ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Dożynki w Gminie Kłoczew

Rolnicy z gminy Kłoczew  obchodzili swoje święto 18 sierpnia 2019 r.  w Zadybiu Starym.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą dziękczynną w intencji rolników oraz podziękowanie Bogu za chleb, plony ziemi i ciężką pracę na roli. Następnym ważnym elementem uroczystości był konkurs wieńców dożynkowych. Oprócz tradycyjnych zbóż, owoców, kwiatów, wieńce zawierały elementy nawiązujące do wiary katolickiej. Konkurs jest  stałym elementem zwyczajów dożynkowych nawiązujących do kultury ludowej.   Organizacja dożynek to świadectwo naszego dziedzictwa kulturowego, naszej tożsamości narodowej. Dożynki to okazja do przekazywania wartości i dziedzictwa młodemu pokoleniu.

W organizację wydarzenia włączyli się Mieszkańcy gminy, organizacje pozarządowe, KGW  poprzez organizację stoisk, które zachwycały pomysłowością, nawiązywały do kultury i dziedzictwa kulturowego obszaru. Nie dość, że były pięknie udekorowane to można było tam skosztować produkty kuchni regionalnej. W wydarzeniu, którego celem było kultywowanie dziedzictwa kulturowego, Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” również wzięło udział poprzez organizację stoiska promocyjnego, w którym można było zapoznać się z działalnością naszej organizacji.

Anna Wąsowska

Szkolenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

Tematem szkolenia, które odbyło się  w dniu 9 sierpnia 2019 r. była  „Higiena osobista i otoczenia”. Uczestnicy szkolenia pozyskali wiedzę w jaki sposób pomóc osobie starszej oraz niepełnosprawnej w utrzymaniu higieny osobistej oraz otoczenia, jakich środków czystości i kosmetyków używać. Dbanie o higienę osobistą w dużym stopniu wpływa na funkcjonowanie organizmu. Prowadzenie higienicznego trybu życia osób starszych oraz niepełnosprawnych zależy od jego opiekuna. Higiena jest niezmiernie ważna w pielęgnowaniu zdrowia tych osób. Poznali praktyczne wskazówki, jak postępować właściwie. Oprócz utrzymania higieny osobistej ważna jest też i higiena umysłu.  Dlatego opiekun powinien sprawić, aby podopieczny czuł się jak najlepiej.

Anna Wąsowska

Piknik Historyczny

Piknik Historyczny pt. ”Wojenko, Wojenko” , który odbył się w miejscowości Rososz w dniu 15.08.2019 r. związany był  z obchodami Święta Wojska Polskiego.

Realizacja zadania wynika z potrzeby podtrzymywania tradycji i pamięci historycznej, zwłaszcza regionalnej, lokalnej oraz  wspólnego (rodzinnego) upamiętnienia  Bohaterów walczących o Wolność i Niepodległość Polski.  Celem wydarzenia było  umożliwienie mieszkańcom powiatu ryckiego  utożsamiać się ze swoim narodem, ze swoim środowiskiem lokalnym w podtrzymywaniu wartości narodowych,  przekazywanie młodym ludziom wiedzy dotyczącej procesu odzyskiwania niepodległości.  Uczestnicy pikniku mieli możliwość udziału w zawodach sportowych. Było to bardzo ważne wydarzenie kulturalne, które integrowało i aktywizowało społeczność lokalną. Oferta wspólnego spędzenia wolnego czasu skierowana była dla każdej grupy wiekowej a także dla rodzin. Podczas uroczystości wystąpiły lokalne zespoły promujące dziedzictwo historyczne i kulturowe, a także Grupa Rekonstrukcji Historycznych, która zaprezentowała pokazy kawalerii.

Podczas wydarzenia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprezentowała swoją dotychczasową działalność związaną z rozwojem obszarów wiejskich. Z naszą działalnością można było zapoznać się w stoisku. Wydarzenie było okazją do przeprowadzenia zbiórki publicznej na rzecz Pomocy dla Szpitala Powiatowego w Rykach.

 

Wąsowska Anna

Szkolenie terenowych przewodników turystycznych na powiat rycki

W minioną sobotę 3.08.2019 r. odbyło się kolejne szkolenie praktyczne dla terenowych przewodników turystycznych w powiecie ryckim. Uczestnicy szkolenia poznawali walory historyczne, przyrodnicze i kulturowe powiatu ryckiego, godne zwiedzenia i zaprezentowania turystom odwiedzającym obszar objęty LSR.  O atrakcyjności historycznej obszaru opowiadała nam Pani Anna Witek – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ryk.

Godnym zwiedzenia jest pomnik urodzonego w Zalesiu  Mariana Bernaciaka ps „ORLIK” w Zalesiu, który poświęcił życie w walce o Niepodległość naszej Ojczyzny. W miejscowości Leopoldów godnym zwiedzenia jest Izba Pamięci Kolejnictwa. Eksponaty są własnością prywatną.  Uczestnicy szkolenia udali się na wizytę do miejscowości i gminy Nowodwór, gdzie urodził się Wacław Nałkowski – polski geograf, pedagog, publicysta i działacz społeczny. Ojciec Zofii Nałkowskiej –  polskiej  pisarki, publicystki i dramatopisarki. Nowodwór byMało kto wie, że właścicielem dawnego miasteczka Nowodwór był Ks. Wojciech Męciński – jezuicki męczennik. Ojciec Wojciech Męciński zmarł po 7 dniach męki 23 III 1643. Ciało spalono, a popiół wrzucono do morza.

                                                        Anna Wąsowska

Szkolenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” prowadzi szkolenie skierowane jest dla przedsiębiorców posiadających  siedzibę na obszarze objętym LSR oraz osób fizycznych zamieszkałych na obszarze jednej z gmin należących do powiatu ryckiego tj: Dęblin, Ryki, Stężyca, Kłoczew, Ułęż i Nowodwór. Projekt realizowany jest w okresie marzec – wrzesień 2019 r. Pierwsze zajęcia odbyły się w dniu 31 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach i trwać będą do września.   Szkolenie obejmuje  jest  80 godzin i odbywa się 1 raz w tygodniu średnio po 5 godzin dziennie, co daje 16 dni. W szkoleniu bierze udział 20 osób, zakwalifikowanych przez Stowarzyszenie LGD. W zasadzie wszystkie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie. Większość uczestników projektu zamieszkuje miasto i gminę Ryki.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zakres szkolenia obejmuje tematykę:

 1. Podstawowe informacje z zakresu opieki dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – 10 godzin:
 1. Higiena pracy, ochrona przed zakażeniami, dezynfekcja,;
 2. Rola i zadania opiekuna, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna;
 3. Podstawowe  pojęcia z zakresu anatomii, fizjologii, patologii i higieny;
 4. Proces starzenia się organizmu człowieka

II. Elementy psychologii w opiece osób chorych, starszych i niepełnosprawnych – 20 godzin.

 1. Odpowiednia postawa opiekuna wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby;
 2. Sposoby nawiązania właściwych relacji z podopiecznym i jego rodziną.
 3. Zmiany zachodzące w psychice osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 4. Komunikację z podopiecznymi uwzględniającą rodzaje utrudnień wynikających z problemów zdrowotnych podopiecznych
 5. Sposoby pokonywania barier komunikacyjnych w relacjach z podopiecznym: komunikacja werbalna i niewerbalna.
 6. Etyka opieki nad osobą chorą, starszą i niepełnosprawną.
 7. Asertywność w relacjach interpersonalnych z osobą chorą, starszą i niepełnosprawną.
 8. Zachowania trudne osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (agresja, autoagresja)
 9. Radzenie sobie ze stratą (śmierć, żałoba)

   III.   Pielęgnacja osób przewlekle chorych, starszych i niepełnosprawnych  – 20 godzin

 1. Pierwsza pomoc
 2. Objawy charakterystyczne dla schorzeń poszczególnych układów
 3. Higiena osobista i otoczenia.
 4. Metody i techniki wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Zapobieganie powikłaniom długotrwałego unieruchomienia osób chorych, starszych, niepełnosprawnych.
 5. Odpowiednie sposoby żywienia osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. Zasady żywienia oraz rodzaje diet.
 6. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia

IV.  Podstawy rehabilitacji i wypoczynku 15 godzin

 1. Instruktaż w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 2. Podstawowe ćwiczenia w usprawnianiu pacjenta
 3. Aktywizowanie pacjenta

V.   Podstawy terapii zajęciowej i wypoczynku  15 godzin

 1. Rodzaje terapii
 2. Organizowanie czasu wolnego pacjenta
 3. Przyuczanie do utraconych czynności dnia codziennego
 4. Pobudzanie do samodzielności życiowej

Szkolenie prowadzą psycholodzy, dyplomowane pielęgniarki, dyplomowani rehabilitanci i terapeuci. Uczestnicy szkolenia podniosą wiedzę i nabędą kompetencje do opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi i ich wypoczynkiem. Pozyskana wiedza  z pewnością usprawni ich dotychczasową pracę. Szkolenie umożliwi uczestnikom uzupełnienie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy. Zmiany demograficzne powodują wzrost zapotrzebowania na nowe specjalności/zawody w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych. Coraz bardziej rosną oczekiwania społeczności w stosunku do długości życia a jednocześnie istnieje bardzo niski współczynnik dzietności. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty o ukończonym szkoleniu.  Pozyskanie wiedzy w jaki sposób opiekować się osobami starszymi i niepełnosprawnymi z pewnością podniesie kompetencje do prowadzenia własnej firmy bądź zatrudnienie w firmie obsługującej ruch turystyczny czy usługi opiekuńcze. Uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty o odbyciu szkolenia z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Koszt szkolenia stanowi kwotę 7220,00 zł. Kwota ta została ustalona w oparciu o najniższą cenę zaproponowaną w odpowiedzi na nasze zamówienie publiczne.

Celem  operacji jest przyczynienie się do powstania nowych usług z zakresu ekonomii społecznej na obszarze powiatu ryckiego. Pozyskana wiedza i kompetencje może przyczynić się do powstania nowej usługi opiekuńczej, może  być narzędziem do aktywności społeczności lokalnej poprzez podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług opiekuńczych, turystycznych dla tej właśnie grupy . Poprzez to  szkolenie realizujemy pomysły mieszkańców powiatu ryckiego, które zbieraliśmy podczas konsultacji społecznych przy pisaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbyły się w 2015 r. Już wówczas mieszkańcy dostrzegali problem ludzi starszych i niepełnosprawnych.  Zebrane wnioski i pomysły od mieszkańców oraz różnych podmiotów są realizowane i rozłożone w czasie do 2022 roku.

Przegląd Piosenki Biesiadnej i Ludowej

Przegląd Piosenki Biesiadnej i Ludowej odbył się 28 lipca 2019 r.  na Stadionie Sportowym im. Henryka Frąckiewicza w Stężycy. Na uroczystość przybył Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek oraz Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Leszek Kowalczyk, Pan Zbigniew Chlaściak – Wójt Gminy Stężyca.

Organizatorami wydarzenia była LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” , Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy. Wszystkim zespołom biorącym udział w wydarzeniu bardzo dziękujemy i życzymy wielu sukcesów.

Swój dorobek artystyczny zaprezentowało 12 zespołów i chórów  z terenu powiatu ryckiego, puławskiego i kozienickiego. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy.  Wydarzenie było okazją do wspólnego, radosnego i rodzinnego spędzenia czasu wolnego w niedzielne popołudnie. Muzyka i śpiewanie porywały widzów do tańca. Wszystkim zespołom biorącym udział w wydarzeniu bardzo dziękujemy i życzymy wielu sukcesów.

Wizyta studyjna grupy z Mołdawi

Na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg” z/s w Janowie Lubelskiem, wzięliśmy udział w spotkaniu  zorganizowanym w związku z przyjazdem Lokalnej Grupy Działania, która przyjechała do Polski z Mołdawi. Spotkanie odbyło się w dniu 19 lipca 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury.

Podczas spotkania odbyły się warsztaty, mające na celu  określenie wspólnych celów i działań  do realizacji w przyszłości.  Goście z Mołdawi zainteresowani są wspólną realizacją projektów w zakresie wymiany turystycznej dzieci i młodzieży a także szkoleniami z zakresu rozwoju organizacji pozarządowych.

Spotkanie to było okazją do zaprezentowania działalności naszej LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oraz wpływu na rozwój gospodarczy i społeczny powiatu ryckiego.

Wsparcie w Starcie

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Lubelska Fundacja Rozwoju rozpoczęła realizację Programu, w ramach którego udzielane są preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Z pożyczek skorzystać mogą:

 • studenci ostatniego roku studiów wyższych,
 • poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • zarejestrowani bezrobotni lub
 • poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

 

Aktualna maksymalna wartość pożyczki: ponad 99.000 zł  (do 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia)

 

Oprocentowanie:

0,18% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.

– 0,44% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów.

Okres spłaty: do 7 lat. Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenia osób fizycznych.

 

W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych.  Aktualna maksymalna wartość pożyczki na utworzenie miejsca pracy: ponad 29.000 zł (do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).

 

Program „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” to:

 • Możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa – pożyczkobiorcy w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy mogą korzystać ze wsparcia realizowanego przez Pośrednika finansowego!
 • Szybkie decyzje o przyznaniu środków finansowych – 14 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku!
 • Pożyczkobiorcom, którzy rozwiną swoją firmę i skorzystają z pożyczki na utworzenie miejsca pracy– część pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej może zostać umorzona!

 

Informacje o programie: http://wsparciewstarcie.bgk.pl

Wzory dokumentów i dane kontaktowe do Lubelskiej Fundacji Rozwoju jako Pośrednika finansowego działającego na terenie województwa lubelskiego:

http://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/

 

Informacja 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 7
W sumie: 175810