKĄ”

Print Friendly, PDF & Email

Zakończenie projektu „POZNAJ ZIEMIĘ RYCKĄ”

W październiku br. zakończył się projekt pn. : „POZNAJ ZIEMIĘ RYCKĄ” – Kształtowanie postaw proekologicznych w powiecie ryckim”, dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W ramach zadania odbyły się konkursy plastyczny i fotograficzny dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu ryckiego. Projekt zrealizowany został przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach w partnerstwie z Powiatem Ryckim.

Konkursy skierowane były do uczniów ze szkół oraz instytucji kultury z terenu gmin: Ryki, Dęblin, Stężyca, Kłoczew, Nowodwór i Ułęż. Konkursy zostały przeprowadzone w dwóch etapach: gminnym i powiatowym. Celem projektu było m.in. zdobywanie i pogłębianie wiedzy przyrodniczej, historycznej i kulturowej dotyczącej walorów przyrodniczych powiatu ryckiego, pogłębienie wiedzy o regionie i kształtowanie tożsamości regionalnej, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zdobywanie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody i dziedzictwa kulturowego, motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony najbliższego środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.

W konkursie plastycznym udział wzięło się 160 uczniów z 12 placówek oświatowych:

– w I kategorii – I-II klasa szkoły podstawowej – 81 osób

– w II kategorii – III-IV klasa szkoły podstawowej – 79 osób.

Konkurs fotograficzny został skierowany do uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej i szkół średnich.

W konkursie fotograficznym udział wzięło 39 uczniów z 14 placówek oświatowych:

– w I kategorii – V – VIII klasa szkoły podstawowej – 33 osób

– w II kategorii – szkoły średnie – 6 osób.

Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić wszystkich Uczestników konkursów. Dla Zwycięzców nagrody książkowe oraz dyplomy. Dla pozostałych uczniów  podziękowania oraz drobne upominki.

Zaproszenie na Seminarium pn. „Współpraca instrumentem rozwoju przedsiębiorczości”

Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „ Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich ” realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania Zapiecek oraz Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak ”.

Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2020-2021.

Celem operacji jest rozwój współpracy oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw wspierających przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

W ramach operacji zapraszamy do udziału w seminarium w dniu 29 października 2021 pn. „Współpraca instrumentem rozwoju przedsiębiorczości” (6 godzin) w zakresie:

-Zagadnienia organizacyjno-prawne zw. z produkcją cydru i przykłady regulacji prawnych.

– Zagadnienia związane z odmianami jabłek uprawianych w Polsce i ich przydatności pod kątem wytwarzania cydru

– Zagadnienia związanie z technologią produkcji oraz marketingu cydru

– Panel sommalierski oraz prezentacja cydrów rzemieślniczych

Gwarantujemy wykładowców o umiejętnościach praktycznych posiadających rzetelną wiedzę i doświadczenie w tematyce objętej szkoleniem

Miejsce seminarium; Hotel Dwa Księżyce; Kazimierz n. Wisłą

Dla uczestników gwarantujemy materiały szkoleniowe, obiad oraz przerwę kawową

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru województwa lubelskiego, reprezentujące następujące grupy osób;

-rolników/sadowników specjalizujących się w produkcji jabłek- zajmujących się produkcją sadowniczą

-osoby/podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców -producentów cydru/jabłecznika

-przedstawicieli organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD

-przedstawicieli organizacji branżowych związanych z sadownictwem/przetwórstwem

-przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego;

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do 27 października 2021 do godz. 16.00 na adres wwilkos@interia.pl

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników operacji zostaną podane na stronie Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru www.zacydrowani.com oraz partnerów operacji.

 

 

Zaproszenie na szkolenie

Print Friendly, PDF & Email

 

                                                                                        Sz.P.

                                                                                              Członkowie Zarządu,

                                                                                              Rady, Komisji Rewizyjnej

                                                                                              Stowarzyszenia

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach realizując zapisy umowy zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się  w dniu:

19 października 2021 r. w godzinach od 15.30-20.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29.

Szkolenie adresowane jest dla kadry biorącej udział we wdrażaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022. Uczestnictwo w szkoleniu wszystkich Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników Biura jest obowiązkowe.

Tematyka szkolenia  obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Ogólne zasady przyznawania pomocy w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 2. Procedura oceny i wyboru operacji.

Po szkoleniu odbędzie się I posiedzenie Rady w nowym składzie.

Program posiedzenia:

 1. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
 2. Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01548-6935-UM0312958/21 zawartej w dniu 20.07.2021 r. na realizację operacji pn. „Modernizacja budynku przy MDK w Dęblinie w celu utworzenia Regionalnej Izby Historycznej” w zakresie zmiany terminu zakończenia operacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem LGD.

Przedłużenie terminu składania prac konkursowych! – „POZNAJ ZIEMIĘ RYCKĄ” – Kształtowanie postaw proekologicznych w powiecie ryckim

Print Friendly, PDF & Email

Przedłużenie terminu składania prac konkursowych!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  informuje o wydłużeniu terminu przyjmowania prac do konkursu fotograficznego oraz konkursu plastycznego  realizowanych w partnerstwie z Powiatem Ryckim w ramach projektu  pt. „Poznaj Ziemię Rycką” – Kształtowanie postaw proekologicznych w powiecie ryckim współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

nabór prac potrwa do 15 października 2021 r.

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

Karta Zgłoszenia Konkurs Plastyczny

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Karta Zgłoszenia Konkurs Fotograficzny

XXI Dzień Papieski

Print Friendly, PDF & Email

XXI Dzień Papieski

Tegoroczny XXI Dzień Papieski obchodzony jest pod hasłem: „Nie lękajcie się”.

W celu uczczenia pamięci Wielkiego Polaka Jana Pawła II, który wpisał się w kształtowanie najnowszych dziejów Polski i Europy  organizowany jest  Konkurs Plastyczny i Konkurs Literacki poświęcony Św. Janowi Pawłowi II, którego postać jest symbolem Niepodległości. W Konkursach mogą wziąć osoby zamieszkałe na ternie powiatu ryckiego. Serdecznie  zapraszamy do udziału w projekcie.

Organizatorami Powiatowych Konkursów są:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
 • Powiat Rycki
 • Parafia Św. Zbawiciela w Rykach
 • Parafia św. Marcina Bpa w Stężycy
 • Gmina Ułęż
 • Gmina Nowodwór
 • Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach
 • Miejski Dom Kultury w Dęblinie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy

Informacje można uzyskać pod Nr tel. 81 8652095.

Regulamin i karta zgłoszenia konkursu plastycznego

Regulamin i karta zgłoszenia konkursu literackiego

 

Dożynki wojewódzkie w Lubyczy Królewskiej

Print Friendly, PDF & Email

Dożynki wojewódzkie w Lubyczy Królewskiej

Dożynki wojewódzkie, które odbyły się 12 września 2021 r. w Lubyczy Królewskiej były okazją do zaprezentowania dorobku kultury Lubelszczyzny i twórczości ludowej. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Św. dziękczynną w intencji rolników. Nieodłącznym elementem imprezy był konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, który jest symbolem zakończenia żniw i ciężkiej pracy rolnika. W konkursie wieńców dożynkowych z terenu powiatu ryckiego zostało nagrodzonych 7 wieńców:

III miejsce – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gęsia Wólka

Wyróżnienia: KGW Stara Dąbia, KGW Moszczanka, KGW Rososz, KGW Kłoczew, KGW Nowe Zadybie, Stowarzyszenie Kobiet „Wola Zadybska +”

Wydarzenie o zasięgu wojewódzkim było okazją do zaprezentowania przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oferty turystycznej naszego powiatu. Piękno naszego regionu i różnorodność oferty turystycznej pokazane zostało w postaci publikacji oraz potraw regionalnych przygotowanych przez KGW Stara Dąbia.

Powiat Rycki reprezentowany był przez przedstawicieli delegacji wieńcowych, Starostę Powiatu Ryckiego Pana Dariusza Szczygielskiego, Wicestarostę Monikę Kośmińską.

Serdeczne podziękowania za możliwość zaprezentowania naszego LGD na stoisku zorganizowanym przez Powiat Rycki.

 

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Materiały na WZC w dniu 20 września 2021 r.

Print Friendly, PDF & Email

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 3
W sumie: 304224