ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie mieszkańców do konsultacji społecznych

Zaproszenie mieszkańców do konsultacji społecznych

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: miejsko-wiejskiej Ryki, miejskiej Dęblin, wiejskich Stężyca, Kłoczew, Ułęż i Nowodwór.

Informujemy, że proponowane zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, stanowiącą załącznik nr 1 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Proponowane powyżej zmiany są efektem braku zainteresowania realizacją zadań w ramach projektu grantowego. Ogłaszane trzykrotnie nabory wniosków nie realizowały projektów granowych określonych LSR.

Ponadto LSR będzie aktualizowana pod kątem wprowadzenia do LSR wskaźników obowiązkowych wprowadzonych Wytyczną Nr 5 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Wniosek o aktualizację LSR może złożyć każdy mieszkaniec obszaru objętego LSR, członkowie Stowarzyszenia lub jego Organów.

Każdy wniosek wymaga pisemnego uzasadnienia i składany jest do Biura LGD na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Stowarzyszenia.

W Biurze LGD  działa  Punkt Konsultacyjny, gdzie każdy mieszkaniec może korzystać z konsultacji indywidualnych i gdzie prowadzone będą wywiady pogłębione.

Aktualizacja LSR wymaga podjęcia uchwały przez WZC.

 

Uwagi i sugestie do aktualizowanej LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres poczty elektronicznej: lgdryki@gmail.com w terminie 2 tygodni, od daty zamieszczenia na stronie internetowej.

 

Załącznik: Formularz zgłoszenia aktualizacji LSR

Informacja- formularz do złożenia protestu

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR.

Protest przysługuje wnioskodawcy, którego operacja:

 1. uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR albo
 2. nie uzyskała minimalnej liczby punktów albo
 3.  nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji

Protest od decyzji Rady

Informacja o Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 9.04.2018 r.

Protokół Rady. 9.04.2018

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych  z LSR i PROW na lata 2014-2020 w ramach naboru 6/2018/R w zakresie Przedsięwzięcia 1.1. Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu

Lista operacji zgodnych z LSR w zakresie Przedsięwzięcia 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania dla Przedsięwzięcia 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu

Lista operacji wybranych do finansowania w zakresie Przedsięwzięcia 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z LSR i PROW na lata 2014-2020 w ramach naboru 7/2018/P w zakresie Przedsięwzięcia 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma

Lista operacji zgodnych z LSR w zakresie Przedsięwzięcia 1.2  Założona i zarejestrowana nowa firma

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania  dla Przedsięwzięcia 1.2. Założona i zarejestrowana nowa firma

Lista operacji wybranych  do finansowania w  zakresie Przedsięwzięcia 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych z LSR i PROW 2014-2020 w ramach naboru 10/2018/G w zakresie Przedsięwzięcia 4.3Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru

Lista operacji zgodnych z LSR w zakresie Przedsięwzięcia 4.3 Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania dla Przedsięwzięcia 4.3 Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru

Lista operacji wybranych do finansowania w zakresie Przedsięwzięcia 4.3 Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru

Podpisana umowa na remont Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie

     W dniu 10 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego  została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Burmistrz Miasta Dęblin o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

         Środki finansowe na realizację projektu pn. „Remont budynku Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie”,  pozyskane zostały z budżetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.  W ramach oddolnej  inicjatywy LEADER miasto Dęblin po raz pierwszy miało możliwość pozyskania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W roku 2015 Samorządowcy Dęblińscy podjęli Uchwałę o przystąpieniu jako Partner Naszego Stowarzyszenia.

              Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w Biurze Stowarzyszenia w dniu 20.03.2017 r.  w ramach ogłoszonego naboru wniosków Nr 1/19.2/1/2017.

Wybrane przez LGD wnioski do finansowania

W dniu 23 marca br. Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ocenili  i wybrali do finansowania wnioski złożone o wsparcie projektów związanych z budową, modernizacją  niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej.  Nabór wniosków przeprowadzony został w okresie od dnia 22 stycznia 2018 r. do dnia 16 lutego 2018 r.  W ramach przeprowadzonego naboru wniosków wybrano 6 projektów na łączną kwotę 1.061.226 zł. Wybrane do wsparcia projekty dotyczą budowy ścieżek rowerowych w mieście Ryki, budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej ukierunkowanej na rozwój turystyki a także modernizacja i budowa świetlic wiejskich.

Informacja o Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 23 marca 2018 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady 09.04.2018 r.

Ryki, dn. 29.03.2018 r.

 

 

 

 Sz. P.

                                   Członkowie Rady LGD

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w dniu 28 marca 2018 r. posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków nie odbyło się ze względu na brak quorum.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 09.04.2018 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 12.02.2018 r. – 02.03.2018 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu
 • 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma
 1. Ocena wniosków.
 2. Omówienie i weryfikacja  wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 15.02.2018 r. – 02.03.2018 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 4.3 Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru
 1. Ocena wniosków.
 2. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 3. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 4. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 5. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Informacja

W dniu 30 marca 2018 r. biuro

Lokalnej Grupy Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

będzie czynne do godziny 11:30

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 81
W sumie: 102267