ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Szkolenie terenowych przewodników turystycznych na powiat rycki

W minioną sobotę 3.08.2019 r. odbyło się kolejne szkolenie praktyczne dla terenowych przewodników turystycznych w powiecie ryckim. Uczestnicy szkolenia poznawali walory historyczne, przyrodnicze i kulturowe powiatu ryckiego, godne zwiedzenia i zaprezentowania turystom odwiedzającym obszar objęty LSR.  O atrakcyjności historycznej obszaru opowiadała nam Pani Anna Witek – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ryk.

Godnym zwiedzenia jest pomnik urodzonego w Zalesiu  Mariana Bernaciaka ps „ORLIK” w Zalesiu, który poświęcił życie w walce o Niepodległość naszej Ojczyzny. W miejscowości Leopoldów godnym zwiedzenia jest Izba Pamięci Kolejnictwa. Eksponaty są własnością prywatną.  Uczestnicy szkolenia udali się na wizytę do miejscowości i gminy Nowodwór, gdzie urodził się Wacław Nałkowski – polski geograf, pedagog, publicysta i działacz społeczny. Ojciec Zofii Nałkowskiej –  polskiej  pisarki, publicystki i dramatopisarki. Nowodwór byMało kto wie, że właścicielem dawnego miasteczka Nowodwór był Ks. Wojciech Męciński – jezuicki męczennik. Ojciec Wojciech Męciński zmarł po 7 dniach męki 23 III 1643. Ciało spalono, a popiół wrzucono do morza.

                                                        Anna Wąsowska

Szkolenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” prowadzi szkolenie skierowane jest dla przedsiębiorców posiadających  siedzibę na obszarze objętym LSR oraz osób fizycznych zamieszkałych na obszarze jednej z gmin należących do powiatu ryckiego tj: Dęblin, Ryki, Stężyca, Kłoczew, Ułęż i Nowodwór. Projekt realizowany jest w okresie marzec – wrzesień 2019 r. Pierwsze zajęcia odbyły się w dniu 31 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach i trwać będą do września.   Szkolenie obejmuje  jest  80 godzin i odbywa się 1 raz w tygodniu średnio po 5 godzin dziennie, co daje 16 dni. W szkoleniu bierze udział 20 osób, zakwalifikowanych przez Stowarzyszenie LGD. W zasadzie wszystkie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie. Większość uczestników projektu zamieszkuje miasto i gminę Ryki.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zakres szkolenia obejmuje tematykę:

 1. Podstawowe informacje z zakresu opieki dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – 10 godzin:
 1. Higiena pracy, ochrona przed zakażeniami, dezynfekcja,;
 2. Rola i zadania opiekuna, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna;
 3. Podstawowe  pojęcia z zakresu anatomii, fizjologii, patologii i higieny;
 4. Proces starzenia się organizmu człowieka

II. Elementy psychologii w opiece osób chorych, starszych i niepełnosprawnych – 20 godzin.

 1. Odpowiednia postawa opiekuna wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby;
 2. Sposoby nawiązania właściwych relacji z podopiecznym i jego rodziną.
 3. Zmiany zachodzące w psychice osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 4. Komunikację z podopiecznymi uwzględniającą rodzaje utrudnień wynikających z problemów zdrowotnych podopiecznych
 5. Sposoby pokonywania barier komunikacyjnych w relacjach z podopiecznym: komunikacja werbalna i niewerbalna.
 6. Etyka opieki nad osobą chorą, starszą i niepełnosprawną.
 7. Asertywność w relacjach interpersonalnych z osobą chorą, starszą i niepełnosprawną.
 8. Zachowania trudne osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (agresja, autoagresja)
 9. Radzenie sobie ze stratą (śmierć, żałoba)

   III.   Pielęgnacja osób przewlekle chorych, starszych i niepełnosprawnych  – 20 godzin

 1. Pierwsza pomoc
 2. Objawy charakterystyczne dla schorzeń poszczególnych układów
 3. Higiena osobista i otoczenia.
 4. Metody i techniki wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Zapobieganie powikłaniom długotrwałego unieruchomienia osób chorych, starszych, niepełnosprawnych.
 5. Odpowiednie sposoby żywienia osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. Zasady żywienia oraz rodzaje diet.
 6. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia

IV.  Podstawy rehabilitacji i wypoczynku 15 godzin

 1. Instruktaż w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 2. Podstawowe ćwiczenia w usprawnianiu pacjenta
 3. Aktywizowanie pacjenta

V.   Podstawy terapii zajęciowej i wypoczynku  15 godzin

 1. Rodzaje terapii
 2. Organizowanie czasu wolnego pacjenta
 3. Przyuczanie do utraconych czynności dnia codziennego
 4. Pobudzanie do samodzielności życiowej

Szkolenie prowadzą psycholodzy, dyplomowane pielęgniarki, dyplomowani rehabilitanci i terapeuci. Uczestnicy szkolenia podniosą wiedzę i nabędą kompetencje do opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi i ich wypoczynkiem. Pozyskana wiedza  z pewnością usprawni ich dotychczasową pracę. Szkolenie umożliwi uczestnikom uzupełnienie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy. Zmiany demograficzne powodują wzrost zapotrzebowania na nowe specjalności/zawody w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych. Coraz bardziej rosną oczekiwania społeczności w stosunku do długości życia a jednocześnie istnieje bardzo niski współczynnik dzietności. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty o ukończonym szkoleniu.  Pozyskanie wiedzy w jaki sposób opiekować się osobami starszymi i niepełnosprawnymi z pewnością podniesie kompetencje do prowadzenia własnej firmy bądź zatrudnienie w firmie obsługującej ruch turystyczny czy usługi opiekuńcze. Uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty o odbyciu szkolenia z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Koszt szkolenia stanowi kwotę 7220,00 zł. Kwota ta została ustalona w oparciu o najniższą cenę zaproponowaną w odpowiedzi na nasze zamówienie publiczne.

Celem  operacji jest przyczynienie się do powstania nowych usług z zakresu ekonomii społecznej na obszarze powiatu ryckiego. Pozyskana wiedza i kompetencje może przyczynić się do powstania nowej usługi opiekuńczej, może  być narzędziem do aktywności społeczności lokalnej poprzez podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług opiekuńczych, turystycznych dla tej właśnie grupy . Poprzez to  szkolenie realizujemy pomysły mieszkańców powiatu ryckiego, które zbieraliśmy podczas konsultacji społecznych przy pisaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbyły się w 2015 r. Już wówczas mieszkańcy dostrzegali problem ludzi starszych i niepełnosprawnych.  Zebrane wnioski i pomysły od mieszkańców oraz różnych podmiotów są realizowane i rozłożone w czasie do 2022 roku.

Przegląd Piosenki Biesiadnej i Ludowej

Przegląd Piosenki Biesiadnej i Ludowej odbył się 28 lipca 2019 r.  na Stadionie Sportowym im. Henryka Frąckiewicza w Stężycy. Na uroczystość przybył Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek oraz Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Leszek Kowalczyk, Pan Zbigniew Chlaściak – Wójt Gminy Stężyca.

Organizatorami wydarzenia była LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” , Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy. Wszystkim zespołom biorącym udział w wydarzeniu bardzo dziękujemy i życzymy wielu sukcesów.

Swój dorobek artystyczny zaprezentowało 12 zespołów i chórów  z terenu powiatu ryckiego, puławskiego i kozienickiego. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy.  Wydarzenie było okazją do wspólnego, radosnego i rodzinnego spędzenia czasu wolnego w niedzielne popołudnie. Muzyka i śpiewanie porywały widzów do tańca. Wszystkim zespołom biorącym udział w wydarzeniu bardzo dziękujemy i życzymy wielu sukcesów.

Wizyta studyjna grupy z Mołdawi

Na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg” z/s w Janowie Lubelskiem, wzięliśmy udział w spotkaniu  zorganizowanym w związku z przyjazdem Lokalnej Grupy Działania, która przyjechała do Polski z Mołdawi. Spotkanie odbyło się w dniu 19 lipca 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury.

Podczas spotkania odbyły się warsztaty, mające na celu  określenie wspólnych celów i działań  do realizacji w przyszłości.  Goście z Mołdawi zainteresowani są wspólną realizacją projektów w zakresie wymiany turystycznej dzieci i młodzieży a także szkoleniami z zakresu rozwoju organizacji pozarządowych.

Spotkanie to było okazją do zaprezentowania działalności naszej LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oraz wpływu na rozwój gospodarczy i społeczny powiatu ryckiego.

Wsparcie w Starcie

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Lubelska Fundacja Rozwoju rozpoczęła realizację Programu, w ramach którego udzielane są preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Z pożyczek skorzystać mogą:

 • studenci ostatniego roku studiów wyższych,
 • poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • zarejestrowani bezrobotni lub
 • poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

 

Aktualna maksymalna wartość pożyczki: ponad 99.000 zł  (do 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia)

 

Oprocentowanie:

0,18% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.

– 0,44% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów.

Okres spłaty: do 7 lat. Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenia osób fizycznych.

 

W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych.  Aktualna maksymalna wartość pożyczki na utworzenie miejsca pracy: ponad 29.000 zł (do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).

 

Program „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” to:

 • Możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa – pożyczkobiorcy w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy mogą korzystać ze wsparcia realizowanego przez Pośrednika finansowego!
 • Szybkie decyzje o przyznaniu środków finansowych – 14 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku!
 • Pożyczkobiorcom, którzy rozwiną swoją firmę i skorzystają z pożyczki na utworzenie miejsca pracy– część pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej może zostać umorzona!

 

Informacje o programie: http://wsparciewstarcie.bgk.pl

Wzory dokumentów i dane kontaktowe do Lubelskiej Fundacji Rozwoju jako Pośrednika finansowego działającego na terenie województwa lubelskiego:

http://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/

 

Informacja 

Wystawa ZAGRODA 2019 – OSTRÓDA

Szanowni Państwo,

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych poleca udział w wystawie:

Impreza odbędzie się w dniach 26-27 października 2019 roku na terenie EXPO MAZURY na ul. Grunwaldzkiej 55.

Wydarzeniem towarzyszącym Targom będzie:
Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych
w tym po raz pierwszy Wystawa Zwierząt Futerkowych – lisy, norki i szynszyle

Zakres tematyczny:
Chów i hodowla zwierząt
Budynki inwentarskie i przemysłowe – budowa i wyposażenie
Weterynaria
Technika rolnicza – maszyny i urządzenia wykorzystywane w hodowli i rolnictwie
Uprawa i hodowla roślin, nasiennictwo
Urządzenia i wyposażenia gospodarstw
Ubezpieczenia i bankowość
Samochody użytkowe i osobowe
Instytucje związane z rolnictwem

W załączeniu przesyłamy dokumenty zgłoszeniowe na Targi Rolne ZAGRODA. W przypadku zainteresowania udziałem w targach prosimy o bezpośredni kontakt z firmą EXPO MAZURY S.A. – danek kontaktowe znajdują się w formularzach zgłoszeniowych.

Patroni Honorowi:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski
Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin
Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Partnerzy:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego
Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni
Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych
Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Z poważaniem
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Współorganizator

 

 

Szkolenie opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

Starzenie się naszego społeczeństwa jest jednym  z problemów współczesnego świata. Rodzi określone problemy społeczne i ekonomiczne. Wraz z wiekiem pojawiają się problemy zdrowotne. Postępujące zmiany społeczno – ekonomiczne, coraz szybszy postęp techniczno – informatyczny, wzrost stopy życiowej ludności, rozwój i osiągnięcia medycyny, przyczyniają się do wydłużenia życia ludzkiego. Konsekwencją tego jest szybszy wzrost liczby osób w podeszłym wieku, niż liczby osób nowo narodzonych.

Do najważniejszych problemów ludzi starszych można zaliczyć samotność, chorobę, inwalidztwo, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności. Wszystkie te problemy wskazują na istniejącą marginalizację osób starszych jako zbiorowości, czego przykładem może być stopniowe eliminowanie ich z aktywnego życia zawodowego i społecznego w momencie przekraczania granicy wieku emerytalnego. Dość szybko postępujący proces  wyludniania się wsi i wymusza konieczność zapewnienie opieki ludziom starszym i niepełnosprawnym. Wychodząc na przeciw tym problemom społecznym, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” realizuje operację, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mającą na celu podniesienie  kompetencji i wiedzy w zakresie opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi.  Kraje członkowskie Unii Europejskiej  od dawna  starają się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu  poprzez szereg działań inicjowanych przez rządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa prywatne. Realizacja operacji przyczynić się ma do włączenia społecznego mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zapewnienie usług opiekuńczych. Szkolenia odbywają się w każdy piątek w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach.

Anna Wąsowska

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 9.07.2019 r.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 9.07.2019 r. o godz. 08:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

 1.     Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 13.05.2019 r. – 31.05.2019 r. – 1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne
 8. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 9. Rozpatrzenie wniosku   o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00887-6935-UM0311553/18 zawartej w dniu 21 grudnia 2018 r. na realizację operacji pt. „Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Ryki poprzez utworzenie nowoczesnej firmy geodezyjnej” w zakresie terminu realizacji operacji.
 10. Rozpatrzenie wniosku   o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00705-6935-UM0311550/18 zawartej w dniu 8 sierpnia 2018 r. na realizację operacji pt. „Rozwój działalności cateringowej” w zakresie terminu realizacji operacji, zakresu rzeczowego oraz zmianę wskaźników dotyczących zatrudnienia..
 11. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

.

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 9
W sumie: 175130